| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr III/11/2014 Rady Powiatu w Choszcznie

z dnia 22 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu choszczeńskiego na rok 2015

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, Dz.U. z 2014 r., poz. 379, poz. 1072) oraz art.211, art.212, art.214,art.215, art.222, art.,235, art.236, art.237, art.258, art.264 ust.3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U.2013. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, Dz.U.2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 52 295 093,04 zł, z tego: dochody bieżące - 47 024 501,04 zł, dochody majątkowe - 5 270 592,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 53 795 093,04 zł, z tego: wydatki bieżące - 44 157 636,04 zł, wydatki majątkowe - 9 637 457,00 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 1 500 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganego kredytu - 1 000 000,00 zł,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 500 000,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:

1) przychody - 3 251 247,12 zł,

2) rozchody - 1 751 247,12 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie - 119 163,00 zł,

2) celowe w kwocie - 409 006,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 78 000,00 zł,

b) oświatę - 231 006,00 zł,

c) pomoc społeczną - 50 000,00 zł,

d) remonty - 50 000,00 zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych oświatowych jedno-stek budżetowych (Załącznik Nr 4) w kwotach:

1) dochody - 294 615,00 zł,

2) wydatki - 294 615,00 zł,

§ 7. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych: 1. podmiotowe (Załącznik Nr 5) w kwocie - 1 027 299,00 zł, 2. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 11) w kwocie - 40 000,00 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a) celowe (Załącznik Nr 6) w kwocie - 48 615,00 zł,

b) podmiotowe (Załącznik Nr 10) w kwocie - 558 346,00 zł.

§ 8. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r., zgodnie z załącznikiem Nr 7,

2) zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z or-ganami administracji rządowej w 2015 r., zgodnie z załącznikiem Nr 8,

3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samo-rządu terytorialnego, do kwoty - 500 000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 1 000 000,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Zarząd do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 9, do wysokości kwot w nim określonych.

§ 11. Upoważnia się Zarząd do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Powiatu;

3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w la-tach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbęd-na do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykra-czają poza rok budżetowy,

5) lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


inż. Stanisław Dycha


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/11/2014
Rady Powiatu w Choszcznie
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik nr 1 do uchwały nr III 11 2014


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/11/2014
Rady Powiatu w Choszcznie
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

załącznik nr 2 do uchwały nr III 11 2014


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/11/2014
Rady Powiatu w Choszcznie
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

załącznik nr 3 do uchwały nr III 11 2014


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/11/2014
Rady Powiatu w Choszcznie
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

załącznik nr 4 do uchwały nr III 11 2014


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/11/2014
Rady Powiatu w Choszcznie
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf

załącznik nr 5 do uchwały nr III 11 2014


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/11/2014
Rady Powiatu w Choszcznie
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf

załącznik nr 6 do uchwały nr III 11 2014


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/11/2014
Rady Powiatu w Choszcznie
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik7.pdf

załącznik nr 7 do uchwały nr III 11 2014


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/11/2014
Rady Powiatu w Choszcznie
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik8.pdf

załącznik nr 8 do uchwały nr III 11 2014


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/11/2014
Rady Powiatu w Choszcznie
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik9.pdf

załącznik nr 9 do uchwały nr III 11 2014


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr III/11/2014
Rady Powiatu w Choszcznie
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik10.pdf

załącznik nr 10 do uchwały nr III 11 2014


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr III/11/2014
Rady Powiatu w Choszcznie
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik11.pdf

załącznik nr 11 do uchwały nr III 11 2014

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »