| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXVI/244/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie

z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ustronie Morskie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r.
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567; z 2013 r. poz. 153), art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391 t.j.) oraz art. 12 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897, Nr 171, poz. 1016, Nr, 224,
poz. 1337), Rada Gminy Ustronie Morskie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2. Właściciele nieruchomości składają pierwszą deklarację w terminie do dnia 30 kwietnia 2013 r. do Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim.

3. Deklarację, o której mowa w §1. pkt. 2 i 3 składa się w formie:

a) pisemnie lub

b) za pomocą faksu lub

c) za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą.

§ 2. W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, albo w przypadku uzasadnionych wątpliwości organu co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Ustronie Morskie określa w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w trybie art. 6o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie

§ 4. Uchwała wchodzi w zycie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Grzywnowicz


Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/244/2013
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 28 marca 2013 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Deklaracja dotyczy wyłącznie właścicieli lokali zamieszkałych i niezamieszkałych.

Właściciel nieruchomości do pierwszej deklaracji jest obowiązany dołączyć kopię umowy na odbiór odpadów komunalnych zawartą przed dniem wejścia w życie ustawy z przedsiębiorcą posiadającym stosowne zezwolenie na tego typu usługi na terenie gminy Ustronie Morskie oraz na żądanie organu przedstawić dokument potwierdzający ilość wody zużytej na nieruchomości (np. fakturę za wodę).


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 t.j.)

Składający

Właściciele nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Ustronie Morskie, przez których rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające.

Termin składania

W terminie do 30 kwietnia 2013 r., a także 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku uiszczenia lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty.

Miejsce składania

Urząd Gminy Ustronie Morskie, ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie


1. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI1

? Pierwsza deklaracja

? Zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji


2. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ2

? Właściciel

? Współwłaściciel (podać udział w lokalu mieszkalnym …………………………..)

? Użytkownik wieczysty

? Jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

? Inny podmiot …………………………………………………………………………..


3. DANE IDENTYFIKACYJNE

? Osoba fizyczna

? Osoba prawna

? Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej


3.1.OSOBA FIZYCZNA

Nazwisko


Imię/ Imiona

Data urodzenie

PESEL

Telefon

Imię Ojca

Imię Matki

ADRES ZAMIESZKANIA

Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta3.2. OSOBA PRAWNA LUB JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIE POSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Imię i Nazwisko/ Pełna nazwa

NIP

REGON

Telefon

ADRES / SIEDZIBA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

4. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE3

Miejscowość

Kod Pocztowy

Nr ewidencyjny działki w rejestrze gruntów (konieczne w przypadku braku adresu

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta


5. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPŁATY


5.1.DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

a) Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w niniejszej deklaracji zamieszkuje .................... osób (podać liczbę mieszkańców).4

b) Oświadczam, że odpady komunalne gromadzone będą w sposób (zaznaczyć właściwy kwadrat):5

? Selektywny -stawkaopłaty 8

? Nieselektywny (zmieszany) -stawkaopłaty 16 zł

c) Wyliczenie opłaty rocznej za gospodarowanie odpadami w roku 2013Liczba osób zamieszkujących
nieruchomość

Stawka opłaty

Liczba miesięcy do 31.12.2013r.

Wysokość opłaty rocznej

1

2

3

4 = 1 * 2 * 3

Stawka 100 % od 1 do 4 osób w rodzinie


6


Stawka 50 % dla 5 i każdej kolejnej osoby w rodzinie (gospodarstwie domowym)*


6

SUMA

* W przypadku rodzin wielodzietnych dla 5 i każdej kolejnej osoby w rodzinie - gospodarstwie domowym przysługuje ulga w wysokości 50 % stawki


5.2.DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

a) Oświadczam, że odpady komunalne gromadzone będą w sposób (zaznaczyć właściwy kwadrat):5

? Selektywny

? Nieselektywny (zmieszany)


Stawki opłaty za pojemnik

Sposób gromadzenia


Miesięczna stawka opłaty za pojemnik


120 litrów

240 litrów

1100 litrów

Selektywny


19 zł

38 zł

144 zł

nieselektywny


30 zł

60 zł

230 zł


b) Rodzaj nieruchomości i zakres prowadzonej działalności:6

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

c) Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w niniejszej deklaracji odpady komunalne wytwarzane są w następujących miesiącach (zaznaczyć właściwy kwadrat):7

styczeń ? , luty ? , marzec ? , kwiecie ? , maj ? , czerwiec ? , lipiec ? , sierpień ? , wrzesień ? , październik ? , listopad ? , grudzień ?


d) Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w niniejszej deklaracji znajduje się:8


DOMY OPIEKI, HOTELE, PENSJONATY I BUDYNKI ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO

……….miejsc noclegowychx 20 litrów zgodnie z Rozdziałem III § 9 pkt 7 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ustronie Morskie = ……… litrowy pojemnik.


LOKALE GASTRONOMICZNE I OGRÓDKI ZLOKALIZOWANE NA ZEWNĄTRZ LOKALU

……….miejsc konsumpcyjnychx 10 litrów zgodnie z Rozdziałem III § 9 pkt 7 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ustronie Morskie = ……… litrowy pojemnik.

(jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l)


LOKALE HANDLOWE

……….m2powierzchni całkowitej lokalux 3 litry zgodnie z Rozdziałem III § 9 pkt 7 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ustronie Morskie = ……… litrowy pojemnik.

(jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l)


PUNKTY HANDLOWE POZA LOKALEM

……….zatrudnionychx 30 litrów zgodnie z Rozdziałem III § 9 pkt 7 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ustronie Morskie = ……… litrowy pojemnik.

(jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l)


SZKOŁY, ŻŁOBKI, PRZEDSZKOLA

……….dzieci lub uczniowie i pracownicyx 2 litry zgodnie z Rozdziałem III § 9 pkt 7 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ustronie Morskie = ……… litrowy pojemnik.


OGRÓDKI DZIAŁKOWE

……….działek (dla ogrodów działkowych)x 60 litrów zgodnie z Rozdziałem III § 9 pkt 7 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ustronie Morskie = ……… litrowy pojemnik.

(w okresie od 1 marca do 31 października)

……….działek (dla ogrodów działkowych)x 5 litrów zgodnie z Rozdziałem III § 9 pkt 7 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ustronie Morskie = ……… litrowy pojemnik.

(w okresie od 1 listopada do 28 lutego)


BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

(……….zatrudnionychx 2 litry) + (……..interesantów, klientów, odwiedzającychx 0,5 litra) zgodnie z Rozdziałem III § 9 pkt 7 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ustronie Morskie = ……… litrowy pojemnik.


CMENTARZE

……….ha powierzchni cmentarzax 1900 litrów zgodnie z Rozdziałem III § 9 pkt 7 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ustronie Morskie = ……… litrowy pojemnik.


ZAKŁADY RZEMIEŚLNICZE, USŁUGOWE I PRODUKCYJNE (w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych)

………. pracowników x 12 litrów zgodnie z Rozdziałem III § 9 pkt 7 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ustronie Morskie = ……… litrowy pojemnik.
ULICZNE PUNKTY SZYBKIEJ KONSUMPCJI

Co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l


e) Wyliczenie opłaty wynikającej z wielkości pojemników na odpady.


Wielkość pojemników na odpady

Stawka opłaty za pojemnik

Liczba pojemników9

Liczba miesięcy prowadzenia działalności

Wysokość rocznej opłaty

1

2

3

4 = 1 * 2 * 3


120 litrów


240 litrów


1100 litrów

SUMA6. ŁĄCZNA OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W ROKU 2013


Lp.


Roczna kwota opłaty


Wysokość rocznej opłaty

1.


Nieruchomości zamieszkałe
(suma opłat wskazanych w części 5 pkt. 5.1. c)

2.


Nieruchomości niezamieszkałe
(suma opłat wskazanych w części 5 pkt. 5.2. e)


SUMA (poz. 1 + poz. 2)7. ODPADY ZIELONE

Na nieruchomości wskazanej w niniejszej deklaracji odpady zielone zbierane będą w sposób selektywny i w związku z tym zgłaszam chęć zapotrzebowania na worki przeznaczone do zbiórki tych odpadów.

? TAK

? NIE


Oświadczenie i podpisy składającego deklarację

Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym

……………………………… …………………………………..
Miejscowość i data czytelny podpis


Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229 poz. 1954 z późn. zm.).Pouczenie
• Weryfikacja informacji podanych w deklaracji będzie prowadzone na podstawie decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości.
• Właściciele nieruchomości zostaną objęci gminnym systemem odbioru odpadów od lipca 2013 r. Należy wypowiedzieć te umowę w okresie zapisanym w umowie.
• Powyższa deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.ADNOTACJE URZĘDOWE

.
OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI


11.- zgodnie z art. 6 m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego organu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do dnia 30 kwietnia br., w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściwy organ określa w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki.


22. -zaznaczając pozycję "Inny" należy podać tytuł prawny władania nieruchomością.


33. -dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.


45.1. a)- podać faktyczną ilość osób zamieszkującą daną nieruchomość, a nie ilość zameldowanych osób.


55.1.b) i 5.2. a)- selektywne gromadzenie odpadów - gromadzenie w oddzielnych pojemnikach lub workach poszczególnych rodzajów odpadów, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 marca 2013 r.


65.2. b)- należy określić rodzaj nieruchomości oraz zakres prowadzonej działalności np. zabudowa jednorodzinna wynajem pokoi, zabudowa wielorodzinna, pensjonat itp.) zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ustronie Morskie z z dnia 28 marca 2013 r.


75.2. c) -w przypadku kiedy na danej nieruchomości odpady komunalne wytwarzane są sezonowo, należy zaznaczyć odpowiednie miesiące.


85.2. d) -należy wskazać odpowiednią ilość lub wielkość zgodnie z Rozdziałem III § 9 pkt 7 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 marca 2013 r.


95.2. e) - należy wpisać liczbę pojemników do opróżniania przy zachowaniu minimalnych norm wytwarzania odpadów opisanych w Rozdziale III § 9 pkt 7Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ustronie Morskie z dnia 28 marca 2013 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SOVA Accounting

Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »