| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIV/89/2012 Rady Gminy Świerzno

z dnia 20 lutego 2012 r.

w sprawie ustanowienia tytułu "Zasłużony dla Gminy Świerzno"

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Gminy w Świerznie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Mając na celu odpowiednie uhonorowanie obywateli i instytucji za zasługi położone dla Gminy Świerzno ustanawia się wyróżnienie w formie tytułu "Zasłużony dla Gminy Świerzno".

2. Laureat wyróżniony tytułem, o którym mowa w ust. 1 otrzymuje statuetkę "Szmaragd Ziemi Świerznowskiej", którego opis przedstawia załącznik Nr 1 do ninieszej uchwały.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o laureacie - należy przez to rozumić osobę fizyczną, zespół osób fizycznych, organizację społeczną, stowarzyszenie, pracodawcę lub inną osobę prawną z wyjątkiem partii politycznej.

§ 3. 1. Wyróżnienie "Zasłużony dla Gminy Świerzno" nadaje Rada Gminy Świerzno zwana dalej "Radą", w drodze uchwały podejmowanej na wniosek Wójta Gminy Świerzno. Załącznik Nr 1 do wniosku stanowi opinia Kapituły Honorowej.

2. Do kompetencji Kapituły Honorowej należy:

1)przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o nadanie tytułu "Zasłużony dla Gminy Świerzno";

2)przedstawianie Wójtowi Gminy Świerzno opinii Kapituły o wyłonieniu kandydata do tytułu "Zasłużony dla Gminy Świerzno".

3. W skład Kapituły Honorowej wchodzą, z zastrzeżeniem ust. 4:

1)przewodniczący Rady - Przewodniczący Kapituły;

2)przewodniczący komisji stałych Rady;

3)Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerznie,

4)Sekretarz Gminy,

5)osoba desygnowana przez Wójta Gminy.

4. Laureata wyróżnienia, który jest zespołem osób fizycznych, organizacją społeczną, stowarzyszeniem, pracodawcą lub inną osobą prawną, z wyjatkiem partii politycznej, w pracach Kapituły Honorowej reprezentuje jedna osoba (wskazany na piśmie przedstawiciel).

§ 4. 1. Tytuł "Zasłużony dla Gminy Świerzno" może być nadany obywatelom polskim i cudzoziemcom.

2. Laureatem wyróżnienia, o którym mowa w § 1 ust. 1, można być tylko jeden raz.

§ 5. 1. Z wnioskiem o przyznanie tytułu "Zasłużony dla Gminy Świerzno" mogą występować:

1)3) grupa co najmniej 20 osób zamieszkałych na terenie Gminy Świerzno, posiadających czynne i bierne prawa wyborcze do rady.

1)Wójt Gminy Świerzno;

2)organizacja, stowarzyszenie posiadające osobowość prawną oraz inny podmiot - działające na terenie Gminy Świerzno;

2. Wnioskodawca, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, do wniosku dołącza się listę osób popierających wskazanego kandydata.

§ 6. 1. Wniosek o przyznanie tytułu "Zasłużony dla Gminy Świerzno" składa się na piśmie Pzewodniczącemu Rady do dnia 31 marca każdego roku.

2. Wniosek o przyznanie tytułu "Zasłużony dla Gminy Świerzno" składa się na piśmie Pzewodniczącemu Rady do dnia 31 marca każdego roku.

§ 7. Wniosek, o którym mowa w § 6 ust. 1, powinien być rozpatrzony i zaopiniowany w ciągu 30 dni od daty jego złożenia Kapitule.

§ 8. Nadanie tytułu "Zasłużony dla Gminy Świerzno" zostaje potwierdzone wręczeniem statuetki "Szmaragd Ziemi Świerznowskiej" podczas gminnej uroczystości plenerowej lub na sesji Rady Gminy.

§ 9. Ewidencję osób wyróżnionych tytułem" Zasłużony dla Gminy Świerzno" prowadzi właściwe stanowisko do spraw obsługi Rady Gminy.

§ 10. W 2012 roku zostanie przyznanych 5 sztuk statuetek "Zasłużony dla Gminy Świerzno", natomiast od roku 2013 po jednej statuetce za dany rok.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/89/2012
Rady Gminy Świerzno
z dnia 20 lutego 2012 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik nr 1 - Opis techniczny statuetki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/89/2012
Rady Gminy Świerzno
z dnia 20 lutego 2012 r.
Zalacznik2.pdf

załącznik nr 2 - wniosek o nadanie tytułu

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Danuta Trochim

Księgowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »