reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LXXI/576/2010 Rady Miasta Świnoujście

z dnia 24 czerwca 2010r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście - jednostka obszarowa VII w rejonie ulicy Zamkowej

Na podstawie art.20 ust.1, w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz.41 i Nr 141, poz.1492, z 2005 r. Nr 113, poz.954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz.319 i Nr 225, poz.1635; z 2007 r. Nr 127, poz.880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 oraz z 2010 roku Nr 24, poz. 124 i Nr 75 poz. 474) Rada Miasta Świnoujście uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
PRZEDMIOT I ZAKRES ZMIANY PLANU

§ 1. 1. Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Świnoujścia Nr XXXIII/289/2008 z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia, przyjętego Uchwałą Nr IV/28/2002 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 30 grudnia 2002 roku (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 2 z dnia 23 stycznia 2003 roku poz. 52), po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia" przyjętego Uchwałą Nr LXVII/442/2002 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 5 lipca 2002 roku, wraz ze zmianą przyjętą Uchwałą Nr LVII/467/2009 Rady Miasta Świnoujście w dniu 24 września 2009 roku uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście dla terenu jednostki obszarowej VII w rejonie ulicy Zamkowej, o łącznej powierzchni 1,0037 ha, zwaną dalej planem.

2. Przedmiotem planu jest przekształcenie terenu urządzeń turystycznych i sportowych na teren usług ogólnodostępnych.

3. Integralną częścią niniejszej uchwały są:

1) rysunek planu - stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) wyrys ze "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia" - stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu - stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;

4) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - niniejsza uchwała nie powoduje konieczności realizacji inwestycji należących do zadań własnych gminy.

§ 2. 1. Granice planu ustala rysunek planu, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan reguluje:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;

6) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

11) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art.36 ust.4. ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Rozdział 2.
GŁÓWNE ZASADY KONSTRUKCJI USTALEŃ PLANU

§ 3. 1. Przebieg linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu i sposobie zagospodarowania dla celów opracowań geodezyjnych należy określić poprzez odczyt osi linii z rysunku planu.

2. Odległość obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy od istniejących lub projektowanych granic działek, w tym linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu i sposobie zagospodarowania, należy określić poprzez odczyt z rysunku planu odległości zewnętrznej krawędzi linii zabudowy od osi linii stanowiącej granicę działki.

§ 4. Ilekroć w uchwale występuje termin:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy - należy przez to rozumieć linię regulacyjną wyznaczającą obszar, poza którym realizacja wszelkiej zabudowy jest niedopuszczalna - linia ta nie odnosi się do części podziemnej budynków znajdujących się całkowicie poniżej poziomu terenu;

2) wskaźnik powierzchni zabudowy "PZ" - należy przez to rozumieć stosunek powierzchni zabudowy do całkowitej powierzchni terenu działki budowlanej;

3) wskaźnik intensywności zabudowy "IZ" - należy przez to rozumieć stosunek całkowitej powierzchni wszystkich kondygnacji nadziemnych budynków zlokalizowanych na danej działce do powierzchni terenu działki budowlanej;

4) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej "TZ" - należy przez to rozumieć stosunek powierzchni biologicznie czynnej, do całkowitej powierzchni terenu działki budowlanej, w tym uznaje się 100% urządzonego terenu zieleni nad parkingami podziemnymi;

5) dopuszczalna wysokość zabudowy "HZ" - należy przez to rozumieć dopuszczalna wysokość zabudowy mierzoną od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku, do najwyżej położonego punktu przekrycia budynku;

6) linie rozgraniczające tereny elementarne - należy przez to rozumieć linie rozdzielające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania ustalonych w planie - stanowią one obowiązujące linie podziałów geodezyjnych;

7) linie podziału terenu - należy przez to rozumieć ustalone w planie linie projektowanego podziału terenu na działki budowlane - linie te określone są jako:

a) dopuszczalne linie podziału terenu - określające dopuszczenie takiego podziału terenu jako zalecanego, bez konieczności jego przeprowadzenia,

b) obowiązujące linie podziału terenu - określające zobowiązanie do przeprowadzenia lub utrzymania istniejącego podziału zgodnego z tą linią;

8) kategoria przeznaczenia terenu - należy przez to rozumieć ustalenie dominującej funkcji oraz zasad i standardów zagospodarowania terenu - określenie w planie kategorii przeznaczenia terenów stanowi ustalenie obowiązującej struktury funkcjonalno - przestrzennej.

Rozdział 3.
USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, INWESTOWANIA I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

§ 5. Stosowanie określonego w planie prawa zabudowy i zagospodarowania terenu jest dopuszczalne jedynie w takich granicach, w jakich ze względu na ilość, położenie, rozmiary lub uciążliwość nie powoduje to ograniczenia możliwości dopuszczonego w planie użytkowania terenów, w szczególności terenów sąsiednich.

§ 6. W granicach planu nie wyznacza się obszaru przestrzeni publicznych.

§ 7. 1. Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami planu dopuszcza się utrzymanie jego dotychczasowego zagospodarowania i użytkowania.

2. Na terenie objętym planem, nie dopuszcza się lokalizowania obiektów tymczasowych oraz urządzania tymczasowych miejsc ekspozycji i handlu.

§ 8. 1. Na terenie w granicach planu umieszczanie reklam dopuszcza się wyłącznie pod warunkiem spełnienia następujących wymagań:

1) dopuszczalne są wyłącznie reklamy związane z działalnością prowadzoną na danej nieruchomości;

2) dostosowania formy, kolorytu i materiału reklam do charakteru architektury danego obiektu;

3) zapewnienia wysokich walorów estetycznych reklam.

2. Zakazy i warunki wymienione w ust. 1 nie dotyczą ekspozycji oraz wystroju związanego ze świętami i festynami.

3. Ustala się wymóg uzgadniania formy reklam z Prezydentem Miasta.

§ 9. Na terenie w granicach planu dopuszcza się lokalizowanie budowli ochronnych wolnostojących i wbudowanych.

§ 10. Ze względu na ochronę standardu zagospodarowania terenu ustala się, że udostępnianie poszczególnych terenów pod indywidualne inwestycje jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia obsługi komunikacyjnej i włączenia do sieci infrastruktury technicznej, oraz że lokalizacja śmietników, zaopatrzenie i dostawy dopuszczalne są wyłącznie od strony północnej elewacji budynków.

Rozdział 4.
USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY

§ 11. 1. Teren objęty planem znajduje się w obszar "C " ochrony uzdrowiska oraz w obszarze górniczym.

2. Określone w Statucie Uzdrowiska Świnoujście czynności, zastrzeżone ze względu na znaczenie dla lecznictwa uzdrowiskowego, należy uzgadniać w zakresie i zgodnie z procedurą określoną w przepisach odrębnych.

3. Zabrania się wszelkiej działalności, która mogłaby wpłynąć niekorzystnie na objęte ochroną zasoby złóż solanki.

§ 12. 1. Obszar objęty planem znajduje się w granicach obszaru sieci Natura 2000 - Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk "Wolin i Uznam" (PLH 320019), zatwierdzonego decyzją Komisji Europejskiej (decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2007 roku przyjmująca na mocy Dyrektywy Rady 92/43/EWG pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny).

2. Zabrania się podejmowania działań mogących w znaczący sposób pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, a także w znaczący sposób wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000.

3. W razie lokalizacji inwestycji o potencjalnie negatywnym wpływie na siedliska lub gatunki chronione w obrębie obszaru Natura 2000, podjęcie takiej inwestycji wymaga uzyskania zezwolenia wojewody o którym mowa w art. 34 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880) oraz wykonania kompensacji przyrodniczej niezbędnej do zapewnienia spójności i właściwego funkcjonowania sieci obszarów Natura 2000.

4. Na terenach objętych Naturą 2000 obowiązuje uzgadnianie inwestycji zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony środowiska.

Rozdział 5.
USTALENIA DOTYCZĄCE TERENU ELEMENTARNEGO CM-U

§ 13. Dla terenu CM/U.VII-1.05 o powierzchni 1,0037 ha ustala się:

1) przeznaczenie terenu:

teren elementarny położony w strefie objętej kategorią przeznaczenia terenu stanowiącej tereny centralne miasta i strefę koncentracji usług - CM, w której dopuszcza się wyłącznie zagospodarowanie oraz lokalizowanie obiektów o przeznaczeniu i standardzie zgodnym z potrzebami ładu przestrzennego wynikającymi z kształtowania centrum miasta, teren przeznaczony na cele zabudowy usługowej - U, na którym dopuszcza się wyłącznie lokalizowanie:

a) obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży do 900 m2, w tym salonu samochodowego,

b) obiektów gastronomicznych, kulturalnych, biurowych, hotelowych i sportowo - rekreacyjnych,

c) zagospodarowanie terenu jako terenu zielonego z obiektami małej architektury i elementami urządzenia tego terenu,

d) obiektów pomocniczych służących zaopatrzeniu w elektryczność, gaz, ciepło, wodę i odprowadzenie ścieków,

e) miejsc postojowych w ilości niezbędnej dla potrzeb obiektów na własnym terenie,

f) dojść i dojazdów,

g) w szczególności nie dopuszcza się lokalizowania usług produkcyjnych oraz parkingów i garaży dla samochodów ciężarowych;

2) zasady i warunki parcelacji terenu:

dopuszcza się podział terenu na działki zgodnie z rysunkiem planu, przy zachowaniu kąta prostego linii podziału terenu w stosunku do ulicy, szerokości frontu działki minimum 90 m, powierzchni wydzielanych działek minimum 4500 m2 oraz bezpośredniego dostępu do drogi publicznej;

3) kształtowanie zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) dopuszczalny maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy PZ =0,2

b) dopuszczalny maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy IZ= 0,4

c) minimalny wskaźnik powierzchni zielonych i nie utwardzonych TZ=0,3

d) dopuszczalna maksymalna wysokość zabudowy: 2 kondygnacje nadziemne, lecz nie więcej niż HZ=7,5 m n.p.t.,

e) przekrycie obiektów dachami łukowymi lub o pochyleniu połaci do 30%, ograniczenie to nie dotyczy attyk, lukarn oraz zadaszeń nad wejściami i tarasami,

f) dominujący materiał ścian: metal, drewno klejone, szkło, kolorystyka neutralna, pastelowa, dostosowana do kolorytu sąsiedniego terenu leśnego,

g) ustala się zagospodarowanie terenu w formie zieleni urządzonej, od strony linii kolejowej wymóg nasadzenia szpaleru drzew oraz założenia żywopłotów,

h) wzdłuż granicy z terenami kolei krzewy i drzewa z wyłączeniem gatunków drzew, których wysokość może przekroczyć 10,0 m, mogą być sytuowane w odległości nie mniejszej niż 15,0 m od osi skrajnego toru kolejowego,

i) ogrodzenia dopuszczalne wyłącznie ażurowe o wysokości do 1,2 m, zakaz stosowania prefabrykowanych ogrodzeń betonowych,

j) dopuszcza się przekształcenie rzeźby terenu do 1,0 m w stosunku do stanu pierwotnego określonego na mapie, na której opracowano rysunek planu;

4) ustalenia dotyczące obsługi inżynieryjnej terenu:

a) ustala się obowiązek włączenia terenu do miejskich sieci kanalizacyjnej i wodociągowej,

b) obsługa inżynieryjna terenu z sieci zlokalizowanych w przyległych ulicach miejskich,

c) obsługa komunikacyjna terenu z przyległych ulic,

d) należy zapewnić w granicach własnej działki odpowiednią, ze względu na funkcję i wielkość obiektu, ilość miejsc postojowych, jednak nie mniej niż:

- 1 miejsce postojowe na każde 40 m2 powierzchni użytkowej lokalu handlowego lub usługowego,

- 1 miejsce postojowe na każde 10 miejsc w lokalach gastronomicznych, salach konferencyjnych i klubach,

- 1 miejsce postojowe na 1 pokój hotelowy,

- 1 miejsce postojowe na 5 zatrudnionych.

Rozdział 6.
USTALENIA KOŃCOWE

§ 14. Ustala się stawkę służącą naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36. ust. 4. ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 0% dla całego terenu objętego planem.

§ 15. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc ustalenia dla obszaru objętego planem, a zawarte w Uchwale Nr IV/28/2002 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 30 grudnia 2002 roku (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 2 z dnia 23 stycznia 2003 roku poz. 52) .

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świnoujście.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dania jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Świnoujście.

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Pomieczyński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXI/576/2010
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 24 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.jpg

Załącznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXI/576/2010
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 24 czerwca 2010 r.
Zalacznik2.jpg

Załacznik nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXXI/576/2010
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 24 czerwca 2010 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

OPZZ jest reprezentatywną organizacją pracowniczą w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, konsekwentnie dążącą do realizacji w Polsce fundamentalnych zasad: wolności, równości, solidaryzmu społecznego, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości społecznej, a także – pozbawionego jakichkolwiek wykluczeń – prawa do godnego życia, godnej pracy i płacy oraz godnej emerytury.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama