reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XII/79/2015 Rady Powiatu w Szczecinku

z dnia 31 sierpnia 2015 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2015

Na podstawie art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i poz. 645, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072 oraz z 2015 r. poz. 871) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238 i poz. 532) - Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/23/2015 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 23 stycznia 2015 r.w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2015, zmienionej uchwałą Nr VII/33/2015 z dnia 9 marca 2015 r., Nr VII/34/2015 z dnia 9 marca 2015 r., Nr VIII/42/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r. i Nr XI/71/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetu Powiatu Szczecineckiego na 2015 rok o kwotę 18.091,00 zł oraz wprowadza się przesunięcia między paragrafami, rozdziałami i działami budżetu

- zgodnie z załącznikiem Nr 1,

2) zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Szczecineckiego na 2015 rok, o kwotę 18.091,00 zł oraz wprowadza się przesunięcia między paragrafami, rozdziałami i działami budżetu

- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Budżet Powiatu Szczecineckiego na 2015 r. po dokonanych zmianach zamyka się po stronie:

1) dochodów kwotą102.114.134,93 zł

2) wydatków kwotą102.777.648,93 zł

2. Planowany deficyt w kwocie 663.514,00 zł - zostanie sfinansowany kredytem bankowym i pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§ 3. 1. Wprowadza się zmiany do limitu wydatków Powiatu Szczecineckiego na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku, określonego w załączniku Nr 8 do uchwały Nr V/23/2015 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2015, w następujących przedsięwzięciach:

1) I - Budowa Infrastruktury drogowej:

a) zmniejsza się wartość zadania pn.: "Przebudowa obiektu inżynieryjskiego JNI 01007391 w ciągu drogi powiatowej nr 1183Z Białowąs - Sulikowo wraz z dojazdami" o kwotę 350.259,00 zł tj. do wysokości 1.230.000,00 zł do sfinansowania z następujących źródeł:

- środki JST630.000,00 zł

- inne środki (z rezerwy subwencji ogólnej)600.000,00 zł

b) ustala się następujące źródła finansowania zadania pn.: "Przebudowa drogi Nr 1301Z ul. Wojska Polskiego w Bornem Sulinowie" :

- środki JST107.000,00 zł

- kredyt1.213.259,00 zł

- inne środki (dotacja z gm. Borne Sulinowo)950.000,00 zł

- inne środki1.569.741,00 zł

c) ustala się następujące źródła finansowania zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1297Z ul. St. Staszica w Szczecinku" :

- środki JST32.613,00 zł

- kredyt219.741,00 zł

- inne środki (z rezerwy subwencji ogólnej)280.259,00 zł

- inne środki (dotacja z M. Szczecinek)200.000,00 zł

- inne środki (FOGR)86.000,00 zł

2) V - Przebudowa i modernizacja obiektów:

a) zwiększa się wartość zadania pn.: "Przebudowa budynku Wielofunkcyjnej Placówki Pomocy Rodzinie polegającej na przebudowie pomieszczeń II piętra wraz ze zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia terapeutyczne dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Wiatracznej Nr 1 w Szczecinku" o kwotę 15.000,00 zł w części przewidzianej do sfinansowania ze środków JST. Plan wydatków po zmianie wynosi 67.737,00 zł.

b) zwiększa się wartość zadania pn.: "Przebudowa pomieszczeń użytkowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szczecinku w celu pozyskania Sali do prowadzenia zajęć metodą integracji sensorycznej wraz z pomieszczeniami pomocniczymi" o kwotę 2.500,00 zł w części przewidzianej do sfinansowania ze środków JST. Plan wydatków po zmianie wynosi 111.952,00 zł.

c) zwiększa sę wartość zadania pn.: "Budowa i przebudowa istniejących obiektów na Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej poprzedzona rozbiórką istniejących obiektów - Ponadregionalny Ośrodek Rewitalizacji Jezior wraz z zakupem pomocy dydaktycznych z zakresu systemów energetyki odnawialnej do Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Szczecinku (OZE)" o kwotę 21.000,00 zł w części przewidzianej do sfinansowania ze środków JST. Plan wydatków po zmianie wynosi 5.820.628,00 zł.

3) VII - Zakup sprzętu:

a) zwiększa się wartość zadania pn.: "Zakup serwera (GG)" o kwotę 745,00 zł tj. do wysokości 30.745,00 zł,

b) zmniejsza się wartość zadania pn.: "Zakup zestawów komputerowych i skanerów dla Wydz. GG" o kwotę 745,00 zł tj. do wysokości 29.255,00 zł,

c) wprowadza się zadanie pn.: "Zakup skokochronu oraz sprężarki powietrznej do napełniania butli powietrzem" o planowanej wartości kosztorysowej 60.000,00 zł.

4) VIII - Likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych:

a) zmniejsza się wartość zadania pn.: "Likwidacja barier architektonicznych poprzez przystosowanie ciągów komunikacyjnych - klatki schodowe oraz dostosowanie łazienek na I i II piętrze do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku szkoły ZSz Nr 1 im. KEN w Szczecinku" o kwotę 28.500,00 zł, w części przewidzianej do sfinansowania ze środków JST. Plan wydatków po zmianie wynosi 270.208,00 zł.

2. Limit wydatków Powiatu Szczecineckiego na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku, po zmianach - stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Wprowadza się następujące zmiany w dotacjach podmiotowych udzielonych w 2015 r. z budżetu Powiatu Szczecineckiego na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, określonych w załączniku Nr 10 - do uchwały Nr V/23/2015 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2015:

1) zwiększa się dotację dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Szczecinku, ul. Słowiańska 2, o kwotę 10.000,00 zł tj. do wysokości 124.541,00 zł,

2) zwiększa się dotację dla Prywatnego Liceum Ogólnokształacącego w Szczecinku, ul. Klasztorna 16, o kwotę 10.000,00 zł, tj. do wysokości 110.475,00 zł,

3) zmniejsza się dotację dla Prywatnego Policealnego Studium Zawodowego w Szczecinku, ul Krakowska 1, o kwotę 10.000,00 zł, tj. do wysokości 139.482,00 zł,

4) zmniejsza się dotację dla Bursy Szkolnej dla Chłopców im. Św. St. Kostki w Szczecinku, ul. Kościuszki 91, o kwotę 10.000,00 zł, tj. do wysokości 118.972,00 zł.

2. Dotacje podmiotowe udzielone w 2015 r. z budżetu Powiatu Szczecineckiego na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, po zmianach - stanowią załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Szczecineckiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Szczecinku.

Przewodnicząca Rady


mgr Dorota Chrzanowska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/79/2015
Rady Powiatu w Szczecinku
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU SZCZECINECKIEGO W 2015 R.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/79/2015
Rady Powiatu w Szczecinku
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU SZCZECINECKIEGO W 2015 R.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/79/2015
Rady Powiatu w Szczecinku
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

LIMIT WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH POW. SZCZECINECKIEGO NA 2015 ROK


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/79/2015
Rady Powiatu w Szczecinku
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELONE W 2015 ROKU


Uzasadnienie

Po stronie dochodów budżetu Powiatu Szczecineckiego na 2015 r. wprowadzono następujące zmiany:

1) w dziale 600, rozdziale 60014 zmniejszono o kwotę 350.259,00 zł dochody planowane do pozyskania ze środków rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych,

2) w dziale 750 :

a) wprowadzono przesunięcia między paragrafami dochodów w kwocie 407,00 zł,

b) zwiększono dochody o kwotę 16.000,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej z Miasta Szczecinek zgodnie z umową o udzieleniu pomocy finansowej zawartej w dniu 10 lipca 2015 r. na dofinansowanie nierentownych kursów na terenia Powiatu Szczecineckiego realizowanych przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinku Sp. z o.o.

c) zwiększono planowane dochody na dofinansowanie "Pikniku Wiejskiego" w kwocie 3.400,00 zł od następujących sponsorów:

- Gmina Grzmiąca, ul. 1 Maja 7, 78-450 Grzmiąca, w kwocie 600,00 zł,

- Gmina Borne Sulinowo, Al. Niepodległości 6, 78-449 Borne Sulinowo, w kwocie 600,00 zł,

- Gmina Biały Bór, ul. Żymierskiego 10, 78-425 Biały Bór, w kwocie 600,00 zł,

- Gmina Barwice, ul. Zwycięzców 22, 78-460 Barwice, w kwocie 600,00 zł,

- Pomorski Ośrodek Maszynowy POM EKO Sp. z o.o., ul. Pilska 4-6, 78-400 Szczecinek, darowizna w kwocie 1.000,00 zł.

3) w dziale 754, rozdziale 75411 zwiększono dochody o kwotę 30.000,00 zł, w związku z otrzymaniem dotacji celowej z Miasta Szczecinek, w ramach pomocy finansowej na zadanie pn.: "Zakup skokochronu oraz sprężarki powietrznej do napełniania butli powietrzem".

4) w dziale 758, rozdziale 75801 zwiększono dochody w § 2920, o kwotę 35.000,00 zł, z tytułu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej - zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr wych. ST5.4750.217.15.6p z dnia 17 lipca 2015 r.

5) w dziale 758, rozdziale 75814 zwiększono planowane dochody o kwotę 10.000,00 zł w związku z podpisaniem w dniu 30.07.2015 r. ugody z Biurem Projektowym ARCHITRAW w sprawie odszkodowania za błędy w dokumentacji projektowej,

6) w dziale 852, rozdziale 85201 zwiększono dochody o kwotę 1.000,00 zł w związku z otrzymaniem nawiązki sądowej na rzecz Wielofunkcyjnej Placówki Pomocy w Rodzinie, na podstawie wyroku Sądu sygn. akt I C 1168/1.

7) w dziale 852, rozdziale 85218 zwiększono dochody o kwotę 3.850,00 zł z tytułu otrzymania wsparcia finansowego "Małego Festiwalu Filmowego Integracja Ty i Ja" od następujących sponsorów:

a) Nadleśnictwo Borne Sulinowo, Al. Niepodległości 32, 78-449 Borne Sulinowo,w kwocie 2.000,00 zł,

b) Teresa Pitra, ul. Mestwina 7, 78-400 Szczecinek, w kwocie 100,00 zł,

c) Danuta Schmidt Przewozy Pasażerskie DANA, ul. Robotnicza 2, 77-330 Czarne, w kwocie 150,00 zł,

d) Centrum Kariery Zawodowej, Teresa Gocałek-Sosnowska, ul. Szkolna 2/2U, 78-400 Szczecinek, w kwocie 100,00 zł,

e) Biuro Rachunkowe ELA, Elżbieta Sychla, ul. Armii Krajowej 69, 78-400 Szczecinek, w kwocie 200,00 zł,

f) Saint-Joseph Spółka Jawna, Lambrecht Naes, ul. Wodna 20A, 64-965 Okonak, darowizna w kwocie 100,00 zł,

g) WZ Eurocopert Sp. z o.o., ul. Koszalińska 93, 78-400 Szczecinek, darowizna w kwocie 200,00 zł,

h) "OPAK" Leopold Pączka Sp. Jawna, ul. Harcerska 9, 78-400 Szczecinek w kwocie 1.000,00 zł.

8) w dziale 853 zwiększono dochody Powiatu o kwotę 269.100,00 zł, w związku z otrzymaniem dodatkowych środków z Funduszu Pracy zgodnie z pismem Ministra Pracy i Polityki Społecznej nr DF-VII.4021.16.1.2015.AS z dnia 07.08.2015 r.


Po stronie wydatków budżetu Powiatu Szczecineckiego na 2015 r. wprowadzono następujące zmiany:

1) w dziale 600, rozdziale 60014 zmniejszono o kwotę 350.259,00 zł wydatki inwestycyjne w zakresie budowy infrastruktury drogowej.

2) zmiany w § 2360 w działach 630, 750, 900, 921 i 926 dotyczą przesunięć kwot dotacji na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego.

3) w dziale 750, rozdziale 75075 zwiększono wydatki o kwotę 3.400,00 zł na organizację "Pikniku Wiejskiego".

4) w dziale 750, rozdziale 75095 zwiększono wydatki o kwotę 16.000,00 zł w formie dopłaty do spółki PKS w Szczecinku, z przeznaczeniem na dofinansowanie nierentownych kursów na terenie Powiatu Szczecineckiego realizowanych przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinku Sp. z o.o.

5) w dziale 754, rozdziale 75411 wprowadzono wydatek w kwocie 30.000,00 zł na zadanie pn.: "Zakup skokochronu oraz sprężarki powietrznej do napełniaia butli z powietrzem",

6) zmiany w § 2540 w dziale 801 i 854 dotyczą przesunięć kwot dotacji między szkołami i placówkami niepublicznymi.

7) w dziale 801 zwiększono wydatki o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach w ramach otrzymanej rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej oraz zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: "Likwidacja barier architektonicznych poprzez przystosowanie ciągów komunikacyjnych - klatki schodowej oraz dostosowanie łazienek na I i II piętrze do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku szkoły ZSz Nr 1 im. KEN w Szczecinku" o kwotę 28.500,00 zł.

8) w dziale 852, rozdziale 85201 zwiększono wydatki o kwotę 1.000,00 zł w ramach otrzymanej nawiązki sądowej na rzecz Wielofunkcyjnej Placówki Pomocy w Rodzinie w Szczecinku,

9) w dziale 852, rozdziale 85218 zwiększono wydatki o kwotę 3.850,00 zł na realizację "Małego Festiwalu Filmowego Integracja Ty i Ja".

10) w dziale 853, zwiększono wydatki o otrzymane środki Funduszu Pracy w wysokości 269.100,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze.

11) w dziale 854 zwiększono wydatki inwestycyjne na zadania pn.: "Przebudowa pomieszczeń użytkowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szczecinku w celu pozyskania Sali do prowadzenia zajęć metodą integracji sensorycznej wraz z pomieszczeniami pomocniczymi" o kwotę 2.500,00 zł oraz "Przebudowa budynku Wielofunkcyjnej Placówki Pomocy Rodzinie polegającej na przebudowie pomieszczeń III piętra wraz ze zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia terapeutyczne dla Poradni Psychlogiczno-Pedagogicznej przy ul. Wiatracznej Nr 1 w Sczzecinku", o kwotę 15.000,00 zł.

12) w dziale 900 zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: "Budowa i przebudowa istniejących obiektów na Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej poprzedzona rozbiórką istniejących obiektów - Ponadregionalny Ośrodek Rewitalizacji Jezior wraz z akupem pomocy dydaktycznych z zakresu systemów energetyki odnawialnej do Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Szczecinku (OZE)" o kwotę 21.000,00 zł.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Rödl & Partner

Doradztwo podatkowe, prawne, biznesowe, audyt, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama