reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr IX.104.S.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

z dnia 22 kwietnia 2015 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr VI/85/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się nieważność uchwały Nr VI/85/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, w części dotyczącej § 3 pkt 1 uchwały oraz załącznika Nr 1 do uchwały w zakresie wyrażenia "15 czerwca 2013 r. dla pierwszych deklaracji obowiązujących od 1 lipca 2013 r." wzoru deklaracji.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwała Nr VI/85/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości została przekazana Izbie w dniu 31 marca br.

Kolegium Izby, badając wstępnie uchwałę w dniu 8 kwietnia 2015 r. powzięło wątpliwość, co do zgodności z prawem uregulowań ustanowionych w § 3 pkt 1, którym Rada określiła termin złożenia pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do dnia 15 czerwca 2013 r., co w powiązaniu z datą podjęcia przedmiotowej uchwały (24 marca 2015 r.) oraz brzmieniem § 7, z którego wynika, iż "uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego" - oznacza, że uchwała wejdzie w życie później, niż termin, w którym nałożone zostały na mieszkańców (właścicieli nieruchomości) obowiązki wynikające z tej uchwały. Ponadto już w dacie podejmowania uchwały wypełnienie przez właścicieli nieruchomości obowiązku złożenia pierwszej deklaracji w ustalonym terminie, było niemożliwe.

W związku z powyższym, Kolegium wszczęło postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały, a o wszczętym postępowaniu powiadomiło Przewodniczącego Rady Miasta Szczecin pismem z dnia 10 kwietnia br. (znak: K.0010.144.AS.2015). W treści pisma wskazano, że w posiedzeniu Kolegium Izby w dniu 22 kwietnia 2015 r. ma prawo uczestniczyć upoważniony przedstawiciel podmiotu, którego sprawa jest rozpatrywana, a do czasu zakończenia wszczętego postępowania przysługuje prawo wnoszenia wyjaśnień.

W posiedzeniu Kolegium Izby w wyznaczonym dniu uczestniczyli przedstawiciele Miasta Szczecin:

1) Pani Dorota Brzozowska - Dyrektor Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych,

2) 2) Pan Marek Kotfis - adwokat.

Przedstawiciele Miasta podkreślili, iż pozostawienie zapisu z poprzedniej uchwały, a dotyczącego złożenia pierwszej deklaracji do 15 czerwca 2013 r. było spowodowane tym, że nadal ujawniane są nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i których właściciele - pomimo takiego obowiązku - nie złożyli swojej pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obowiązującej od 1 lipca 2013 r. Swoją pierwszą deklarację składają dopiero w bieżącym roku. Tych właścicieli nie dotyczą terminy określone w art. 6m ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 14 dni od nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstających na danej nieruchomości, bowiem nie zachodzą okoliczności, o których mowa w tym przepisie. Podstawą prawną określenia terminu złożenia pierwszej deklaracji jest art. 12 ustawy wprowadzającej ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dla tych właścicieli zobowiązanie z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami powstaje od 1 lipca 2013 r. i powinni oni regulować przedmiotową opłatę od 2013 r.

Kolegium Izby, po ostatecznym zbadaniu uchwały stwierdziło, iż narusza ona przepisy art. 6m i art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.), które rada gminy uwzględnia przy podejmowaniu uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego. Zgodnie z wyżej cyt. przepisami rada gminy uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ułatwienia składania deklaracji określa w drodze uchwały wzór deklaracji w której uwzględnia m. in. terminy złożenia deklaracji przez właścicieli nieruchomości.

Ustanowiony w § 3 pkt 1 uchwały termin złożenia pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do dnia 15 czerwca 2013 r. w powiązaniu z zapisem § 5 uchwały wskazującym na termin wejścia w życie - po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązująca od 1 lipca 2015 r. - oznacza, w powiązaniu z datą podjęcia przedmiotowej uchwały (24 marca 2015 r.) oraz brzmieniem § 7, z którego wynika, iż "uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego", że uchwała wejdzie w życie później, niż termin, w którym nałożone zostały na mieszkańców (właścicieli nieruchomości) obowiązki wynikające z tej uchwały. Ponadto już w dacie podejmowania uchwały wypełnienie przez właścicieli nieruchomości obowiązku złożenia pierwszej deklaracji w ustalonym terminie, było niemożliwe. Tym samym naruszony został art. 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. - Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.), który stanowi o tym, że Rzeczypospolita Polska jest demokratycznym państwem prawa.

W tym stanie rzeczy, Kolegium stwierdziło nieważność uchwały VI/85/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, w części dotyczącej:

1) § 3 pkt 1 uchwały,

2) załącznika Nr 1 do uchwały, w zakresie wyrażenia "15 czerwca 2013 r. dla pierwszych deklaracji obowiązujących od 1 lipca 2013 r. wzoru deklaracji".

Na niniejszą uchwałę przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie


mgr Bogusław Staszewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

RSM Poland – Audit, Tax, Consulting

Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama