reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXIX/348/14 Rady Powiatu w Koszalinie

z dnia 5 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2014 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) po uzyskaniu opinii Komisji do spraw Budżetu uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów Powiatu na rok 2014 o kwotę 1.765.839,74 zł,

z tego:

1) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 26.400,00 zł - dotacja celowa otrzymana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego;

2) zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 1.739.439,74 zł;

z tego:

- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadanie realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - kwota 600.000,00 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji - kwota 1.139.439,74 zł.

2. Zmiany w planie dochodów przedstawiają załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków Powiatu na rok 2014 poprzez:

1) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 28.600,00 zł;

2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 2.676.584,21 zł;

3) przesunięcia wydatków między działami na kwotę 12.000,00 zł.

2. Zmiany w planie wydatków przedstawiają załączniki nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu zamyka się:

1) dochodami w kwocie - 75.146.929,06 zł;

z tego:

a) dochody bieżące kwota- 65.965.570,97 zł;

b) dochody majątkowe kwota- 9.181.358,09 zł;

2) wydatkami w kwocie - 82.155.531,44 zł;

z tego:

a) wydatki bieżące kwota- 64.215.503,08 zł;

b) wydatki majątkowe kwota- 17.940.028,36 zł;

3) wynikiem finansowym w kwocie 7.008.602,38 zł deficytu budżetowego.

§ 4. Deficyt budżetowy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki, ze sprzedaży papierów wartościowych oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Dariusz Kalinowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/348/14
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 5 sierpnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/348/14
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 5 sierpnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/348/14
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 5 sierpnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/348/14
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 5 sierpnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/348/14
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 5 sierpnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXIX/ 348/ 14 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 5 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2014 rok.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu na 2014 r.

1. W dziale 600 rozdział 60014 zwiększono plan dochodów majątkowych Powiatu o kwotę 1.765.839,74 zł z tego:

- 1.139.439,74 zł - dotacja z budżetu państwa w związku z zakwalifikowaniem się wniosku o dofinansowanie realizowanego przez Powiat zadania pn. "Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3529Z (0379Z) Koszalin-Niedalino" w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność - Rozwój na rok 2014;

- 600.000,00 zł - dotacja celowa od Gminy Świeszyno - wkład Gminy do realizowanego w partnerstwie z Powiatem ww. zadania zgodnie z porozumieniem w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie i remoncie drogi powiatowej Nr 3529Z Koszalin - Niedalino.

2. W dziale 750 rozdział 75020 zwiększono plan dochodów bieżących Powiatu o kwotę 26.400,00 zł - dotacja od Miasta Koszalin w związku z przejęciem od Miasta przez Powiat zadania z zakresu administracji geologicznej wykonywanych przez Geologa Powiatowego w związku zawartym porozumieniem Nr 1/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu na 2014 r.

1. W dziale 600 dokonano następujących zmian:

1) w Starostwie Powiatowym w Koszalinie zwiększono plan dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia o kwotę 25.000,00 zł, w związku z przekazaniem Gminie Mielno zadania zarządzania drogami powiatowymi Nr 3504Z i Nr 3506Z w zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości;

2) w Powiatowym Zarządzie Dróg w Koszalinie:

- zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 80.000,00 zł;

- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 2.394.439,74 zł;

z tego:

a) 15.000,00 zł na wykonanie w 2014 r. dokumentacji zadania planowanego do realizacji w roku 2015 pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3519Z o przebiegu droga nr 6 - Warnino - Kraśnik - droga nr 6";

b) 40.000,00 zł na wykonanie w 2014 r. dokumentacji zadania planowanego do realizacji w roku 2015 pn. "Przebudowa i remont dróg powiatowych nr 3327Z (Rusowo) granica powiatu-Strzepowo-Dobrzyca oraz 3341Z Strachomino - granica powiatu (Skoczów)";

c) 2.339.439,74 zł na realizację zadania pn. "Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3529Z (0379Z) Koszalin-Niedalino" (źródła finansowania: 600.000,00 zł - dotacja z Gm. Świeszyno, 1.139.439,74 zł - dotacja z budżetu państwa, 600.000,00 zł - wkład Powiatu).

2. W dziale 750 rozdział 75020 w Starostwie Powiatowym:

1) zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 26.400,00 zł - na zwiększone koszty wynagrodzeń i pochodnych Geologa Powiatowego w związku z realizacją zadań z zakresu administracji geologicznej przejętych od Miasta Koszalin;

2) dokonano przesunięć w planie wydatków inwestycyjnych w §6050:

- zmniejszono o kwotę 280.757,52 zł plan wydatków przeznaczonych na realizacje zadania pn. "Przebudowa, docieplenie, zmiana sposobu użytkowania budynku Klubu Garnizonowego na funkcję administracyjną Powiatu Koszalińskiego, z parkingiem, chodnikami i urządzeniami oraz rozbiórka budynku gospodarczego";

- zwiększono o kwotę 562.901,99 zł plan wydatków na realizacje inwestycji pn. "Budowa międzynarodowego ośrodka edukacji ekologicznej w Sarbinowie". Potrzeba zmiany planu wynika z aktualizacji koncepcji wyposażenia Ośrodka, w szczególności zwiększenia udziału multimediów w prezentacjach, zwiększenie efektu ekologicznego oraz wzbogacenie oferty.

3. W Starostwie Powiatowym dokonano przesunięć wydatków między działami 750 i 754 na kwotę 12.000,00 zł. Zwiększenie w dziale 754 rozdział 75405 §300 związane jest z przyznaniem przez Powiat dotacji celowej dla Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Koszalińskiego realizowane w 2014 roku przez Komendę Miejską Policji w Koszalinie.

Zmiany w planie przychodów Powiatu na 2014 r.

W związku ze zmianą kwoty deficytu budżetu na 2014 r. oraz zwiększeniem przychodów z tytułu przyznanej pożyczki przez WFOŚiGW w Szczecinie na dofinansowanie zadania "Budowa międzynarodowego ośrodka edukacji ekologicznej w Sarbinowie" o 282.144,47 zł, zwiększono planowaną kwotę przychodów Powiatu o 882.144,47 zł z tego:

- o kwotę 282.144,47 zł z tytułu ww. pożyczki - na pokrycie planowanego deficytu budżetu;

- o kwotę 600.000,00 zł z tytułu wolnych środków - na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

Po dokonanych zmianach przychody budżetu Powiatu na 2014 r. wynoszą 10.148.094,89 zł.

Planowana w 2014 r. kwota rozchodów na pokrycie spłaty rat zaciągniętych pożyczek i kredytów pozostaje bez zmian i wynosi 3.139.492,51 zł.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kinga Badowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama