| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XLV/416/2014 Rady Miasta Szczecinek

z dnia 24 lutego 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/150/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Szczecinek na lata 2012-2016"

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 150 ) oraz § 33 pkt 2 "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Szczecinek na lata 2012-2016" będącego załącznikiem do uchwały
Nr XIX/150/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Szczecinek na lata 2012-2016" (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012r.
poz. 304) Rada Miasta Szczecinek uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XIX/150/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Szczecinek na lata 2012-2016" (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012r. poz. 304) "Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Szczecinek na lata 2012-2016" wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 13:

a) w pkt. 3 kropkę skreśla się i dodaje treść " z zastrzeżeniem postanowień pkt 4 i 5 poniżej.".

b) dodaje się pkt. 4 i 5 w brzmieniu:

W 2014 roku wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego (obowiązujący w okresie od 01.10.2013 do 31.03.2014 w wysokości 3 559 zł/m2) i stanowiący podstawę określenia stawki czynszu w mieszkaniowym zasobie Miasta Szczecinek będzie korygowany poprzez pomniejszenie jego wartości o 10%.

5. Pomniejszenie wartości wskaźnika, o którym mowa w pkt. 3, o 10% w latach 2015 i 2016 nastąpi, gdy wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego ogłoszony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego będzie osiągał wartości równe lub większe od obowiązującej w okresie od 01.10.2013
do 31.03.2014, tj. od kwoty 3 559 zł/m2. W przeciwnym przypadku, tj. spadku wartości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego ustalanego przez Wojewodę, do określenia stawki czynszu przyjmuje się wartość Wt = 3 200 zł.";

2) W § 15:

a) w pkt. 1 po słowach "w oparciu o wzór nr 2" dodaje się treść "albo wzór nr 2a w przypadku, o którym mowa w § 13 pkt 4 i 5" oraz dodaje się Wzór nr 2a w brzmieniu:

,,Wzór nr 2a.

infoRgrafika

gdzie:

Ct - stawka bazowa czynszu;

C(t-1) - stawka bazowa czynszu okresu poprzedniego;

Wskt - wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego dla
woj. zachodniopomorskiego ustalany przez Wojewodę;

Wt - skorygowany wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1m2powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, dostosowany do specyfiki inwestycji mieszkaniowych i sytuacji mikroekonomicznej w powiecie szczecineckim;

1) dla Wskt >= 3 559 zł/m2 Wt = Wskt x 0,9 - obniżona o 10% wartość wskaźnika kosztu odtworzenia 1m2powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych ustalonego przez Wojewodę;

2) dla Wskt < 3 559 zł/m2 Wt = 3 200 - wartość stała;

t - nr okresu obliczeniowego (bieżący rok), t = 1, 2, 3, 4, 5;

t-1 - nr poprzedniego okresu obliczeniowego (poprzedni rok)''

b) w pkt. 3 po słowach "zgodnie z obowiązującą w kolejnych latach wartością wskaźnika przeliczeniowego" dodaje się treść " z uwzględnieniem postanowień § 13 pkt 4 i 5".

3) W § 16:

a) w pkt. 4 po słowach "w oparciu o wzór 2" dodaje się treść "albo wzór 2a, zdefiniowane w § 15 " oraz po słowach
"z mocą obowiązującą od 1 lipca każdego roku" dodaje się treść "a w roku 2014 od 1 sierpnia".

b) w pkt. 5 po słowach "z mocą obowiązującą od 1 lipca każdego roku" dodaje się treść " a w roku 2014
od 1 sierpnia".

4) W § 31 pkt. 1) po słowach "powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego" dodaje się treść " z zastrzeżeniem postanowień § 13 pkt 4 i 5".

5) W § 32 pkt 3) po słowach "na poziomie 2,7% wartości odtworzeniowej," dodaje się treść " z zastrzeżeniem postanowień § 13 pkt 4 i 5,".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczecinek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta


Katarzyna Dudź

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Kujawska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »