reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr LVI/578/14 Rady Gminy Mielno

z dnia 17 lipca 2014 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Mielno lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej i wskazania organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594; z 2013 r. poz. 645; z 2013 r. poz. 1318; z 2014 r. poz. 379), art. 59 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885; z 2013 r. poz. 938; z 2013 r. poz. 1646; z 2014 r. poz. 379) oraz art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172; z 2011 r. nr 117 poz. 676; z 2011 r. nr 232 poz. 1378) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Określa się szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mielno lub jej jednostkom podległym od osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zwanych dalej "dłużnikami", warunki dopuszczalności pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie, pomocy de minimis w rybołówstwie oraz wskazanie organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.

2. Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające Gminie Mielno lub jej jednostkom podległym mogą być na zasadach określonych w niniejszej uchwale:

1) na wniosek zobowiązanego - umarzane w całości lub części, odraczane terminy ich spłat oraz rozkładane na raty w formie pisemnego porozumienia (ugody) z wierzycielem;

2) z urzędu - umarzane w formie jednostronnego oświadczenia złożonego w formie pisemnej organu lub osoby upoważnionej.

3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) jednostkach podległych - rozumie się przez to jednostki organizacyjne podporządkowane lub nadzorowane przez Gminę Mielno;

2) należności pieniężnej - rozumie się przez to wymagalną należność główną wraz z odsetkami ustawowymi, a w przypadku zastrzeżenia odsetek umownych wraz z odsetkami umownymi oraz koszty dochodzenia należności, a jeżeli należność główna została zapłacona i pozostały do zapłacenia odsetki i koszty - sumy tych należności ubocznych;

3) wierzycielu - rozumie się przez to Gminę Mielno oraz jej jednostki podległe;

4) dłużniku - rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;

5) uldze - rozumie się przez to umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnej;

6) ważnym interesie dłużnika - rozumie się przez to sytuację finansową, majątkową lub społeczną, również gospodarczą, w której zapłata całości należności pieniężnej bądź jej części mogłaby zagrozić dalszej egzystencji dłużnika, a w przypadku osób fizycznych również osób pozostających na jego utrzymaniu.

§ 2. 1. Należności pieniężne mogą być umarzane z urzędu w całości w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

2. Należności pieniężne mogą być na wniosek dłużnika w całości lub w części umarzane, ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym.

3. Udzielenie ulgi poprzedzone jest wnikliwym postępowaniem wyjaśniającym prowadzonym przez komórkę merytoryczną podejmującą czynności skutkujące obowiązkiem zapłaty przez dłużnika danej należności, które wykaże istnienie przesłanek do przyznania wnioskowanej ulgi. Jeżeli złożone przez dłużnika dokumenty zawierają braki formalne lub wymagają uzupełnienia w celu oceny istnienia przesłanki do przyznania wnioskowanej ulgi należy dłużnika powiadomić o konieczności usunięcia braków w określonym terminie z pouczeniem, że nie wypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. O pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia uprawniony do przyznania ulgi podmiot zawiadamia dłużnika.

4. Jeżeli udzielenie ulgi dotyczy części należności pieniężnej, w umowie (porozumieniu) oznacza się termin zapłaty pozostałej części należności pieniężnej. W razie niedotrzymania tego terminu umowa (porozumienie) wygasa, a cała należność wraz z odsetkami i kosztami ubocznymi staje się natychmiast wymagalna.

5. Umorzenie głównej należności pieniężnej skutkuje umorzeniem odsetek i innych należności ubocznych.

6. Jeżeli umorzenie dotyczy części głównej należności pieniężnej, w odpowiednim stosunku do tej należności podlegają umorzeniu odsetki.

7. W przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego zobowiązane są inne osoby, ulga może zostać udzielona tylko wtedy, gdy warunki jej udzielenia są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.

8. W przypadku negatywnej decyzji w sprawie udzielenia ulgi, ustawowe odsetki za zwłokę naliczane są w pełnej wysokości od dnia wymagalności do dnia dokonania zapłaty.

9. Od należności, której termin zapłaty odroczono lub którą rozłożono na raty, nie pobiera się ustawowych odsetek za zwłokę, za okres od dnia przyznania ulgi, do upływu terminów zapłaty określonych przez organ przyznający ulgę.

10. Jeżeli w ustalonych terminach dłużnik nie dokonał zapłaty odroczonej należności pieniężnej lub jednej z rat należności pieniężnej, cała należność staje się natychmiast wymagalna wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę, naliczonymi od pierwotnego terminu płatności.

§ 3. 1. Dłużnik ubiegający się o udzielenie ulgi zobowiązany jest przedłożyć dokumenty potwierdzające:

1) jego status prawny, np. aktualny wpis do rejestru lub ewidencji;

2) sytuację majątkową i rodzinną, a w szczególności źródła i rozmiary osiąganego dochodu, posiadany majątek, dochody osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, bilans i rachunek zysków i strat z ostatnich trzech lat;

3) inne dokumenty potwierdzające spełnienie przesłanek do udzielenia ulgi.

2. Jeżeli dłużnik główny lub inne zobowiązane osoby są podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą w tym prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa, Gmina Mielno może udzielać określonych w uchwale ulg w spłacie zobowiązań należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Mielno lub jej jednostkom podległym, które:

1) nie stanowią pomocy publicznej;

2) stanowią pomoc de minimis - zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L nr 352 z 24.12.2013 r.);

3) stanowią pomoc de minimis w rolnictwie - zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L nr 352 z 24.12.2013 r.);

4) stanowią pomoc de minimis w rybołówstwie - zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis dla sektora rybołóstwa i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L Nr 193 z 25 lipca 2007 r.). przy czym pomoc de minimis nie występuje w przypadkach określonych w art. 56 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 885 z późn. zm.), oraz pkt. 3 ww. ustawy, w przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej uchwały. Natomiast w pozostałych przypadkach, a w szczególności w przypadku określonym w art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 885 z późn. zm.), i § 2 ust. 2 niniejszej uchwały, stanowi pomoc de minimis.

3. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, których zakres został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 ze zmianami).

4. Podmiot, który chce skorzystać z pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych lub pomocy de minimis w rybołówstwie w okresie trzech lat kalendarzowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymane w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, których zakres został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810).

5. Łączna wartość pomocy udzielanej przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały nie może przekroczyć dopuszczalnej pomocy, o której mowa w rozporządzeniach wymienionych w ust. 2 pkt 2-4.

§ 4. Przepisy uchwały stosuje się odpowiednio do udzielania ulg w zakresie spłat odsetek od należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mielno lub jej jednostkom podległym oraz do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat innych należności ubocznych.

§ 5. 1. Uprawnionymi do udzielania ulg, o których mowa w niniejszej uchwale, jest:

1) Wójt Gminy Mielno - w odniesieniu do należności pobieranych przez Urząd Gminy,

2) kierownicy podległych jednostek w zakresie należności przypadających danej jednostce, jeżeli kwota należności pieniężnej nie przekracza 500,00 zł

3) kierownicy podległych jednostek w zakresie należności przypadających danej jednostce po uzyskaniu pozytywnej opinii Wójta Gminy Mielno - gdy wierzytelność przekracza kwotę 500,00 zł

2. Kwoty należności od tego samego dłużnika wynikające z różnych tytułów nie podlegają sumowaniu.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielno.

§ 7. Do wniosków o udzielenie ulg dotyczących należności mających charakter cywilnoprawny, nierozpoznanych do dnia wejścia w życie uchwały, stosuje się przepisy niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Wójt Gminy Mielno przedstawia Radzie Gminy Mielno sprawozdania dotyczące zakresu umorzonych wierzytelności oraz udzielonych ulg.

2. Sprawozdania o których mowa w ust. 1, składane są według stanu na dzień 30 czerwca oraz 31 grudnia każdego roku kalendarzowego - w terminie jednego miesiąca od zakończenia okresów sprawozdawczych.

3. Dane w sprawozdaniach, o których mowa w ust. 1 wskazuje się narastająco, od początku roku.

§ 9. Traci moc uchwała nr III/8/10 Rady Gminy Mielno z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty i rozkładania na raty należności cywilnoprawnych przypadających jednostce samorządu terytorialnego oraz jednostkom budżetowym i zakładom budżetowym oraz wskazania organów do tego uprawnionych (Dz. Urz. Zach. z 2011 r. Nr 24, poz. 376).

§ 10. Niniejsza uchwała obowiązuje do dnia 30 czerwca 2021 r., zgodnie z czasem obowiązywania rozporządzenia Komisji nr 1407/2013.

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Chadacz

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kampanie SEO

Kampanie SEO to agencja marketingowa z ponad 10-letnim doświadczeniem, którą tworzą doświadczeni i kreatywni eksperci.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama