reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/85/2011 Rady Powiatu w Kołobrzegu

z dnia 25 listopada 2011r.

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez powiat kołobrzeski

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust, 1 pkt. 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001 r. Nr 42, poz. 1592 z późniejszymi zmianami), art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Powiat kołobrzeski wspiera sport tworząc warunki, w tym organizacyjne, sprzyjające rozwojowi sportu.

2. Przez cel publiczny z zakresu sportu rozumie się:

1) poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych,

2) osiąganie wysokich wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych,

3) poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez uczestnictwo w aktywnym stylu życia,

4) promocję sportu i aktywnego stylu życia,

5) umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców powiatu kołobrzeskiego.

§ 2. 1. Wsparcie, o którym mowa w § 1 ust. 1 udzielane będzie w formie:

1) dotacji celowych na prowadzenie statutowej działalności sportowej,

2) stypendiów sportowych na zasadach określonych w odrębnej uchwale.

2. Środki finansowe na wspieranie rozwoju sportu zabezpiecza się corocznie w uchwale budżetowej powiatu.

3. Dotacje celowe mogą uzyskać kluby sportowe działające na terenie powiatu kołobrzeskiego niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, realizujące cel publiczny z zakresu sportu, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały.

4. Z dotacji celowej mogą być dofinansowane wydatki m. in. na:

1) realizację programów szkolenia sportowego,

2) zakup sprzętu sportowego,

3) pokrycie kosztów organizacji obozów sportowych,

4) badania lekarskie zawodników,

5) ubezpieczenia zawodników i trenerów,

6) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,

7) pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,

8) sfinansowania stypendiów sportowych klubów i wynagrodzenia kadry szkoleniowej oraz pochodnych od tych wynagrodzeń,

9) opłaty czynszowe, opłaty za media, zakup artykułów i sprzętu biurowego, koszty niezbędnych delegacji służbowych.

5. Z dotacji celowej dla klubu sportowego nie mogą być finansowane w szczególności następujące wydatki:

1) transfery zawodnika z innego klubu,

2) zapłaty kar wynikających z wyroków sądowych, zajęć komorniczych oraz innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub lub zawodnika klubu

3) zobowiązania podmiotu z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub kosztów obsługi zadłużenia,

4) remonty zajmowanych lokali, z wyjątkiem lokali z zasobów komunalnych powiatu.

§ 3. 1. Dotację celową na prowadzenie statutowej działalności sportowej może otrzymać klub, jeżeli:

1) realizuje cel publiczny wskazany w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały,

2) angażuje się we współpracę z powiatem kołobrzeskim oraz powiatowymi jednostkami organizacyjnymi przy realizacji zadań publicznych z zakresu sportu na rzecz jego mieszkańców,

3) promuje wizerunek powiatu kołobrzeskiego jako jednostki stwarzającej warunki do rozwoju sportu,

4) zapewni min. 50% udziału środków własnych na realizację zadania.

2. Kwota dofinansowania ze strony powiatu kołobrzeskiego jest każdorazowo ustalana dla danego zadania.

3. Dotacje udzielane są po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, ogłaszanego w trybie niniejszej uchwały oraz indywidualnych rozstrzygnięć, od których nie przysługuje odwołanie.

§ 4. 1. Zarząd Powiatu w Kołobrzegu ogłasza otwarty konkurs ofert wskazując:

1) rodzaj zadania oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie zadania,

2) termin i warunki realizacji zadania,

3) termin i miejsce składania ofert,

4) termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

2. Do złożonych oferty powinny być załączone m. in. oryginały lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do działania w imieniu klubu, następujące dokumenty:

1) aktualny wypis z właściwego rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

2) sprawozdanie merytoryczne i finansowe ( bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat) za ostatni rok, a w przypadku podmiotów niezobowiązanych do sporządzenia bilansu - informację określającą obroty, zysk lub zobowiązania i należności ogółem,

3) licencję klubu uprawniającą do udziału w rozgrywkach i zawodach odpowiedniego polskiego związku sportowego lub podmiotu działającego w jego imieniu,

4) pisemne oświadczenie o nieprowadzeniu przeciwko klubowi ubiegającemu się o udzielenie dotacji, egzekucji na podstawie przepisów prawa cywilnego i administracyjnego,

5) pisemne oświadczenie o niezaleganiu z opłaceniem podatków wobec Urzędu Skarbowego, opłat oraz składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

6) pisemne oświadczenie o niedziałaniu dla osiągnięcia zysku.

3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym.

4. W postępowaniu konkursowym mają zastosowanie odpowiednie przepisy określone w przepisach wykonawczych do ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) dotyczące dokumentacji tj.: oferty realizacji zadania, umowy, sprawozdania, z uwzględnieniem modyfikacji dokonanych na podstawie niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Złożone oferty rozpatruje komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w składzie co najmniej 3-osobowym.

2. Przy rozpatrywaniu ofert o przyznanie dotacji na realizację zadania, komisja konkursowa uwzględnia w szczególności:

1) zgodność oferty z celem publicznym, określonym w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały,

2) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację danego zadania,

3) ocenę przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

4) ocenę możliwości realizacji zadania przez oferenta,

5) analizę wykonania zadań zleconych podmiotowi dotowanemu w okresie poprzednim z uwzględnieniem jakości i terminowości rozliczania dotacji,

6) wysokość udziału środków własnych zabezpieczonych na realizację zadania.

3. Komisja konkursowa przekazuje Zarządowi Powiatu propozycję rozstrzygnięcia konkursu.

4. Zarząd Powiatu dokonuje ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu.

5. Wyniki konkursu są zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kołobrzegu.

§ 6. 1. Oferenci przyjmując dotację zobowiązują się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie zawartej zgodnie z dyspozycją art. 221 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

2. Umowę sporządza się w formie pisemnej, na czas realizacji zadania lub na czas określony, nie dłuższy niż 1 rok

3. Umowa powinna zawierać w szczególności:

1) oznaczenie stron umowy,

2) szczegółowy zakres realizowanego zadania (cel udzielenia dotacji),

3) wysokość i sposób przekazywania dotacji,

4) termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania,

5) sposób kontroli realizacji zadania i wydatkowania dotacji,

6) sposób i termin rozliczenia udzielonej dotacji,

7) postanowienia dotyczące okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy,

8) zobowiązanie podmiotu do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania, a także wszelkiej innej dokumentacji umożliwiającej ocenę wykonania zadania pod kątem rzeczowym i finansowym,

9) termin i zasady zwrotu niewykorzystanej lub niewłaściwie wykorzystanej części dotacji.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się, za zgodą stron, możliwość zmiany w ciągu roku zakresu rzeczowego oraz warunków realizacji zadania w formie aneksu do umowy.

§ 7. Dotację na realizację zadania przekazuje się na rachunek bankowy klubu, na warunkach określonych w umowie

§ 8. 1. Podmiot, który otrzymał dotację, jest zobowiązany do sporządzenia sprawozdania z wykonania zadania określonego w umowie w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta.

2. Sprawozdanie powinno zawierać w szczególności:

1) informację o przebiegu realizacji zadania,

2) szczegółowe rozliczenie finansowe dokonane w oparciu o kosztorys załączony do oferty,

3) inne istotne informacje dotyczące realizacji zadania,

4) zestawienie kserokopii dokumentów, faktur(rachunków) potwierdzających wydatkowanie środków.

3. Wzór sprawozdania stanowi załącznik do uchwały.

§ 9. 1. W przypadku wykorzystania na realizację zadania tylko części przekazanej dotacji, niewykorzystane środki należy zwrócić wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonych zgodnie z art. 251 i 252 ustawy o finansach publicznych.

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sposobie wykorzystania dotacji wstrzymuje się przekazywanie kolejnych transz dotacji, a dotychczas przekazana kwota podlega zwrotowi na zasadach określonych ust. 1.

3. W przypadku złożenia niezgodnych ze stanem faktycznym oświadczeń, o których mowa w par. 4 ust. 2 pkt 4 i 5, pełna kwota dotacji podlega zwrotowi na zasadach określonych w ust. 1.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicządy Rady Powiatu w Kołobrzegu


Roman Ciarka

Załącznik do Uchwały Nr XIII/85/2011
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 25 listopada 2011 r.
Zalacznik1.doc

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama