| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr V/030/2015 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

z dnia 25 marca 2015 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2015 rok

Na podstawie art. 18, ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594) - Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Nowe Warpno o kwotę 2.276.474,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1) dochody na zadania własne zmniejsza się o kwotę 2.277.674,00 zł,

2) dochody na zadania zlecone zwiększa się o kwotę 1.200,00 zł. 1.2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 2.276.474,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1) wydatki na zadania własne zmniejsza się o kwotę 2.277.674,00 zł,

2) wydatki na zadania zlecone zwiększa się o kwotę 1.200,00 zł.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem: 12.452.351,17 zł z tego:

- dochody własne: 11.962.840,00 zł

- dochody na zadania zlecone: 489.511,17 zł.

2. Wydatki ogółem: 16.257.631,17 zł z tego:

- wydatki własne: 15.768.120,00 zł

- wydatki na zadania zlecone: 489.511,17 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Warpna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Warpnie


Grzegorz Grochecki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/030/2015
Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 25 marca 2015 r.

Rodzaj: Dochody na zadania własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

Oświata i wychowanie

36 900,00

40 736,00

77 636,00

80104

Przedszkola

36 900,00

40 736,00

77 636,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

0,00

40 736,00

40 736,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

4 290,00

8 590,00

12 880,00

85395

Pozostała działalność

4 290,00

8 590,00

12 880,00

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

3 646,50

7 301,50

10 948,00

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

643,50

1 288,50

1 932,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3 971 000,00

- 2 327 000,00

1 644 000,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

2 327 000,00

- 2 327 000,00

0,00

6208

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

2 327 000,00

- 2 327 000,00

0,00

Razem:

14 240 514,00

- 2 277 674,00

11 962 840,00

Rodzaj: Wydatki na zadania zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

10 500,00

1 200,00

11 700,00

75011

Urzędy wojewódzkie

10 500,00

1 200,00

11 700,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

10 500,00

1 200,00

11 700,00

Razem:

488 311,17

1 200,00

489 511,17


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/030/2015
Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 25 marca 2015 r.

Rodzaj: Wydatki na zadania własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

235 000,00

373 000,00

608 000,00

60016

Drogi publiczne gminne

50 000,00

373 000,00

423 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

373 000,00

373 000,00

750

Administracja publiczna

2 599 200,00

3 500,00

2 602 700,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

2 297 500,00

3 500,00

2 301 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10 000,00

12 000,00

22 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

250 000,00

- 8 500,00

241 500,00

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

180 550,00

0,00

180 550,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4 050,00

408,00

4 458,00

4300

Zakup usług pozostałych

100 000,00

- 408,00

99 592,00

801

Oświata i wychowanie

2 464 356,00

40 736,00

2 505 092,00

80104

Przedszkola

652 800,00

40 736,00

693 536,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

49 000,00

40 736,00

89 736,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

41 790,00

8 590,00

50 380,00

85395

Pozostała działalność

41 790,00

8 590,00

50 380,00

4017

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 337,50

1 273,30

3 610,80

4019

Wynagrodzenia osobowe pracowników

412,50

224,70

637,20

4047

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

0,00

1 980,50

1 980,50

4049

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

0,00

349,50

349,50

4117

Składki na ubezpieczenia społeczne

408,00

952,85

1 360,85

4119

Składki na ubezpieczenia społeczne

72,00

168,15

240,15

4127

Składki na Fundusz Pracy

59,50

84,15

143,65

4129

Składki na Fundusz Pracy

10,50

14,85

25,35

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

2 169,20

2 169,20

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

382,80

382,80

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

255,00

255,00

510,00

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

45,00

45,00

90,00

4307

Zakup usług pozostałych

331,50

331,50

663,00

4309

Zakup usług pozostałych

58,50

58,50

117,00

4417

Podróże służbowe krajowe

255,00

255,00

510,00

4419

Podróże służbowe krajowe

45,00

45,00

90,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

37 000,00

8 500,00

45 500,00

85412

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

10 000,00

8 500,00

18 500,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

8 500,00

8 500,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

5 390 400,00

- 3 012 000,00

2 378 400,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

4 030 400,00

- 3 000 000,00

1 030 400,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

800 000,00

800 000,00

6058

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2 327 000,00

- 2 327 000,00

0,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 473 000,00

- 1 473 000,00

0,00

90002

Gospodarka odpadami

365 000,00

- 12 000,00

353 000,00

3110

Świadczenia społeczne

15 000,00

- 12 000,00

3 000,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

125 000,00

300 000,00

425 000,00

92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

17 060,00

300 000,00

317 060,00

6570

Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

0,00

300 000,00

300 000,00

Razem:

18 045 794,00

- 2 277 674,00

15 768 120,00

Rodzaj: Wydatki na zadania zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

10 500,00

1 200,00

11 700,00

75011

Urzędy wojewódzkie

10 500,00

1 200,00

11 700,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

10 500,00

844,53

11 344,53

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

355,47

355,47

Razem:

488 311,17

1 200,00

489 511,17

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Smart MBC

ekspert z zakresu HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »