| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr V/28/2015 Rady Gminy Białogard

z dnia 25 lutego 2015 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r. Nr 594 ze zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) Rada Gminy Białogard uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę, o której mowa w § 1 odbierane będą powstałe na nieruchomościach:

1) odpady komunalne zmieszane - w każdej ilości;

2) papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, szkło i odpady opakowaniowe ze szkła, tekstylia, opakowania wielomateriałowe, odpady biodegradowalne i odpady zielone z pielęgnacji ogrodów, meble, odpady wielkogabarytowe - zebrane w sposób określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białogard - w każdej ilości;

3) kompletny, zużyty, drobny sprzęt elektryczny i elektroniczny - w każdej ilości;

4) kompletny, zużyty, wielkogabarytowy sprzęt elektryczny i elektroniczny - jednorazowo maksymalnie po 1 sztuce z każdego rodzaju sprzętu, 1 raz w roku;

5) zużyte opony do samochodów osobowych - maksymalnie 4 sztuki 2 razy w roku;

6) odpady remontowo-budowlane i rozbiórkowe z remontów i rozbiórek, na które nie trzeba uzyskiwać prawem wymaganych pozwoleń lub których nie trzeba zgłaszać do właściwych organów - zebrane w sposób określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białogard - w każdej ilości;

7) gromadzone w pojemnikach zbiorczych tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło i opakowania szklane.

§ 3. 1. Odpady posegregowane w sposób niezgodny z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białogard będą traktowane jako odpady zmieszane.

2. Powiadomienie Gminy przez przedsiębiorcę odbierającego odpady o zmieszaniu odpadów selektywnie zebranych lub umieszczeniu odpadów komunalnych zmieszanych w pojemniku lub worku do selektywnego zbierania odpadów będzie skutkowało naliczeniem opłaty jak za odpady zmieszane za miesiąc, w którym stwierdzono zmieszanie odpadów.

§ 4. Z obszarów zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierane będą następujące frakcje odpadów komunalnych:

1) odpady komunalne zebrane nieselektywnie (zmieszane) - jeden raz w miesiącu;

2) odpady komunalne zebrane selektywnie, takie jak: papier i tektura, metale, szkło i odpady opakowaniowe ze szkła, tworzywa sztuczne, tekstylia, opakowania wielomateriałowe- jeden raz w miesiącu;

3) odpady biodegradowalne, odpady zielone z pielęgnacji ogrodów- na indywidualne zgłoszenie, jednak nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące.

§ 5. Z obszarów zabudowy wielorodzinnej w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierane będą następujące frakcje odpadów komunalnych:

1) odpady komunalne zebrane nieselektywnie (zmieszane) - stosownie do potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu;

2) odpady komunalne zebrane selektywnie, takie jak: papier i tektura, metale, szkło i odpady opakowaniowe ze szkła, tworzywa sztuczne, tekstylia, opakowania wielomateriałowe - stosownie do potrzeb jednak nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu;

3) odpady biodegradowalne i odpady zielone z pielęgnacji ogrodów - stosownie do potrzeb, na indywidualne zgłoszenie, jednak nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu - w miesiącach maj - wrzesień, w pozostałym okresie jeden raz w miesiącu.

4) gromadzone w pojemnikach zbiorczych tworzywa sztuczne, metale, szkło i opakowania szklane, opakowania wielomateriałowe, stosownie do potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.

§ 6. We wszystkich rodzajach zabudowy w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierane będą następujące frakcje odpadów komunalnych:

1) meble i odpady wielkogabarytowe, kompletny, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony do samochodów osobowych - na indywidualne, przekazane siedmiodniowym wyprzedzeniem zgłoszenie, jednak nie częściej niż dwa razy w roku, w terminie określonym w harmonogramie;

2) odpady remontowo-budowlane i rozbiórkowe z remontów i rozbiórek - na indywidualne zgłoszenie;

3) pozostałe odpady zbierane selektywnie, tj. przeterminowane leki i chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itp.), zużyte baterie i akumulatory -na indywidualne, przekazane z siedmiodniowym wyprzedzeniem zgłoszenie, jednak nie częściej niż jeden raz na kwartał, w terminie określonym w harmonogramie.

§ 7. Z terenów przeznaczonych do użytku publicznego oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odpady odbierane będą stosownie do potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.

§ 8. 1. Zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe mogą być umieszczane w specjalnie oznakowanych, przeznaczonych na ten cel pojemnikach, znajdujących się na terenie szkół i placówek handlowych.

2. Stosownie do potrzeb odpady zbierane selektywnie mogą być na bieżąco dostarczane do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

3. Adres i godziny otwarcia gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Białogard i na tablicach ogłoszeń w Sołectwach i w Urzędzie Gminy Białogard.

4. Prowadzący gminny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych może odmówić przyjęcia odpadów niezidentyfikowanych, niewiadomego pochodzenia.

§ 9. 1. Na obszarach zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej odpady są odbierane przez przedsiębiorcę sprzed nieruchomości.

2. Na obszarach zabudowy wielorodzinnej zebrane odpady odbierane są przez przedsiębiorcę z zabezpieczonych pomieszczeń lub miejsc znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie budynków.

§ 10. Właściciele nieruchomości są obowiązani do niezwłocznego, najpóźniej dwa dni po upływie określonego harmonogramem terminu wykonania usługi, informowania (telefonicznie, pisemnie lub osobiście) Urzędu Gminy Białogard o przypadkach niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 11. Odbiór odpadów nie może następować w niedziele i dni ustawowo wolne od pracy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białogard.

§ 13. Traci moc uchwała Nr XXVIII/175/2013 Rady Gminy Białogard z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 1281 ze zm.).

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Białogard


Kazimierz Gregorczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

iBHP Sp. z o.o.

ekspert z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »