reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.3.4131.200.2013.SA Wojewody Zachodniopomorskiego

z dnia 3 kwietnia 2013 r.

stwierdzające nieważność § 3 i § 4 załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXIX/161/13 Rady Gminy Sławoborze z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sławoborze

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230 z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r., poz. 567),

stwierdzam nieważność

§ 3. i § 4załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXIX/161/13 Rady Gminy Sławoborze z dnia 27 lutego 2013 r.w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sławoborze.

Uzasadnienie

W dniu 27 lutego 2013 r. Rada Gminy Sławoborze podjęła uchwałę Nr XXIX/161/13w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sławoborze.

W toku badania legalności przedmiotowej uchwały organ nadzoru stwierdził, iż wskazane na wstępie przepisy ww. aktu w sposób istotny naruszają powszechnie obowiązujące prawo.

Jako materialnoprawną podstawę kwestionowanej uchwały Rada Gminy Sławoborze przywołała m.in. przepis art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.), zgodnie z którymrada gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2(tj. zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych), uwzględniając opis wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań.Jednocześnie, ustawodawca w art. 7 ust. 7 cyt. aktu upoważnił ministra właściwego do spraw środowiska do wskazania w drodze rozporządzenia szczegółowego sposobu określenia tych wymagań. Minister Środowiska, korzystając z uprawnienia przewidzianego w ww. regulacji, w dniu 14 marca 2012 r. wydał rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. poz. 299), w którym w § 1 wskazał, żewymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych dotyczące:

1) opisu wyposażenia technicznego zawierającego wymagania odnośnie do:

a) pojazdów asenizacyjnych przeznaczonych do świadczenia usług,

b) bazy transportowej,

2) zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami,

3) miejsc przekazywania nieczystości ciekłych

- określa się w sposób precyzyjny, zrozumiały, niedyskryminujący, nieograniczający konkurencji oraz nieutrudniający dostępu do rynku przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz zapewniający należytą ochronę zdrowia i życia ludzi oraz środowiska.

Rada gminy zatem, podejmując uchwałę w oparciu o art. 7 ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązana jest do uwzględnienia wytycznych zawartych w wydanym przez Ministra akcie. Zgodnie bowiem z art. 94 Konstytucji RP, organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie. Wobec powyższego, nie budzi wątpliwości teza, iż kompetencja organów do wydawania aktów prawa miejscowego wyznaczona jest ustawami zarówno co do podstaw, jak i granic przedmiotowych regulacji.

W§ 3i§ 4załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXIX/161/13 Rada Gminy Sławoborze ustaliła kolejnowymagania w odniesieniu do technologii świadczonych usług objętych zezwoleniemorazwymagania w odniesieniu do zabiegów z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej wymaganych po zakończeniu świadczenia usługi.

Wskazać wobec tego należy, że przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie pozostawiają organowi stanowiącemu gminy możliwości swobodnego kształtowania treści wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Nie ma więc uzasadnionych podstaw stanowienie przez radę gminy przepisów w tym przedmiocie.

W ocenie organu nadzoru, w powyższych uregulowaniach Rada nałożyła na przedsiębiorców obowiązki, których realizacja związana jest z już prowadzoną przez nich działalnością w przedmiotowym zakresie, po uzyskaniu zezwolenia. Natomiast, upoważnienie ustawowe dotyczy wymagań w stosunku do przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia, a zatem rada gminy nie posiada kompetencji do kształtowania obowiązków tych podmiotów w trakcie realizacji zadań w następstwie uzyskania zezwolenia (por. wyrok WSA w Olsztynie z dnia 31 sierpnia 2010 r., sygn. akt II SA/Ol 616/10, wyrok WSA w Gliwicach z dnia z 15 września 2010 r., sygn. akt II SA/Gl 355/10). Tego rodzaju regulacje stanowią bowiem przekroczenie zakresu ustawowego umocowania. Podkreślenia także wymaga, iż o obowiązkach, jakie przedsiębiorca winien spełniać w trakcie prowadzonej działalności przesądza organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w wydanym przez siebie zezwoleniu.

Mając na uwadze powyższe, stwierdzenie nieważności § 3 i § 4 załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXIX/161/13 Rady Gminy Sławoborze z dnia 27 lutego 2013 r.w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sławoborze, jest konieczne i w pełni uzasadnione.

Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie. Skargę wnosi się do Sądu za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

wz. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO
WICEWOJEWODA


Ryszard Mićko

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama