reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXVIII/287/14 Rady Miejskiej w Resku

z dnia 30 stycznia 2014 r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz.594, 645 i 1318), w związku z art.96 ust.2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.z 2013r., poz.182 i 509) oraz uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M. P., poz. 1024)Rada Miejska w Resku uchwala, co następuje:

§ 1. Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r., poz.1024), jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej, dochód osoby w rodzinie lub dochód rodziny nie przekracza wysokości 150 % kryterium dochodowego, określonego w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

§ 2. Określa się na lata 2014-2020 następujace zasady zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (M. P. z 2013 r., poz. 1024), jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej, dochód osoby w rodzinie lub dochód rodziny przekracza 150 % kryterium dochodowego, określonego w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej

dochód osoby samotnie gospodarującej, dochód osoby w rodzinie lub dochód rodziny określony w art.8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.

wysokość odpłatności wyrażona w % w stosunku do kosztu posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych

powyżej 150% nieprzekraczający 160%

20 %

powyżej 160% nieprzekraczający 170%

40 %

powyżej 170% nieprzekraczający 180%

60 %

powyżej 180% nieprzekraczający 200%

80 %

powyżej 200%

100 %

§ 3. Zwrot części lub całości przyznanego świadczenia, o którym mowa w § 2 dokonany może być jednorazowo lub w miesięcznych ratach. Decyzję w tej sprawie podejmuje Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Resku po zbadaniu sytuacji rodziny w oparciu o wywiad środowiskowy.

§ 4. 1. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu w części lub w całości wydatków na udzielone świadczenia, o których mowa w § 2 uchały stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielonej pomocy, Kierownik Osrodka Pomocy społecznej w Resku na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zobowiązanej, może odstąpić od żądania zwrotu.

2. Za przypadki szczególne, o których mowa w ust.1 niniejszego paragrafu uważa się wystąpienie co najmniej dwóch okoliczności, o których mowa w art. 7 pkt 2-15 ustawy o pomocy społecznej.

§ 5. Traci moc UCHWAŁA Nr XXXIX/244/10 Rady Miejskiej w Resku z dnia 3 marca 2010 roku w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłków przyznaną w ramach wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania w latach 2010-2013.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reska.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Barbara Basowska


Uzasadnienie

do UCHWAŁY Nr XXXVIII/287/14 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy. Kryterium to od dnia 1 października 2012 r. stanowią kwoty: 542 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 456 zł na osobę w rodzinie (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej - Dz. U. z 2012 r., poz. 823).

Ustanowiony rządowy program uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M. P. z 2013 r., poz. 1024) przewiduje udzielanie wsparcia w zakresie dożywiania osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150 % kryterium, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Należy podkreślić, że w przypadku funkcjonowania programu dożywiania w latach 2006-2013 obowiązywało także kryterium dochodowe w wys. 150 % kryterium, określonego w ustawie o pomocy społecznej, na mocy ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259, z późn. zm.), który to program był realizowany w latach 2006 - 2013, obecnie bez kontynuacji.

Jednakże zgodnie z art. 96 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej wydatki na zasiłki i pomoc rzeczową podlegają zwrotowi, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kryterium dochodowe.

Zgodnie z ust. 4 przywołanego artykułu ustawy rada gminy określa zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.

Zgodnie ze wskazówkami MPiPS w zakresie realizacji uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M. P. z 2013 r., poz. 1024) warunkiem otrzymania przez gminę dotacji z programu na dofinansowanie pomocy w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób przekraczających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 cytowanej ustawy, do wysokości 150 % kryterium jest przyjęcie przez gminę stosownej uchwały na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy, podwyższającej kwotę kryterium dochodowego do 150 % do wysokości której nie żąda się zwrotu wydatków za udzielony posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

Wobec powyższego podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kredytmarket

Kredyty online dla małych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama