| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XLI/224/2014 Rady Miejskiej w Sławnie

z dnia 14 lutego 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 2013 poz.. 885 ze zmianami), uchwala się co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę

42.924,36 zł

w tym:

- dochody na realizację zadań własnych, o kwotę 12.924,36zł.,

- dochody z realizacji porozumień między jst. w kwocie 30.000,00 zł.,

zgodnie z załącznikami Nr 1

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę

42.924,36 zł

w tym:

- dochody na realizację zadań własnych, o kwotę 12.924,36zł.,

- dochody z realizacji porozumień między jst. w kwocie 30.000,00 zł.,

zgodnie z załącznikami Nr 1

§ 3.

Dokonuje się przeniesienia wydatkówbudżetu miastaw ramach działów i pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4.

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się następującymi kwotami:

1)po stronie dochodów kwotą

38.971.534,83

w tym:

- plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

4.692.528,32zł

- plan finansowy zadań wynikających z porozumień z organami administracji rządowej

7.000,00 zł

- plan finansowy zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

186.800,00 zł

2)po stronie wydatków kwotą

38.371.534,83

w tym:

- plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

4.692.528,32 zł

- plan finansowy zadań wynikających z porozumień z organami administracji rządowej

7.000,00

- plan finansowy zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

216.800,00

3)nadwyżką budżetową w kwocie

600.000,00 zł

która zostanie przeznaczona na:

- spłatę rat kredytów w kwocie

600.000,00

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sławnie


Edyta Szczygielska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/224/2014
Rady Miejskiej w Sławnie
z dnia 14 lutego 2014 r.

Zwiększenie budżetu miasta na 2014 rok

1) zadania własne


Dział


Rozdział


§


Nazwa

Kwota złotych

Dochody

Wydatki

750

85192675023

8515492695

0960


0970

4270
4210

4300

0960


0970

4270
4300

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urząd miejski

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

Wpływy z różnych dochodów

Zakup usług remontowych

Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanych odszkodowań za uszkodzenie budynku Urzędu, z przeznaczeniem na remont.
Zwiększenie dochodów z otrzymanej darowizny na świetlice opiekuńczą "Nasze wspólne gniazdo"

OCHRONA ZDROWIA

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Zwiększenie budżetu z otrzymanej darowizny dla świetlicy opiekuńczej "Nasze wspólne gniazdo"

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Pozostała działalność

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

Wpływy z różnych dochodów

Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Zwiększenie budżetu z otrzymanego odszkodowania za szkodę na hali sportowej w kwocie 594,00 zł z przeznaczeniem na remont.
Zwiększenie z tytułu otrzymanych darowizn 500,00 zł Bieg Święców ; 2.250,00zł. Konfrontacje Break Dance oraz 2.000,00 zł na Turniej Piłki Nożnej- organizowane przez OSiR.

3.580,36

3.580,36

4.000,00


3.580,36


-

-

-

-

5.344,00

5.344,00

4.750,00


594,00

-
-

3.580,36

3.580,36

-


-

3.580,36
4.000,00

4.000,00

2.000,00

2.000,00

5.344,00

5.344,00

-


-

594,00
4.750,00

RAZEM

12.924,36

12.924,36

2) Zadania wynikające z porozumień między jst.:


Dział


Rozdział


§


Nazwa

Kwota złotych

Dochody

Wydatki

921
92116


2320
2480

KULTURA I OCHRONA DZIEDZCTWA NARODOWEGO

Biblioteki

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Zwiększenie budżetu z tytułu otrzymania dotacji od Starostwa Powiatowego dla Biblioteki

30.000,00


30.000,00

30.000,00
-

30.000,00


30.000,00

-
30.000,00

RAZEM

30.000,00

30.000,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/224/2014
Rady Miejskiej w Sławnie
z dnia 14 lutego 2014 r.

Przeniesienia w budżecie miasta na 2014 rok
po stronie wydatków

1) Zadania własne:


Dział


Rozdział


§


Nazwa

Kwota złotych

Zmniejszenia

Zwiększenia

700

750

801

851

852
854

92670004


70095


75023

8010480195

85111

8521585219
85403

8541592695

4300

4400
4400


4110

4170

4210

4270

4300

44304580

6300
31104110

4120

436043704480
4110

4120

4170

430032404300

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej

Zakup usług pozostałych

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynku, lokale i pomieszczenia garażowe

Pozostała działalność

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynku, lokale i pomieszczenia garażowe

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy miast

Składki na ubezpieczenie społeczne

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Przedszkola

Różne opłaty i składki

Pozostała działalność

Pozostałe odsetki

OCHRONA ZDROWIA

Szpitale ogólne

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Sławieńskiego za zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Sławnie

POMOC SPOŁECZNA

Dodatki mieszkaniowe

Świadczenia społeczne

Ośrodki pomocy społecznej

Składki na ubezpieczenie społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

Podatek od nieruchomości


Przeniesiono na wniosek MOPS

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze

Składki na ubezpieczenie społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup usług pozostałych

Przeniesienie wg właściwości klasyfikacji z przeznaczeniem na dowóz ucznia niepełnosprawnego do szkoły

Pomoc materialna dla uczniów

Stypendia dla uczniów

Wkład własny na stypendia

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Pozostała działalność

Zakup usług pozostałych

Zwiększenie budżetu OSiR na "Galę boksu" i "Puchar Nordic Walking"

10.000,00

-

-

-


10.000,00

10.000,00


38.000,00

38.000,00

8.000,00

-

10.000,00

10.000,00

10.000,00

7.852,00

-

-

7.852,00

7.852,00

-

-

-
69.687,00

60.000,00

60.000,00

9.687,00

5.387,00

4.000,00

-300,00
1.853,00

1.853,00

-

-

-

1.853,00

-

--

-

-

20.000,00

20.000,00

15.000,00

5.000,00


-

-


8.000,00

8.000,00

-

8.000,00

-

-

-

350,00

350,00

350,00

-

-

30.000,00

30.000,00

30.000,00
9.687,00

-

-

9.687,00

-

-

300,00-9.387,00
29.355,00

1.853,00

267,00

38,00

1.548,00

-

27.502,00

27.502,0030.000,00

30.000,00

30.000,00

RAZEM

127.392,00

127.392,00

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Artykuł Sponsorowany

Eksperci portalu infor.pl

Sienkiewicz, Jaroszewski, Zamroch – Radcowie Prawni Spółka Partnerska

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, jak również pomoc dla klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »