reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LI/260/2010 Rady Gminy Wierzchowo

z dnia 29 czerwca 2010r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Wierzchowo przedszkoli publicznych

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250 i Nr 54, poz. 320) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146) Rada Gminy Wierzchowo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się opłatę za świadczenia prowadzonych przez Gminę Wierzchowo przedszkoli publicznych przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego, określoną przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, realizowane w godzinach określonych w statutach przedszkoli jako czas realizacji świadczeń przekraczających podstawę programową w wysokości 1,00 zł za jedną godzinę zajęć.

2. Do świadczeń prowadzonych przez Gminę Wierzchowo przedszkoli publicznych przekraczających podstawę programową wychowania przedszkolnego należą:

1) język obcy;

2) zajęcia z religii;

3) sprawowanie opieki nad dzieckiem, w tym podczas samodzielnych zabaw, snu dziecka i w czasie spożywania posiłków;

4) pomoc dziecku, w tym w organizowaniu samodzielnych zabaw, przygotowywaniu dziecka do snu, podczas spożywania posiłków i po zakończeniu tych czynności;

5) przygotowanie sali do snu i podawanie dziecku posiłków;

6) zabawa z dzieckiem polegająca na zachęcaniu do czytelnictwa, rozwijaniu uzdolnień plastycznych, muzycznych i teatralnych;

7) zajęcia kompensacyjno - wyrównawcze mające na celu wyrównanie różnic pomiędzy dziećmi w osiągnięciu dojrzałości szkolnej.

§ 2. 1. Jeżeli do przedszkola uczęszcza więcej dzieci tych samych rodziców, wnoszą oni opłatę, o której mowa w §1, w następujących wysokościach:

1) za pierwsze dziecko - 100% wysokości opłaty,

2) za drugie dziecko - 75% wysokości opłaty,

3) za trzecie i każde następne dziecko - 50% wysokości opłaty.

2. Opłatę o której mowa w §1 ust.1 nalicza się za każdą rozpoczętą godzinę zajęć ponad czas realizacji podstawy.

§ 3. 1. Miesięczną wysokość opłaty, o której mowa w §1 ust.1, ustala się jako iloczyn kwoty, określonej w §1 ust.1 i faktycznej liczby godzin korzystania z zajęć, o których mowa w §1 ust.2, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Nadpłata opłaty za dany miesiąc zostanie zaliczona na poczet opłaty za miesiąc następny, natomiast niedopłata opłaty zwiększy opłatę w kolejnym miesiącu.

§ 4. Opłaty wnoszone są za dany miesiąc w terminie do dziesiątego dnia miesiąca lub w najbliższy dzień roboczy, gdy dziesiąty dzień miesiąca przypada na dzień ustawowo wolny od pracy u osoby wskazanej przez dyrektora przedszkola.

§ 5. Tracą moc uchwały:

1) Nr II/6/2002 Rady Gminy w Wierzchowie z dnia 28 listopada 2002 roku w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych,

2) Nr XXI/105/2004 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 30 marca 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych,

3) Nr XXIX/155/2004 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2010 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kadromierz

Nowoczesne rozwiązanie do organizacji i kontroli czasu pracy personelu dla małych i średnich firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama