reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIX/111/2012 Rady Miejskiej w Tucznie

z dnia 25 września 2012 r.

w sprawie podziału Gminy Tuczno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu dla wyboru Rady Miejskiej w Tucznie

Na podstawie art 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.113, Nr 102, poz.588, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz.889 ), art. 417 § 4, art. 418 §1 , art. 419 § 2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112, Nr 26, poz.134 Nr 94, poz.550, Nr 102, poz.588, Nr 134, poz.777, Nr 147, poz.881, Nr 149, poz.889, Nr 171, poz.1016, Nr 217, poz.1281 z 2012r. poz. 849), art.17 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591,z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr102,poz.1055,Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172,poz.1441, Nr 175,poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138,poz.974 , Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281, z 2012r. Poz. 567) - Rada Miejska w Tucznie, uchwala co następuje:

§ 1. Dzieli się Gminę Tuczno na 15 okręgów wyborczych dla wyboru Rady Miejskiej w Tucznie , w każdym z okręgów wybierany jest 1 radny.

§ 2. Podział na okręgi wyborcze, ich granice i numery określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuczna.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr II/8/2002 Rady Miejskiej Tuczna z dnia 25 kwietnia 2002r. w sprawie podziału Gminy Tuczno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 36, poz.728, zm. z 2006 Nr 97, poz.1841 ).

§ 5. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Tucznie oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz sołectwach Gminy Tuczno.


Uzasadnienie

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r.-Kodeks wyborczy wprowadziła w art 418 § 1 zasadę, że w okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru rady w gminie niebędącej miastem na prawach powiatu wybiera się jednego radnego. Jednocześnie przepis art.13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy zobowiązują organ gminy do dokonania podziału gminy na okręgi wyborcze do dnia 1 listopada 2012r. Ponadto w artykule tym stwierdza się ,że przy ustalaniu podziału gminy na okręgi wyborcze uwzględnia się liczbę mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców danej gminy na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym rada gminy dokonuje podziału na okręgi wyborcze. Zgodnie z pismem PKW znak ZPOW-730-1/12 przez liczbę mieszkańców, na podstawie której dokonywany jest podział na okręgi wyborcze należy rozumieć sumę liczb : • wyborców ujętych w rejestrze wyborców z urzędu, • wyborców wpisanych do rejestru na wniosek, • pozostałych osób zameldowanych w gminie na pobyt stały, za wyjątkiem osób, co do których otrzymano zawiadomienie o wpisaniu do rejestru wyborców w innej gminie. Według stanu na dzień 30 czerwca 2012r. liczba mieszkańców dla Gminy Tuczno ustalona według powyższych zasad wynosiła 5069. Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym w gminach do 20.000 mieszkańców w skład rady wchodzą radni w liczbie 15, tak więc do Rady Miejskiej w Tucznie wybieranych będzie 15 radnych. Projekt uchwały w sprawie podziału gminy Tuczno na okręgi wyborcze opracowany został zgodnie z zasadami tworzenia okręgów wyborczych wynikających z art. 417-419 Kodeksu wyborczego to znaczy, że w każdym okręgu wyborczym wybierany będzie 1 radny. Proponowany podział na okręgi wyborcze nie narusza generalnej reguły zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa obliczonej przez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę radnych (5069:15= 337,93) z uwzględnieniem zasady zapisanej w art.419 § 2 pkt 1 Kodeksu, że ułamki liczby mandatów w okręgu wyborczym równe lub większe od 1/2 jakie wynikają z zastosowania normy przedstawicielstwa, zaokrągla się w górę do liczby całkowitej. We wstępnym etapie podziału Gminy Tuczno na jednomandatowe okręgi wyborcze niezbędne było ustalenie, czy poszczególne jednostki pomocnicze spełniają kryteria umożliwiające utworzenie w nich okręgu wyborczego. Propozycje podziału Gminy Tuczno uwzględniają zasadę, że okręgiem wyborczym jest jednostka pomocnicza gminy - sołectwo. Jednostki pomocnicze gminy łączono w celu utworzenia okręgu wyborczego co wynikało z konieczności zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa. Sołectwo Marcinkowice zostało podzielone na dwa okręgi wyborcze, ponieważ w tej jednostce pomocniczej liczba wybieranych radnych byłaby większa niż 1. Biorąc pod uwagę układ przestrzenny gminy i więzi lokalne w powiązaniu z liczbą mieszkańców przydzielonych sołectw (Jamienko, Próchnówko) do okręgu wyborczego Nr 10 została zachowana jednolita norma przedstawicielstwa. Uwzględniając powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/111/2012
Rady Miejskiej w Tucznie
z dnia 25 września 2012 r.

do uzasadnienia uchwały Nr XIX/111/2012 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze

Liczba mieszkańców*:5069 Liczba radnych:15 Norma przedstawicielstwa:5069:15=338 (liczba mieszkańców:liczba radnych) Liczba okręgów wyborczych:15

-Nr okręgu

-Liczba mieszkańców

- Ilość mandatów

- Norma ( kol.2/norma przedstawicielstwa)

-1

- 357

-1

-357:338=1,06

-2

-374

-1

-374:338=1,10

-3

- 292

-1

-292: 338=0,86

-4

-395

-1

-395:338=1,16

-5

-316

-1

-316:338=0,94

-6

-307

-1

-307:338=0,91

-7

-255

-1

-255:338=0,75

-8

-271

-1

-271:338=0,80

-9

-470

-1

-470:338=1,39

-10

-208

-1

-208:338=0,62

-11

-342

-1

-342:338=1,01

-12

-442

-1

-442:338=1,31

-13

-332

-1

-332:338=0,98

-14

-345

-1

-345:338=1,02

-15

-363

-1

-363:338=1,07

Liczba mieszkańców wg stanu na dzień 30 czerwca 2012 Na powyższą uchwałę przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego, wyborcom w liczbie co najmniej 15, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.


Podział Gminy Tuczno na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

do uchwały nr XIX/111/2012

-Numer okręgu

-Granice okręgu wyborczego

-Liczba radnych wybieranych w okręgu wyborczym

-1

-Tuczno ulice: Dworcowa, Gdańska, 1 Maja, Kaszubska, Kościuszki, Miodowa, Parkowa, Pocztowa, Przemysłowa, Słoneczna, Staszica, H. Sienkiewicza, Wąska, Tuczno Pierwsze, Tuczno Drugie, Tuczno Trzecie

-1

-2

-Tuczno ulice: Jeziorna, Klasztorna, Krótka, Marii Konopnickiej, Młyńska, Moniuszki, Nowa, Ogrodowa, Rybacka, Rzeczna, Sosnowa, Zamkowa, Zygmunta Augusta

-1

-3

-Tuczno ulice: Leśna. Mickiewicza, Piaskowa, Podgórna, Świerczewskiego

-1

-4

-Tuczno ulice: Chłodna, Fabryczna, Kwiatowa, Polna, Różana, Strzelecka, Tulipanowa

1

-5

-Tuczno ulica Wolności od budynku nr 1 do budynku nr 31

-1

-6

-Tuczno ulica Wolności od budynku nr 32 do końca

-1

-7

-Sołectwo Martew, Sołectwo Miłogoszcz

-1

-8

-Sołectwo Rusinowo

-1

-9

-Sołectwo Zdbowo obejmujące miejscowość Zdbowo i Mączno, Sołectwo Strzaliny

-1

-10

-Sołectwo Lubiesz

-1

-11

-Sołectwo Marcinkowice obejmujące miejscowość Bytyń i Marcinkowice od budynku nr 1 do nr 46 i od budynku nr 71 do nr 79, Sołectwo Jamienko, Sołectwo Próchnówko

-1

-12

-Sołectwo Marcinkowice obejmujące miejscowość Marcinkowice od budynku nr 47 do nr 70 i od nr 80 do końca

-1

-13

-Sołectwo Rzeczyca obejmujące miejscowość Rzeczyca i Wrzosy

-1

-14

-Sołectwo Płociczno obejmujące miejscowość Płociczno i Ponikiew

-1

-15

-Sołectwo Jeziorki obejmujące miejscowość Jeziorki i Złotowo, Sołectwo Nowa Studnica obejmujące miejscowość Nowa Studnica i Krępa Krajeńska

-1

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Kleszcz

Główny księgowy, posiadający Certyfikat Ministra Finansów nr 68172/2014.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama