reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks Nr 1/2015 Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 28 lipca 2015 r.

do Porozumienia Nr 29/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz wydawania decyzji administracyjnych z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 78, poz. 1479)


Strony Porozumienia, tj.

Wojewoda Zachodniopomorski - Pan Marek Tałasiewicz

i

Gmina Miasto Szczecinek reprezentowana przez Burmistrza Miasta Szczecinek - Pana Jerzego Hardie-Douglasa

postanawiają wprowadzić następujące zmiany do Porozumienia Nr 29/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz wydawania decyzji administracyjnych z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 78, poz. 1479):

§ 1. Dodaje się § 41 w brzmieniu:

Wojewoda Zachodniopomorski powierza, a Gmina Miasto Szczecinek przyjmuje do prowadzenia w imieniu Wojewody Zachodniopomorskiego na obszarze Miasta Szczecinek spraw określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2013 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627, z późn. zm.), tj. wydawania pozwoleń w trybie art. 83 ust. 2 w/w ustawy na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.".

§ 2. § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Wojewoda Zachodniopomorski upoważnia Gminę Miasto Szczecinek do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach wymienionych w § 1, § 2 i § 41 Porozumienia".

§ 3. § 6 otrzymuje brzmienie:

Wojewoda Zachodniopomorski, Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków lub upoważnieniu pracownicy mają prawo kontroli spraw załatwianych na podstawie Porozumienia.

2. W ramach prowadzonej kontroli Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków lub działający z jego upoważnienia pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie mają prawo wglądu do akt spraw załatwianych na podstawie niniejszego Porozumienia. Miejski Konserwator Zabytków zobowiązany jest zapewnić kontrolującym warunki niezbędne do przeprowadzenia kontroli, w szczególności niezwłocznie przedstawić żądane dokumenty i materiały oraz udzielić ustnych i pisemnych wyjaśnień.

3. Protokół z przeprowadzonej kontroli oraz zalecenia pokontrolne Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków przekazuje Burmistrzowi Miasta Szczecinek oraz Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków w Szczecinku.

4. Miejski Konserwator Zabytków będzie przekazywał Zachodniopomorskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków sprawozdanie ze swojej działalności według wzoru przekazanego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

5. Sprawozdania półroczne oraz roczne będą przekazywane do 15 dnia miesiąca następującego każdego półrocza i roku kalendarzowego, podając w zestawieniu tabelarycznym: ilość wydanych decyzji, postanowień, wniesionych odwołań i zażaleń skierowanych do II instancji, ilość przeprowadzonych kontroli zabytków.

6. Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków będzie przekazywał Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków do wiadomości wydawane dla terenu Miasta Szczecinek decyzje i postanowienia dotyczące zabytków archeologicznych.".

§ 4. W § 9 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

W razie rozwiązania Porozumienia, Burmistrz:

a) Sporządza i doręcza Zachodniopomorskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków wykaz spraw będących w toku wraz z niezbędną dokumentacją w terminie jednego tygodnia od dnia rozwiązania niniejszego Porozumienia, w formie protokołu zdawczo-odbiorczego,

b) Sporządza i przekazuje Zachodniopomorskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków wykaz spraw ostatecznie zakończonych i zarchiwizowanych przez Burmistrza.".

§ 5. Pozostałe warunki Porozumienia pozostają bez zmian.

§ 6. Niniejszy aneks sporządza się z pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Gminy Miasta Szczecinek oraz trzy egzemplarze dla Wojewody Zachodniopomorskiego.

§ 7. Aneks wchodzi w życie z dniem publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Wojewoda Zachodniopomorski


Miasto Szczecinek

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI


Marek Tałasiewicz

BURMISTRZ MIASTA


Jerzy Hardie-Douglas

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Lech

prawnik, aplikant rzecznikowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama