| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXIX/261/2014 Rady Gminy Białogard

z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/174/2013 Rady Gminy Białogard z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białogard

Na podstawie 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białogardzie, Rada Gminy Białogard uchwala, co następuje.

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/174/2013 Rady Gminy Białogard z dnia 21 lutego 2013 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białogard (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 1280) wprowadza się następujące zmiany :

1) w § 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

mieszkańcy obszarów zabudowy wielorodzinnej, której charakter w znacznym stopniu uniemożliwia selektywną zbiórkę odpadów, mogą umieszczać tworzywa sztuczne, szkło i opakowania szklane w pojemnikach zbiorczych; odbiór odpadów z tych pojemników obywa się stosownie do potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu; wykaz pojemników zbiorczych zostanie zamieszczony na stronach BIP i internetowej Gminy Białogard";

2) w § 6 ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

meble i odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony - na indywidualne, przekazane z siedmiodniowym wyprzedzeniem zgłoszenie, jednak nie częściej niż dwa razy w roku, w terminach określonych w harmonogramie;";

3) w § 6 ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

pozostałe odpady zbierane selektywnie, tj. przeterminowane leki i chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itp.), zużyte baterie i akumulatory - na indywidualne, przekazane z siedmiodniowym wyprzedzeniem zgłoszenie, jednak nie częściej niż 1 raz na kwartał w terminie określonym w harmonogramie.";

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

Częstotliwość odbierania odpadów z terenów przeznaczonych do użytku publicznego oraz z terenów nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne powinna być dostosowana do potrzeb, jednak odpady powinny być odbierane nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białogard.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Jan Budzyński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Majcherczak

Starszy Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »