| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/117/S/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

z dnia 4 sierpnia 2010r.

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXII/318/10 Rady Gminy Dolice z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności Gminy Dolice oraz jednostek organizacyjnych Gminy Dolice mających charakter cywilno-prawny, odraczania i rozkładania na raty oraz udzielania ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych


Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i 146 i Nr 40, poz. 230) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565, Nr 249, poz. 2104 oraz z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, po zbadaniu uchwały Nr XXXII/318/10 Rady Gminy Dolice z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności Gminy Dolice oraz jednostek organizacyjnych Gminy Dolice mających charakter cywilno-prawny, odraczania i rozkładania na raty oraz udzielania ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych podległym postanawia, co następuje:
§ 1. Stwierdza się nieważność uchwały Nr XXXII/318/10 Rady Gminy Dolice z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności Gminy Dolice oraz jednostek organizacyjnych Gminy Dolice mających charakter cywilno-prawny, odraczania i rozkładania na raty oraz udzielania ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
Rada Gminy Dolice, działając na podstawie art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w dniu 30 czerwca 2010 r. podjęła uchwałę Nr XXXII/318/10 Rady Gminy Dolice z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności Gminy Dolice oraz jednostek organizacyjnych Gminy Dolice mających charakter cywilno-prawny, odraczania i rozkładania na raty oraz udzielania ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych. Uchwała została przekazane Izbie do zbadania w dniu 15 lipca 2010 r. Wyżej wymieniona uchwała została wstępnie zbadana przez Kolegium Izby na posiedzeniu w dniu 21 lipca 2010 r. Badając uchwałę, Kolegium powzięło wątpliwość, co do jej zgodności z prawem. W przedmiotowej uchwale brak jest informacji o wyczerpaniu procedury weryfikacji udzielanej pomocy de minimis, która winna być prowadzona w trybie art. 7 ust. 1 i 3 ustawy z dnia z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r. nr 59, poz. 404 wraz ze zmianami), zgodnie z którymi projekt programu pomocowego, projekt pomocy indywidualnej lub projekt pomocy indywidualnej na restrukturyzację podlega notyfikacji. Natomiast projekt programu pomocowego przewidujący udzielanie pomocy de minimis podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który w terminie 14 dni może przedstawić zastrzeżenia dotyczące przejrzystości zasad udzielania pomocy. W związku z powyższym Kolegium Izby wszczęło postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności wyżej wymienionej uchwały, a o wszczętym postępowaniu powiadomiło Przewodniczącego Rady Gminy Dolice pismem z dnia 22 lipca 2010 r. (znak pisma: K-0010/235/MD/10). W treści pisma wskazano, że do czasu zakończenia wszczętego postępowania przysługuje prawo wnosze¬nia wyjaśnień, w posiedzeniu Kolegium Izby w dniu 4 sierpnia 2010 r. ma prawo uczestniczyć przedstawiciel podmiotu, którego sprawa jest rozpatrywana, a do czasu zakończenia wszczętego postępowania przysługuje prawo wnoszenia wyja¬śnień. Kolegium Izby na posiedzeniu w dniu 4 sierpnia 2010 r. ostatecznie zbadało uchwałę Nr XXXII/318/10 Rady Gminy Dolice z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności Gminy Dolice oraz jednostek organizacyjnych Gminy Dolice mających charakter cywilno-prawny, odraczania i rozkładania na raty oraz udzielania ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych. W posiedzeniu Kolegium w dniu 4 sierpnia 2010 r. nie uczestniczył przedstawiciel Gminy. Gmina Dolice nie przekazała Izbie dokumentu potwierdzającego zgłoszenie Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów projektu uchwały przewidującej udzielanie pomocy de minimis, o którym stanowią przepisy art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. W tym stanie rzeczy, Kolegium stwierdziło nieważność uchwały Nr XXXII/318/10 Rady Gminy Dolice z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności Gminy Dolice oraz jednostek organizacyjnych Gminy Dolice mających charakter cywilno-prawny, odraczania i rozkładania na raty oraz udzielania ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych. Od niniejszej uchwały przysługuje prawo wniesie¬nia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie.
Przewodniczący Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

mgr Józef Chodarcewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radcy Prawnego Ryszard Stolarz

Ekspert w dziedzinie prawa handlowego i spółdzielczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »