reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XLI/318/14 Rady Miejskiej w Resku

z dnia 17 czerwca 2014 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 13, art.40 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014r. poz.379) Rada Miejska w Resku uchwala, co nast ę puje:

§ 1. Uchwala się regulamin Cmentarzy Komunalnych w Gminie Resko stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Barbara Basowska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/318/14
Rady Miejskiej w Resku
z dnia 17 czerwca 2014 r.

REGULAMIN CMENTARZY KOMUNALNYCH W GMINIE RESKO

§ 1. Regulamin określa zasady korzystania z cmentarzy komunalnych w Gminie Resko.

§ 2. 1. Cmentarzami komunalnymi administruje zarządca wybierany przez Gminę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zwany dalej "administratorem".

2. Dane kontaktowe administratora podane są na tabliczkach umieszczanych przed cmentarzem oraz na stronie internetowej Gminy Resko.

§ 3. 1. Osoby przebywające na terenie cmentarza obowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym oraz dbania o porządek i czystość na odwiedzanych grobach i w ich otoczeniu.

2. Za grupy zorganizowane odwiedzające cmentarz odpowiadają opiekunowie grup.

§ 4. 1. Podmioty gospodarcze lub osoby fizyczne świadczące usługi na terenie cmentarza, mogą wjeżdżać na teren cmentarza od poniedziałku do soboty, po uzgodnieniu z administratorem.

2. Wszelkie prace związane z organizacją ceremonii pogrzebowych oraz budowlane i renowacyjne wykonywane na terenie cmentarza przez podmioty gospodarcze lub osoby fizyczne, wymagają wcześniejszych uzgodnień z administratorem.

§ 5. Wszelkie prace na terenie cmentarza wykonywane przez zakłady pogrzebowe, kamieniarskie itp. oraz organizacja ceremonii pogrzebowych, wymagają uzgodnienia z administratorem cmentarzem.

§ 6. 1. Na terenie cmentarza zabrania się:

1) zakłócania: ciszy, porządku i powagi miejsca;

2) spożywania napojów alkoholowych, używania środków odurzających;

3) wprowadzania zwierząt;

4) jazdy rowerami i pojazdami mechanicznymi;

5) prowadzenia handlu, akwizycji i reklam, rozkładania wizytówek firm w szczególności na mogiłach oraz ogrodzeniu cmentarza;

6) żebractwa;

7) niszczenia nagrobków, zieleni i innych urządzeń oraz samowolnego przemieszczania elementów małej architektury;

8) zagospodarowania powierzchni przekraczającej wykupione miejsce pod grób;

9) ustawiania ławek, płotów, ogrodzeń oraz innych elementów małej architektury, sadzenia drzew i krzewów bez pisemnego uzgodnienia z administratorem cmentarza;

10) pozyskiwania ziemi;

11) zbierania wszelkiego rodzaju roślin, kwiatów, nasion i zniczy (nie dotyczy opiekunów grobu);

12) rozpalania ognisk;

2. Na terenie cmentarza zakazuje się bez uprzedniego zgłoszenia i uzyskania zgody administratora dokonywania następujących czynności:

1) prac renowacyjnych, kamieniarskich i budowlanych;

2) przenoszenia i wynoszenia z cmentarza nagrobków lub ich elementów;

3. Zakaz wjazdu pojazdami mechanicznymi, na terenie cmentarza nie dotyczy:

1) osób organizujących ceremonię pogrzebową;

2) pojazdów administratora;

3) pojazdów uprzywilejowanych oraz innych służb publicznych w czasie wykonywania obowiązków służbowych;

4) w uzasadnionych przypadkach innych osób, po uzyskaniu zgody administratora.

4. Osoby wjeżdżające na cmentarz zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności oraz przestrzegania organizacji ruchu ustalonej przez administratora.

§ 7. 1. Opłata za miejsce pod grób (przedłużenie użytkowania) pobierana jest przez administratora cmentarzem na okres 20 lat. Po tym czasie, bez wezwania, należy ponownie uiścić należność tj. za każde rozpoczęte 20 lat.

2. . Wysokość opłaty, o której mowa w ust.1, określa odrębna Uchwała Rady Miejskiej Resku.

3. Brak opłaty przedłużającej prawo do użytkowania grobu, oznacza rezygnację z miejsca, które może być użyte do ponownego chowania niezależnie od znajdujących się tam nagrobków.

4. W przypadku ekshumacji zwłok lub szczątków ludzkich przed upływem terminu, na jaki uiszczono opłatę za udostępnienie miejsca do pochówku, opłata ta nie podlega zwrotowi.

5. Z czynności związanych z likwidacją, o ile nie wykona tego opiekun grobu, po uzgodnieniu z właściwym pracownikiem Urzędu Miejskiego w Resku, wykonuje administrator. Z czynności, o której mowa administrator sporządza protokół.

§ 8. 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa.

§ 9. Gmina Resko oraz administrator nie ponoszą odpowiedzialności za szkody na grobach powstałe wskutek klęsk żywiołowych, kradzieży i ataków wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Nowak-Piechota

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama