reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/110/2011 Rady Powiatu w Szczecinku

z dnia 17 października 2011r.

w sprawie zasad i trybu korzystania z powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. "a" oraz art. 40 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.: z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, w związku z art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.: z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz.1043, Nr 197, poz. 1307 i Nr 200, poz. 1323 oraz z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762 i Nr 135, poz. 789) oraz art. 4 ust.1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) - Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Obiektami i urządzeniami użyteczności publicznej są obiekty i urządzenia, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokojenie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych w szczególności: sale gimnastyczne, pracownie komputerowe, inne sale i świetlice, a także pomieszczenia użytkowe wraz z wyposażeniem (np. kuchnia, stołówka), będące w użytkowaniu powiatowych jednostek organizacyjnych.

§ 2. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Szczecineckiego do podejmowania decyzji w sprawie korzystania z powiatowych obiektów użyteczności publicznej.

2. Kierownik jednostki organizacyjnej sprawującej trwały zarząd ma prawo do oddania obiektów użyteczności publicznej lub ich części w najem, dzierżawę albo użyczenie na czas nie dłuższy niż czas, na który został ustanowiony trwały zarząd, z równoczesnym zawiadomieniem Zarządu Powiatu Szczecineckiego, jeżeli umowa jest zawierana na czas oznaczony do 3 lat, albo za zgodą Zarządu Powiatu Szczecineckiego; jeżeli umowa jest zawierana na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony, zgoda jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

3. Przy podejmowaniu decyzji, o których mowa w ust. 1 oraz przy wyrażaniu zgody, o której jest mowa w ust. 2, Zarząd Powiatu Szczecineckiego kieruje się następującymi zasadami:

a) wynajmowanie, wydzierżawianie i użyczanie obiektów i urządzeń, o których mowa w ust. 1 i 2 może nastąpić jedynie w przypadku, gdy obiekty te są zbędne na cele działalności statutowej powiatowej jednostki organizacyjnej,

b) umowa w sprawach wymienionych w ust. 2 zawierana jest przez kierowników jednostek organizacyjnych,

c) obiekty mogą być oddane w nieodpłatne użyczenie jedynie organizacjom pozarządowym, w celu wykonywania działalności "non profit",

d) dochody z tytułu odpłatności za korzystanie z powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w powiatowych jednostkach oświatowych, stanowić będą dochód gromadzony na wydzielonym rachunku dochodów tych jednostek,

e) dochody z tytułu odpłatności za korzystanie z powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w pozostałych jednostkach organizacyjnych powiatu, stanowić będę dochód budżetu powiatu.

4. Minimalne stawki opłat za korzystanie z powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej ustala Zarząd Powiatu Szczecineckiego, uwzględniając realia rynku w danej miejscowości, po uwzględnieniu wniosków kierowników jednostek organizacyjnych, złożonych do 31 marca roku, w którym obowiązuje budżet.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Szczecineckiego i kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych.

§ 4. Uchyla się uchwałę Nr XLI/367/2006 Rady Powiatu Szczecineckiego z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Uzasadnienie

Art. 12 pkt 8 lit "a" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym stanowi, że do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy ustalenie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania. Zgodnie z art. 43 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami jednostka organizacyjna ma prawo do korzystania z nieruchomości oddanej w trwały zarząd, a w szczególności do oddania obiektów użyteczności publicznej lub ich części w najem, dzierżawę albo użyczenie na czas nie dłuższy niż czas, na który został ustanowiony trwały zarząd, z równoczesnym zawiadomieniem Zarządu Powiatu Szczecineckiego, jeżeli umowa jest zawierana na czas oznaczony do 3 lat, albo za zgodą Zarządu Powiatu Szczecineckiego; jeżeli umowa jest zawierana na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony, zgoda jest wymagana również w przypadku gdy po umowie zawartej na czas oznaczony strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej stanowią o wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego. W/w uprawnienia organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego mogą powierzyć organom wykonawczym tych jednostek. Ujednolicenie w/w zasad jest konieczne, ze względu na uprawnienia Zarządu Powiatu Szczecineckiego do samodzielnego gospodarowania nieruchomościami powiatu oraz przekazania niektórych uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu. Uchwała Nr XLI/367/2006 Rady Powiatu Szczecineckiego z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej nie zawierała zapisu prawnego dotyczącego sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej samorządu powiatowego. W związku z tym, należało ją uchylić.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Accace Polska

Accace to zespół doświadczonych ekspertów oferujących kompleksową obsługę prawną, profesjonalne usługi doradztwa podatkowego, doradztwa transakcyjnego oraz nowoczesny outsourcing księgowości, kadr i płac.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama