| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXIV/505/2013 Rady Miejskiej w Koszalinie

z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Koszalina

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951, z 2013 r. poz. 21, poz. 228), Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co następuje:

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Koszalina powinien spełniać następujące wymagania:

1) odnośnie pojazdów asenizacyjnych przeznaczonych do świadczenia usług i bazy transportowej:

a) posiadać tytuł prawny do dysponowania pojazdami samochodowymi, którymi będzie wykonywany transport odbieranych od właścicieli nieruchomości nieczystości ciekłych, spełniającymi wymagania techniczne określone w odrębnych przepisach w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych,

b) posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu wykorzystywanych pojazdów asenizacyjnych,

c) oznakować pojazdy w sposób trwały, umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy (nazwa firmy, adres, numer telefonu),

d) posiadać tytuł prawny do dysponowania bazą transportową, która winna być ogrodzona, z placem utwardzonym, wyposażona w obiekty budowlane i środki techniczne odpowiednie, w ilości i jakości, do zakresu planowanej działalności, spełniającą wymagania wynikające z przepisów prawa budowlanego, ochrony środowiska, przepisów bhp i przepisów przeciwpożarowych,

e) udokumentować posiadanie innego wyposażenia i środków technicznych odpowiednich do zakresu planowanej działalności;

2) w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami:

a) zapewnić pracownikom zatrudnionym przy wykonywaniu prac związanych z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości ciekłych odpowiednich standardów bezpieczeństwa i higieny pracy,

b) utrzymywać pojazdy asenizacyjne oraz wyposażenie i sprzęt wykorzystywany do prowadzonej działalności w odpowiednim stanie higieniczno-sanitarnym,

c) dysponować miejscem i urządzeniami do mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych, a w przypadku braku takiego miejsca i urządzeń - udokumentować możliwość wykonania tej usługi w innym miejscu poprzez okazanie stosownej umowy lub innego dokumentu;

3) w zakresie miejsc przekazywania nieczystości ciekłych - przekazywać wszystkie odebrane nieczystości ciekłe do stacji zlewnej na terenie miasta Koszalina, za potwierdzeniem zgodnym ze wzorem określonym w odrębnych przepisach w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLV/534/2009 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 14, poz. 300).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Stefan Turowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Ostrowski

Analityk rynku produktów bankowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »