reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/138/S/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

z dnia 20 października 2010r.

w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XXXIV/340/10 Rady Gminy Dolice z dnia 23 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu do udzielania tych ulg


Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w zawiązku z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie po zbadaniu Uchwały Nr XXXIV/340/10 Rady Gminy Dolice z dnia 23 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu do udzielania tych ulg uchwala, co następuje:
§ 1. Stwierdza się nieważność Uchwały Nr XXXIV/340/10 Rady Gminy Dolice z dnia 23 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu do udzielania tych ulg w części dotyczącej § 12 tej uchwały z powodu niezgodności z prawem zapisu, którym ustanowiono utratę mocy uchwały Nr XV/105/08 Rady Gminy Dolice z dnia 25.09.2008 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności Gminy Dolice oraz jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy w Dolicach z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa odraczania i rozkładania na raty oraz udzielania ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych, ponieważ przedmiotowa uchwała utraciła swoją moc obowiązującą z dniem 1 stycznia 2010 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
Rada Gminy Dolice podjęła w dniu 23 września 2010 r. uchwałę w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności Gminy Dolice oraz jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy w Dolicach z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa odraczania i rozkładania na raty oraz udzielania ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych. Uchwała wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 30 września 2010 r. i była przedmiotem badania nadzorczego na posiedzeniu Kolegium w dniu 6 października 2010 r. Pismem z dnia 8 października 2010 r. K-0010/297/JJ/10 o terminie posiedzenia Kolegium w dniu 20 października 2010 r. został powiadomiony Przewodniczący Rady Gminy Dolice. W piśmie poinformowano, że w posiedzeniu ma prawo uczestniczyć przedstawiciel Gminy Dolice. W czasie posiedzenia w dniu 20 października 2010 r. Kolegium Izby ostatecznie zbadało przedmiotową uchwałę i stwierdziło, że Rada Gminy w § 12 tej uchwały ustaliła utratę mocy obowiązującej Uchwały Nr XV/105/08 Rady Gminy Dolice z dnia 25.09.2008 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności Gminy Dolice oraz jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy w Dolicach z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa odraczania i rozkładania na raty oraz udzielania ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych, mimo tego, iż uchwała ta utraciła moc obowiązującą z dniem 1 stycznia 2010 r. Uchwała została podjęta na podstawie art. 43 ust. 2 w zw. z ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), który przepisami art. 85 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) utracił moc obowiązującą z dniem 1 stycznia 2010 r. Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 mara 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy. W ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wyrażonej w wyroku WSA/G/236/09 z 31.08.2009 r. "w hierarchii źródeł prawa powszechnie obowiązującym aktom prawa miejscowego przysługuje, podobnie jak rozporządzeniom wykonawczym, pozycja aktów podstawowych, których mac prawna jest ściśle powiązana z mocą prawną ustaw , na podstawie których zostały wydane. Konsekwencją tego stanu rzeczy jest, że akty prawa miejscowego jak i rozporządzenia dzielą, co do zasady, losy aktów prawnych rangi ustawowej zawierających normy kompetencyjne do ich wydania". W związku z tym należy zwrócić uwagę, ustawa o finansach publicznych z 2009 r. ani ustawa Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych nie zawierają przepisów przedłużających poza datę 1 stycznia 2010 r. byt prawny aktów prawa miejscowego wydanych na podstawie art. 43 ustawy o finansach publicznych z 2005 r., dlatego też akty prawa miejscowego wydane na podstawie wskazanego przepisu uchylonej ustawy przestały obowiązywać w dniu 1 stycznia 2010 r. Ponadto należy stwierdzić, że akt wykonawczy wydany na podstawie art. 43 ustawy o finansach publicznych jest niezgodny z nową ustawą o finansach publicznych ponieważ dotyczy należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa tj. należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym i publicznoprawnym. Aktualnie obowiązująca ustawa o finansach publicznych z 2009 r. rozgranicza te kategorie należności pieniężnych i tylko w stosunku do należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym dopuszcza możliwość ustalania przez organ stanowiący zasad i trybu udzielania ulg. W stosunku do należności pieniężnych o charakterze publicznoprawnym ustawodawca takich uprawnień organowi stanowiącemu nie przyznał. Wobec powyższego dokonywanie czynności prawnych po 1 stycznia 2010 r. w stosunku do należności pieniężnych o charakterze publicznoprawnym w oparciu o uchwałę wydaną na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych z 2005 r. jest niezgodne z prawem. Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie stwierdziło nieważność zapisu § 12 badanej uchwały z powodu sprzeczności z art. 85 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. Od niniejszej uchwały przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.
Przewodniczący Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

mgr Józef Chodarcewicz
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

EIB SA

Broker ubezpieczeniowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama