| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XI/60/S/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

z dnia 9 maja 2012 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XIII/105/2012 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego, przeznaczonych dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych i związanych z nimi funkcjonalnie urządzeń wodnych


Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie po-wiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Stwierdza się nieważność uchwały Nr XIII/105/2012 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków fi-nansowych Powiatu Gryfińskiego, przeznaczonych dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych i związanych z nimi funk-cjonalnie urządzeń wodnych.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
Rada Powiatu w Gryfinie, działając na podstawie art. 164 ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145), podjęła w dniu 19 kwietnia 2012 r. uchwałę Nr XIII/105/2012 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego przeznaczonych dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych i związanych z nimi funkcjonalnie urządzeń wodnych. Uchwała została przekazana Izbie do zbadania w dniu 23 kwietnia 2012 r. Kolegium Izby badając wstępnie uchwałę w dniu 26 kwietnia 2012 r., powzięło wątpliwość, co do zgodności z prawem zapisów § 9 ust. 1. We wstępnej ocenie Kolegium stwierdziło, iż § 9 ust. 1 uchwały narusza przepis art. 164 ust. 5c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. Rada Powiatu w Gryfinie ustalając, iż wysokość dotacji nie może przekroczyć 70 % kosztów rzeczywistych zadania, nie określiła jednoznacznie zasad udzielania dotacji celowej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych i związanych z nimi urządzeniami wodnymi. Określenie wysokości dotacji w sposób wskazany w § 9 ust. 1 uchwały jest nieprecyzyjny i powoduje, iż ubiegający się o nią beneficjent nie będzie miał rozeznania, jakiej kwoty dotacji z budżetu Powiatu może oczekiwać. Ponadto, w opinii Kolegium, zapis taki może prowadzić do nieuzasadnionej dowolności w przyznawaniu dotacji. W związku z powyższym, Kolegium Izby wszczęło postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XIII/105/2012 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków finanso-wych Powiatu Gryfińskiego przeznaczonych dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych i związanych z nimi funkcjonalnie urządzeń wodnych, a o wszczętym postępowaniu powiadomiło Przewodniczącą Rady Powiatu w Gryfinie pismem z dnia 30 kwietnia br. (znak pisma: K-0010/130/JCh/12). W treści pisma wskazano, że w posiedzeniu Kolegium Izby w dniu 9 maja 2012 r. ma prawo uczestniczyć przedstawiciel podmiotu, którego sprawa jest rozpatrywana, a do czasu zakończenia wszczętego postępowania przysługuje prawo wnoszenia wyjaśnień. W posiedzeniu Kolegium Izby w dniu 9 maja br. uczestniczyły przedstawicielki Powiatu Gryfińskiego: Pani Magdalena Wiśniewska Radca Prawny oraz Pani Lucyna Krzemińska Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starosta Powiatowego w Gryfinie, które w formie ustnej i pisemnej, przedstawiły co następuje: Nie ma możliwości wpisania w treści uchwały sztywnych, konkretnych kwot dotacji z uwagi na to, iż funkcjonując na terenie powiatu gryfińskiego gminne spółki wodne, obejmują swym zasięgiem różne obszary o zróżnicowanej potrzebie konser-wacji czy remontów urządzeń na danym terenie, a co za tym idzie, nie jest możliwe wskazanie kwotowe przyznawanej dotacji. Ogólna pula pieniędzy na zadanie w danym roku budżetowym z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych wynika z potrzeb zgłoszonych przez spółki wodne we wnioskach. Na tej podstawie można dokonać oceny zapotrzebowania na dotacje na określone czynności przy wzięciu pod uwagę przeznaczonych na ten cel środków. Wnioskująca spółka już na etapie wniosku zna kwotę dotacji, która jest następnie powtarzana w umowie. Stąd tez przedstawiciele Powiatu nie zgadzają się z argumentem niejasności sformułowań uchwały. Kolegium Izby, po wysłuchaniu argumentów przedstawicielek Powiatu Gryfiń-skiego, ostatecznie zbadało przedmiotową uchwałę i podtrzymało stanowisko z dnia 26 kwietnia 2012 r. stwierdzając, iż uchwała Nr XIII/105/2012 Rady Powiatu w Gry-finie z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego przeznaczonych dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych i związanych z nimi funkcjonalnie urządzeń wodnych, została podjęta z naruszeniem przepisów art. 164 ust. 5c ustawy Prawo wodne. W opinii Kolegium, Rada Powiatu w Gryfinie ustalając, iż wysokość dotacji nie może przekroczyć 70 % kosztów rzeczywistych zadania, nie określiła jednoznacznie zasad udzielania dotacji celowej. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, dysponując kompetencją do określenia zasad udzielania dotacji celowej dla spółek wodnych, powinien w uchwale określić wysokość dotacji w taki sposób (np. wskazać określony procent poniesionych wydatków lub wartość kwotową dotacji), aby beneficjent, nie miał wątpliwości o jaką wielkość dotacji może się ubiegać. W świetle powyższego, podjęcie przez Radę Powiatu w Gryfinie przedmioto-wej uchwały pozostaje w sprzeczności z regulacjami prawa materialnego i stanowi istotne naruszenie prawa skutkujące, w myśl art. 79 ust. 1 ustawy o samorządzie po-wiatowym, stwierdzeniem nieważności uchwały w całości. W tym stanie rzeczy, Kolegium stwierdziło nieważność uchwały Nr XIII/105/2012 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie za-sad udzielania dotacji celowej ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego prze-znaczonych dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych i związanych z nimi funkcjonalnie urządzeń wodnych. Od niniejszej uchwały przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.
Przewodniczący Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

mgr Józef Chodarcewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kredyt Inkaso S.A.

Nowoczesna windykacja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »