reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr LIII/419/2014 Rady Miejskiej w Myśliborzu

z dnia 12 maja 2014 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-5, art. 218, art. 225, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 i 938)

RADA MIEJSKA W MYŚLIBORZU

uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa łączną kwotę planowanych dochodów o 14.095,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) zwiększa dochody bieżące o kwotę 14.095,80 zł.

2. Po zmianach określa łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 56.718.001,14 zł, w tym:

a) dochody bieżące 56.312.001,14 zł,

b) dochody majątkowe 406.000,00 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza łączną kwotę planowanych wydatków o 107.593,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) zmniejsza wydatki bieżące o kwotę 107.593,00 zł.

2. Zwiększa łączną kwotę planowanych wydatków o 176.439,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) zwiększa wydatki bieżące o kwotę 131.259,83 zł,

2) zwiększa wydatki majątkowe o kwotę 45.180,00 zł.

3. Po zmianach określa łączna kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 64.661.248,87 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 58.116.868,87 zł,

b) wydatki majątkowe 6.544.380,00 zł.

§ 3. 1. Zwiększa łączną kwotę planowanych przychodów o 54.751,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, w tym:

1) zwiększa wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o 54.751,03 zł.

2. Po zmianach określa łączna kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy w wysokości 8.943.247,73 zł, w tym:

a) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy 8.943.247,73 zł,

§ 4. Załącznik nr 11 (zestawienie kwot dotacji udzielanych z Budżetu Gminy Myślibórz w 2014 roku) do uchwały nr XLVIII/373/2013 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Myślibórz na 2014 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślibórz.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Ewa Chmielewska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/419/2014
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 12 maja 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/419/2014
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 12 maja 2014 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/419/2014
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 12 maja 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/419/2014
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 12 maja 2014 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIII/419/2014
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 12 maja 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIII/419/2014
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 12 maja 2014 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIII/419/2014
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 12 maja 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIII/419/2014
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 12 maja 2014 r.


Uzasadnienie

Powyższe zmiany spowodowane są:

• zwiększeniem przychodów o kwotę 54.751,03 zł dokonanych w związku z wprowadzeniem wolnych środków z 2013 roku z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;

• zwiększenie dochodów w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 4.095,80 zł dokonanych w związku z otrzymaniem darowizny na renowację elewacji budynku przy ul. Bohaterów Warszawy 64;

• zwiększeniem dochodów w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92116 - Biblioteki o kwotę 10.000,00 zł dokonanych w związku z otrzymaniem dotacji od Powiatu Myśliborskiego w związku z powierzeniem Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Myślibórz zadań powiatowej biblioteki publicznej;

• zmniejszeniem wydatków w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 10.455,00 zł, które umożliwi realizację obowiązku Gminy w zakresie właściwego nadzoru nad gminnymi placami zabaw, przy jednoczesnych pozostawieniu niezbędnych środków finansowych na naprawę przepustów drogowych w pasach dróg gminnych w kwocie 34.454,00 zł;

• zmniejszeniem wydatków w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60095 - Pozostała działalność o kwotę 55.988,00 zł i zwiększeniem wydatków w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 - Pozostała działalność o kwotę 55.988,00 zł dokonanych celem zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatków dotyczących targowiska miejskiego;

• zwiększeniem wydatków w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 4.095,80 zł dokonanych w związku z otrzymaniem darowizny na renowację budynku na ul. Bohaterów Warszawy 64;

• zmniejszeniem wydatków w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70095 - pozostała działalność o kwotę 25.950,00 w związku z mniejszym zapotrzebowaniem środków niż planowano;

• zwiększeniem wydatków w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85153 - Zwalczanie narkomanii o kwotę 3.000,00 zł i rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 50.751,03 zł oraz w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę 1.000,00 zł dokonanych w związku z wprowadzeniem wolnych środków z 2013 roku z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ze zmianami dokonanych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, programie zwalczania narkomanii oraz programie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;

• zmniejszeniem wydatków w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 - Pozostała działalność o kwotę 14.630,00 zł oraz w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 1.600,00 zł i zwiększeniem wydatków w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 - Pozostała działalność o kwotę 16.230,00 zł dokonanych celem zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowych wydatków Sołectwa Ławy - wykonanie sceny, stołu z ławkami i toalety, wchodzącego w skład kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego;

• zwiększeniem wydatków w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 - Pozostała działalność o kwotę 25.950,00 zł dokonanych celem zabezpieczenia środków na zakup nowych urządzeń zabawowych na plac zabaw w Myśliborzu;

• zwiększeniem wydatków w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92116 - Biblioteki o kwotę 10.000,00 zł dokonanych w związku ze zwiększeniem dotacji dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Myśliborzu.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Ewa Chmielewska

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Patforma dla frachtu morskiego, kolejowego i lotniczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama