reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr X/81/15 Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 23 lipca 2015 r.

w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.[1])) w związku z art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.[2])) Rada Miejska w Trzebiatowie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Trzebiatów.

§ 2. 1. Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (zwany dalej "wnioskiem"), mogą składać mieszkańcy Gminy Trzebiatów (zwani dalej "wnioskodawcami").

2. Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej stanowi wniosek w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.

3. Wniosek można składać w sprawach, których przedmiotem są zadania wymienione w art. 19 b ust. 1 pkt. 1-6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 3. 1. Wniosek podlega ocenie przez komisję oceniającą, powołaną przez Burmistrza Trzebiatowa.

2. W skład komisji oceniającej wchodzą:

1) mieszkaniec gminy Trzebiatów, wylosowany do prac w komisji oceniającej zgodnie z ust. 5

2) radny, wskazany uchwałą Rady Miejskiej,

3) pracownik Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie, wskazany przez Burmistrza.

3. Szczegółowy tryb pracy komisji oceniającej określa Regulamin pracy komisji oceniającej, przyjmowany przez Burmistrza w zarządzeniu powołującym komisję oceniającą.

4. Pracami komisji oceniającej kieruje Przewodniczący, wyznaczony przez Burmistrza spośród członków komisji oceniającej.

5. W Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Trzebiatów oraz na stronie internetowej Gminy zostanie zamieszczona informacja o naborze zgłoszeń mieszkańców, zainteresowanych udziałem w pracach komisji oceniającej wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Spośród zgłoszonych mieszkańców zostanie wylosowany mieszkaniec, który będzie brał udział w pracach komisji.

§ 4. 1. Wnioski są oceniane przez komisję oceniającą na podstawie następujących kryteriów:

1) wartość zobowiązania wnioskodawcy (względem zaangażowania środków gminy) (0-10 pkt):

a) od 1% do 20% całej kwoty projektu = 2 punkty

b) powyżej 20% do 30% = 4 punkty

c) powyżej 30% do 40%= 6 punkty

d) powyżej 40% do 50% = 8 punktów

e) powyżej 50% = 10 pkt

2) ocena formy zobowiązania wnioskodawcy (0-3 pkt):

a) gdy przeważającą formą jest wkład pieniężny - 1 punkt

b) gdy przeważającą formą jest wkład rzeczowy - 2 punkty

c) gdy przeważającą formą zobowiązania jest praca społeczna - 3 punkty

3) Spójność proponowanych wydatków i opisanych działań (0-10 pkt),

4) Wystąpienie kosztów eksploatacji przedsięwzięcia, zrealizowanego w ramach inicjatywy lokalnej, ponoszonych przez gminę (punkty ujemne, maksymalnie -1 punkt),

5) stan przygotowania realizacji zadania (0-5 pkt),

6) trwałość efektów realizacji zadania publicznego (0-1 pkt).

2. Komisja oceniająca dokonuje oceny wniosku w karcie, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

3. Komisja oceniająca pozytywnie rekomenduje Burmistrzowi Trzebiatowa wnioski, które otrzymały co najmniej 15 punktów.

§ 5. 1. Decyzję o realizacji zadania podejmuje Burmistrz Trzebiatowa po zapoznaniu się
z rekomendacją komisji oceniającej.

2. Burmistrz bierze pod uwagę szczegółowe kryteria oceny wniosku, celowość inicjatywy z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej oraz wysokość środków finansowych, zaplanowanych w budżecie gminy na dany rok, których zaangażowania wymaga inicjatywa lokalna.

3. Wysokość środków w budżecie Gminy Trzebiatów, przeznaczonych na realizację zadań publicznych w formie inicjatywy lokalnej, określa się corocznie w Programie współpracy Gminy Trzebiatów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

§ 6. Przed złożeniem wniosku wnioskodawcy mogą skonsultować jego treść pod względem wymogów formalnych z pracownikami Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzebiatowa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Mirosław Makarewicz


Załącznik do Uchwały Nr X/81/15
Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia 23 lipca 2015 r.

Karta oceny wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Komisja oceniła ofertę zgodnie z poniższymi kryteriami:

Kryterium oceny

Maksymalna liczba punktów

Przyznana ocena

Wysokość zobowiązania wnioskodawcy (względem zaangażowania środków budżetu miasta)

Maksymalnie do zdobycia 10 pkt

Od 1% do 20% całej kwoty projektu = 2 pkt

powyżej 20% do 30% = 4 pkt

powyżej 30% do 40%= 6 pkt

powyżej 40% do 50% = 8 pkt

powyżej 50% = 10 pkt

Ocena formy zobowiązania wnioskodawcy

Maksymalne do zdobycia 3 pkt

Gdy przeważającą formą jest wkład pieniężny - 1 punkt

Gdy przeważającą formą jest wkład rzeczowy - 2 punkty

Gdy przeważającą formą zobowiązania jest praca społeczna - 3 punkty

Spójność proponowanych wydatków i opisanych działań

Maksymalnie do zdobycia 10 pkt

Od 0 do 10 pkt

Wystąpienie kosztów eksploatacji przedsięwzięcia, zrealizowanego w ramach inicjatywy lokalnej, ponoszonych przez gminę

Maksymalnie do stracenia 1 pkt

Punkty ujemne

Od 0 do -1

Stan przygotowania realizacji zadania

0-5

Trwałość efektów realizacji zadania publicznego

0-1

Maksymalnie - 29 pkt

Od 15 pkt pozytywna rekomendacja

Rozstrzygnięcie: Komisja oceniająca rekomenduje/ nie rekomenduje* (właściwe podkreślić) Burmistrzowi Trzebiatowa przyjęcie wniosku do realizacji


Uzasadnienie

Uzasadnienie
do Uchwały Nr X/81/15
Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia 23 lipca 2015 r.

w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Zgodnie z art. 19c ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Szczegółowe kryteria oceny powinny uwzględniać przede wszystkim wkład pracy społecznej w realizację inicjatywy lokalnej. Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, dokonując oceny wniosku, bierze pod uwagę szczegółowe kryteria oceny wniosku oraz jego celowość z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne dla umożliwienia mieszkańcom Gminy Trzebiatów inicjowania i współuczestniczenia w realizacji zadań publicznych mieszczących się w kręgu ustawowym oraz istotnych z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej.

W dniu 21 maja odbyły się konsultacje społeczne dot. projektu w/w uchwały, w których udział wzięli mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i Rady Miejskiej oraz Zachodniopomorskiej Federacji Pozarządowej. Przedstawiany projekt uwzględnia zgłaszane podczas konsultacji wnioski.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2014 r., poz. 1138 i poz. 1146.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Andziak

Księgowy / Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama