reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 13 lutego 2013 r.

zawarte pomiędzy Gminą - Miasto Szczecin a Gminą Maszewo

1) Gminą Miasto Szczecin zwaną dalej Miasto Szczecin, z siedzibą przy pl. Armii Krajowej 1, reprezentowaną przez:

- Krzysztofa Soskę - Z-cę Prezydenta Miasta

a

2) Gminą Maszewo zwaną dalej Gminą Maszewo, z siedzibą przy pl. Wolności 2, którą

reprezentuje:

- Jadwiga Ferensztajn - Burmistrz Maszewa


Na podstawie

1) art. 10 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.),

2) art. 46 - 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 ze zm.),

3) art. 41ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 t. j. z późn. zm.),

4) zaświadczenia z dnia 7-12-2010 r. Gminnej Komisji Wyborczej w Maszewie, o wyborze Pani Jadwigi Ferensztajn na stanowisko Burmistrza Maszewa,

5) uchwały Nr XLVII/899/05 Rady Gminy Miasto Szczecin z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Miasto Szczecin zadania w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości - dowiezionych z terenu gmin i powiatów województwa Zachodniopomorskiego oraz realizacji zadania publicznego, polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu.

§ 1. 1. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest przekazanie przez Gminę Maszewo Gminie Miasto Szczecin dotacji w wysokości 1 500 zł z przeznaczeniem na wykonanie zadania polegającego na realizacji przez Gminę Miasto Szczecin, za pośrednictwem Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie (zwanej w dalszej części MIW) programu interwencyjno-motywacyjnego, w zakresie opisanym w ust. 2, dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Maszewo.

2. Działania, o których mowa w ust. 1 polegać będą na przyjęciu osób nietrzeźwych do Miejskiej Izby Wytrzeźwień, doprowadzeniu do ich wytrzeźwienia z zapewnieniem opieki, w tym medycznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004r. w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 20; poz. 192 z późn. zm.). Po wytrzeźwieniu przeprowadzane będą w ramach punktu informacyjno-konsultacyjnego rozmowy profilaktyczno-motywujące oraz udzielone zostaną informacje o instytucjach i organizacjach znajdujących się na terenie Gminy Maszewo, zajmujących się leczeniem i problemami osób uzależnionych od alkoholu.

3. Gmina Miasto Szczecin zobowiązuje się zapewnić przedkładanie przez MIW do 15 dnia każdego miesiąca w Urzędzie Miejskim w Maszewie informacji określającej liczbę osób zatrzymanych do wytrzeźwienia z terenu Gminy Maszewo według stanu na koniec danego miesiąca.

§ 2. Kwota wskazana w § 1 ust. 1 zostanie przekazana Gminie Miasto Szczecin w terminie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego porozumienia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego na konto:

Bank PEKAO S.A. II/O Szczecin

nr: 84 1240 3927 1111 0010 2127 6357

§ 3. 1. Termin wykonania zadania opisanego w § 1 przypada na dzień 31 grudnia 2013 r.

2. Wykorzystanie środków finansowych może nastąpić do dnia 31 grudnia 2013 r. Przez wykorzystanie środków finansowych należy rozumieć dokonanie zapłaty za usługi lub zakupione towary, niezbędne do realizacji zadania.

§ 4. Rozliczenia otrzymanych środków finansowych, o których mowa w § 1 ust. 1, Miasto Szczecin dokona w terminie do 31 stycznia 2014 r. przedkładając w Urzędzie Miejskim w Maszewie kserokopie rachunków potwierdzonych za zgodność z oryginałem wraz ze sprawozdaniem merytorycznym z realizacji zadania przygotowanym przez MIW.

§ 5. 1. W przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem Gmina Miasto Szczecin w terminie 15 dni od dnia stwierdzenia tej okoliczności, zwróci tę część dotacji, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

2. Środki finansowe niewykorzystane przez Gminę Miasto Szczecin w 2013 r. podlegają zwrotowi na konto Urzędu Miejskiego w Maszewie:

Bank Spółdzielczy w Goleniowie O/Maszewo

nr: 81 9375 1054 6800 0231 3000 0020

w terminie do 31 stycznia 2014 r.

§ 6. 1. Zmiana porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają postanowienia ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz kodeksu cywilnego.

§ 7. 1. Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron oraz jeden dla MIW w Szczecinie.

2. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Gmina Miasto Szczecin

Gmina Maszewo

Zastępca Prezydenta Miasta


Krzysztof Soska

Burmistrz


Jadwiga Ferensztajn

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

WFY Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama