| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XX/185/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 26 stycznia 2012 r.

w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz.887 i Nr 217, poz. 1281) uchwala się, co następuje :

§ 1. Przedmiotem niniejszej uchwały jest ustalenie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Międzyzdroje na rzecz ich najemców oraz wolnych lokali mieszkalnych w drodze przetargu, wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z nieruchomości.

§ 2. 1. Burmistrz może przeznaczyć lokale mieszkalne wchodzące w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Międzyzdroje do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, z wyłączeniem lokali o których mowa w ust. 2 i 3.

2. Wyłączeniu ze sprzedaży podlegają:

1) lokale położone w budynkach, w których nie rozpoczęto dotąd sprzedaży lokali, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy na cele inne niż mieszkalne,

2) lokale socjalne.

3. Ze sprzedaży na zasadach obowiązujących w niniejszej uchwale wyłącza się następujące nieruchomości wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy:

1) Marii Skłodowskiej-Curie 14, 39a i 39b i 43

2) Placu Neptuna 4

3) Tysiąclecia Państwa Polskiego 15, 20b

4) Polna 46

5) Ignacego Krasickiego 14

6) Emilii Plater 11-13

7) Słowiańska 7-9

8) Gryfa Pomorskiego 27

9) Książąt Pomorskich 9, 11, 17

10) Niepodległości 14

11) Cypriana Kamila Norwida 1, 2, 5 i 10

12) Zwycięstwa 3 i 17

13) Główna 14

14) Ludowa 2, 6.

§ 3. 1. Cenę sprzedaży lokalu mieszkalnego sprzedawanego w trybie bezprzetargowym ustala się w wysokości równej wartości lokalu ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego powiększonej o koszty związane ze sprzedażą lokalu, w tym koszty dokumentacji niezbędnej do uzyskania zaświadczenia o samodzielności lokalu oraz koszty sporządzenia operatu szacunkowego wyceny nieruchomości.

2. Cenę sprzedaży lokalu pomniejsza się o wartość udokumentowanych ulepszeń wprowadzonych w lokalu za zgodą wynajmującego, zgodnie z art. 6d ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, według ich wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego na dzień sprzedaży lokalu.

§ 4. 1. Cenę sprzedaży lokalu mieszkalnego sprzedawanego w drodze bezprzetargowej nabywca uiszcza jednorazowo lub w systemie ratalnym.

2. Cena sprzedaży lokalu mieszkalnego sprzedawanego w drodze bezprzetargowej może być rozłożona na 10 rat rocznych .

§ 5. Sprzedaż lokali w budynkach wybudowanych przed 1945 r., w których w ciągu ostatnich 5 lat liczonych do dnia sprzedaży nie odbył się remont lub nakłady poniesione na remont nabywanego lokalu i części wspólnych nie przekroczyły 5% wartości odtworzeniowej lokalu, odbywa się z zastosowaniem bonifikaty w wysokości:

1) 50% ceny sprzedaży w przypadku lokali w budynkach jednorodzinnych (jednolokalowych);

2) 70% ceny sprzedaży w przypadku lokali w budynkach dwurodzinnych (dwulokalowych);

3) 90% ceny sprzedaży w przypadku lokali w budynkach wielorodzinnych. z uwzględnieniem § 3 ust. 2.

§ 6. 1. Sprzedaż lokali mieszkalnych w budynkach wybudowanych po 1945 r. w których w ciągu ostatnich 5 lat liczonych do dnia sprzedaży nie odbył się remont lub nakłady poniesione na remont nabywanego lokalu i części wspólnych nie przekroczyły 5% wartości odtworzeniowej lokalu, odbywa się z zastosowaniem bonifikaty w wysokości 50% ceny sprzedaży lokalu, z uwzględnieniem § 3 ust. 2.

2. W przypadku uiszczenia przez nabywcę najpóźniej w dniu sprzedaży lokalu mieszkalnego całej ceny sprzedaży lokalu nabywcy przysługuje dodatkowo bonifikata w wysokości 20% ceny sprzedaży lokalu.

§ 7. W przypadku sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach wybudowanych przed 1945 r. i po 1945 r., w których odbył się remont w ciągu ostatnich 5 lat liczonych do dnia sprzedaży, sprzedaż odbywa się z zastosowaniem następujących bonifikat :

1) gdy kwota poniesionych nakładów na remont nabywanego lokalu i części wspólnych przekroczy wartość:

a) 15 % wartości odtworzeniowej lokalu - bonifikata wynosi 10 % ceny sprzedaży lokalu , z uwzględnieniem § 3 ust. 2.

b) 10 % wartości odtworzeniowej lokalu - bonifikata wynosi 20 % ceny sprzedaży lokalu , z uwzględnieniem § 3 ust. 2.

c) 5 % wartości odtworzeniowej lokalu - bonifikata wynosi 30 % ceny sprzedaży lokalu , z uwzględnieniem § 3 ust. 2."

2) wartość odtworzeniową lokalu wyznacza iloczyn jego powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalanego co kwartał przez wojewodę. Nabywcy przy wykupie lokali mają możliwość skorzystać z bonifikat zawartych w § 6 ust.2.

§ 8. Piwnice, komórki i inne pomieszczenia gospodarcze sprzedawane łącznie z lokalem mieszkalnym jako pomieszczenia przynależne podlegają sprzedaży według zasad ustalonych dla lokalu mieszkalnego.

§ 9. Pomieszczenie nie będące przedmiotem najmu i samodzielnym lokalem mieszkalnym, przyległe bezpośrednio do lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, może być sprzedane w drodze przetargu ograniczonego.

§ 10. Burmistrz może przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu:

a) wolne lokale,

b) budynki przeznaczone do rozbiórki lub remontu kapitalnego, pod warunkiem przeznaczenia terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele mieszkalne.

§ 11. Traci moc uchwała Nr XXVI/246/08 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miedzyzdrojów.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jan Magda

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Studia I, II stopnia, studia podyplomowe, dyplom University of London, biznes, zarządzanie, finanse, filologie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »