| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXX/196/2013 Rady Gminy Manowo

z dnia 25 kwietnia 2013 r.

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Manowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 131, poz. 1091, Nr 122, poz. 1020, Nr 137, poz. 1304, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206; z 2012 r. poz. 941, 979; z 2013 r. poz. 87) Rada Gminy Manowo uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Manowo.

§ 2. Regulamin określa rodzaje świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, uprawnionych do uzyskania pomocy, wysokość i formy pomocy, tryb, sposób i warunki przyznawania świadczeń oraz tryb i sposób wstrzymania lub cofnięcia świadczeń.

§ 3. 1. Ilekroć w dalszych przepisach regulaminu mówi się bez bliższego określenia o:

1) regulaminie - należy przez to rozumieć regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Manowo;

2) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.);

3) uczniu - należy przez to rozumieć osoby wymienione w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.);

4) rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów;

5) kryterium dochodowym - należy przez to rozumieć miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 przy uwzględnieniu art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182);

6) kwocie zasiłku rodzinnego - należy przez to rozumieć kwotę, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.);

7) stypendium - należy przez to rozumieć stypendium szkolne;

8) zasiłku - należy przez to rozumieć zasiłek szkolny.

2. Kryterium dochodowe, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 regulaminu, jest ustalane na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182).

§ 4. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym stanowią:

1) stypendia szkolne;

2) zasiłki szkolne.

§ 5. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje - o ile zamieszkują na terenie Gminy Manowo:

1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych, do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

2) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

3) słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

4) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

5) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

§ 6. 1. Stypendium może być udzielone uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej.

2. Miernikiem trudnej sytuacji materialnej jest kryterium dochodowe.

3. Przy ocenie trudnej sytuacji materialnej będzie się również uwzględniać dodatkowo następujące okoliczności, a w szczególności:

1) występujące bezrobocie w rodzinie;

2) obecność osób niepełnosprawnych;

3) występowanie ciężkiej i długotrwałej choroby;

4) wielodzietność w rodzinie;

5) brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych;

6) występowanie w rodzinie alkoholizmu lub narkomanii;

7) niepełność rodziny (sierota, półsierota, osoba samotnie wychowująca dzieci);

8) występowanie zdarzenia losowego.

§ 7. 1. Przy ustalaniu wysokości stypendium szkolnego brana jest pod uwagę:

1) wysokość środków finansowych w budżecie gminy przeznaczonych na pomoc materialną o charakterze socjalnym zależną od wysokości dotacji celowej z budżetu państwa;

2) ilość wniosków spełniających wymogi formalne, złożonych na dany rok szkolny;

3) zapewnienie rezerwy środków finansowych na zasiłki szkolne związane ze zdarzeniami losowymi.

2. Wysokość stypendium szkolnego ustala się w następujący sposób z uwzględnieniem ust. 1:

1) jeżeli dochód na osobę w rodzinie jest niższy niż 50% kwoty kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 oraz w nawiązaniu do art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182), stypendium szkolne ustala się w wysokości miesięcznej od 80% do 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.),

2) jeżeli dochód na osobę w rodzinie wynosi od 50% do 100% kwoty kryterium dochodowego o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 oraz w nawiązaniu do art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182), stypendium szkolne ustala się w wysokości miesięcznej od 80% do 140% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.).

3. Wysokość zasiłku ustalana jest na podstawie indywidualnej oceny skutków zdarzenia losowego dotyczącego ucznia (słuchacza).

§ 8. Stypendium może być udzielane uczniowi w formie:

1. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, w szczególności udziału w:

1) wyrównawczych zajęciach edukacyjnych wynikających z potrzeb wyrównywania braków edukacyjnych;

2) innych przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę jak wyjścia/wyjazdy do kina, teatru, na wycieczki szkolne, zielone szkoły, dodatkowe zajęcia edukacyjne itp.

2. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, a w szczególności nauki języków obcych, zajęć muzycznych, komputerowych, sportowych, zajęć na basenie i innych.

3. Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności polegającej na zakupie:

1) podręczników, lektur, encyklopedii, słowników i innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego, multimedialnych programów edukacyjnych wraz z urządzeniami umożliwiającymi ich odtwarzanie;

2) zeszytów, długopisów, piórników, plecaków i innych artykułów szkolnych;

3) stroju sportowego i innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę;

4) innych pomocy niezbędnych do udziału w dodatkowych zajęciach edukacyjnych.

4. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w odniesieniu do słuchacza kolegium, a także ucznia szkoły ponadgimnazjalnej i szkół dla dorosłych, a w szczególności:

1) zakwaterowanie w bursie, internacie, akademiku lub na stancji;

2) transportu środkami komunikacji zbiorowej;

3) opłat za posiłki w stołówce szkoły lub internatu;

4) innych dodatkowych opłat i wydatków wymaganych obligatoryjnie przez szkołę.

5. Świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, biorąc pod uwagę uzasadnienie wnioskodawcy, że udzielane stypendium w formach, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, a w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej także w formie, o której mowa w ust. 4, nie jest możliwe.

6. Świadczenia pieniężnego, w przypadku ucznia będącego słuchaczem kolegium, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, biorąc pod uwagę uzasadnienie wnioskodawcy, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa w ust. 1-4, nie jest celowe.

§ 9. 1. Stypendium może być udzielone w jednej lub w kilku formach jednocześnie.

2. Stypendia będą przekazywane w następujący sposób:

1) stypendia przyznane w formie, o której mowa w § 8 ust. 1 i 2 regulaminu - przelewem na rachunek bankowy instytucji prowadzącej zajęcia edukacyjne lub w formie całkowitej lub częściowej refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na podstawie przedłożonych przez niego faktur, rachunków lub innych dokumentów;

2) stypendia przyznane w formie, o której mowa w § 8 ust. 3-6 regulaminu - całkowita lub częściowa refundacja kosztów poniesionych przez ucznia na podstawie przedłożonych przez niego faktur, rachunków, biletów lub innych dokumentów zaakceptowanych przez organ przyznający stypendium. Termin oraz miejsce wypłaty gotówki zostanie określone w decyzji administracyjnej.

§ 10. Do ubiegania się o stypendium uprawniony jest uczeń, który spełnia łącznie następujące kryteria:

1) zamieszkuje na terenie gminy Manowo;

2) rozpoczyna lub kontynuuje naukę w placówkach wymienionych w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy;

3) nie zostało wszczęte postępowanie o niezrealizowanie obowiązku szkolnego bądź obowiązku nauki;

4) miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego.

§ 11. Stypendia przyznawane są dla:

1) uczniów na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym;

2) słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych, kolegiów pracowników służb specjalnych na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

§ 12. 1. Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium jest:

1) złożenie wniosku o przyznanie stypendium według wzoru stanowiącego załącznik do uchwały;

2) dołączenie do wniosku zaświadczeń dotyczących sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia.

2. Wniosek wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Manowie do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchacza kolegium do 15 października.

3. Wniosek można złożyć w innym terminie niż wskazany w ust. 2, tylko w uzasadnionych przypadkach. Za uzasadnione przypadki uważa się:

1) zmiana miejsca zamieszkania ucznia lub słuchacza w trakcie roku szkolnego;

2) zmiana ilości członków rodziny ucznia lub słuchacza powodująca obniżenie średniego dochodu na osobę w rodzinie poniżej kryterium dochodowego.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, podlega rejestracji zgodnie z datą wpływu.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, pozostaje bez rozpatrzenia, gdy:

1) został złożony po ustalonym terminie, o czym decyduje data wpływu lub data stempla pocztowego;

2) nie zawiera kompletu dokumentów, o których mowa w ust. 1 i mimo wezwania nie uzupełniono braków w wyznaczonym terminie;

3) wniosek lub załączniki, o których mowa w ust. 1, są nieprawidłowo wypełnione i mimo wezwania nie uzupełniono braków w wyznaczonym terminie.

§ 13. 1. Do ubiegania się o zasiłek uprawniony jest uczeń, który spełnia łącznie następujące kryteria:

1) zamieszkuje na terenie gminy Manowo;

2) rozpoczyna lub kontynuuje naukę w placówkach wymienionych w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy;

3) nie zostało wszczęte postępowanie o niezrealizowanie obowiązku szkolnego, bądź obowiązku nauki;

4) znajduje się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

2. O zasiłek można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego.

3. Zasiłek może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

§ 14. 1. Do składania wniosków o udzielenie świadczenia w postaci stypendium bądź zasiłku są uprawnieni:

1) rodzice uczniów, którzy nie osiągnęli pełnoletności;

2) pełnoletni uczniowie lub słuchacze kolegiów;

3) dyrektor szkoły, kolegium lub ośrodka;

4) w szczególnych przypadkach świadczenia pomocy materialnej mogą być również przyznawane z urzędu uczniowi, który spełnia kryterium dochodowe, ale w wyniku zaniedbań rodziców lub opiekunów prawnych nie złożono wniosku.

2. Wnioskodawca nie ponosi żadnych kosztów przy składaniu wniosku.

§ 15. W przypadku ustania przyczyn stanowiących podstawę przyznania stypendium mają zastosowanie przepisy art. 90o ustawy.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Manowo.

§ 17. Traci moc uchwała Nr XXX/213/2009 Rady Gminy Manowo z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Manowo (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 57, poz. 1465).

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.


Załącznik do Uchwały Nr XXX/196/2013
Rady Gminy Manowo
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Wniosek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

autosalon24.pl

Autosalon24.pl powstał w powstał w 2010 roku i jest portalem zarządzanym przez spółkę Autodirect SA. Zadaniem jakie sobie postawiono, było stworzenie pierwszego, polskiego portalu motoryzacyjnego umożliwiającego uzyskanie informacji, porady w wyborze oraz wsparcia w negocjowaniu najkorzystniejszych warunków zakupu, wymarzonego, nowego samochodu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »