reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/71/2011 Rady Powiatu w Policach

z dnia 28 października 2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Polickiego

Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 149, poz. 887) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Statucie Powiatu Polickiego, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXIV/215/2002 Rady Powiatu Polickiego z dnia 25 stycznia 2002 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Polickiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 23, poz. 397, Nr 73, poz. 1524 i Nr 98, poz. 2384, z 2006 r. Nr 29, poz. 517, z 2008 r. Nr 50, poz. 1110 oraz z 2009 r. Nr 64, poz. 1756), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 12 w pkt 8 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała Rady jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad Zarząd może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady,";

2) w § 14 uchyla się ust. 7;

3) w § 15 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady Przewodniczący Rady obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek o zwołanie sesji powinien spełniać wymogi określone w ust. 1.

3. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady zwołuje komisarz wyborczy na dzień przypadający w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze kraju.";

4) w § 28 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) mieszkańcy Powiatu posiadający czynne prawo wyborcze, wpisani do stałego rejestru wyborców, o którym mowa w art. 18 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn zm.), w liczbie co najmniej 400 osób, z zastrzeżeniem § 28a.";

5) w § 49 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Na wniosek co najmniej 1/3 członków komisji lub Przewodniczącego Rady przewodniczący komisji są obowiązani zwołać posiedzenie komisji na dzień przypadający w ciągu 5 dni od dnia złożenia wniosku.";

6) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Załącznik do Uchwały Nr IX/71/2011
Rady Powiatu w Policach
z dnia 28 października 2011 r.

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO STATUTU

WYKAZ
jednostek organizacyjnych Powiatu

1. Dom Dziecka w Policach.

2. Dom Dziecka w Tanowie.

3. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży.

4. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Policach.

5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach.

6. Powiatowy Urząd Pracy w Policach.

7. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach.

8. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Policach.

9. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie.

10. Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Kobyliński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama