reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIII/100/2015 Rady Powiatu w Policach

z dnia 20 listopada 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 w związku z art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2015 rok o kwotę 886 343 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2015 rok o kwotę 250 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2015 rok o kwotę 287 255 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2015 rok o kwotę 1 865 798 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 5. Ustala się nadwyżkę budżetu Powiatu Polickiego na 2015 rok w wysokości 1 263 422 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek.

§ 6. Zmienia się przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Policach.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Policach


Cezary Arciszewski


Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIII/100/2015
Rady Powiatu w Policach
z dnia 20 listopada 2015 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Dochody

Wydatki

zwiększenie

zmniejszenie

zwiększenie

zmniejszenie

630

Turystyka

35

63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

35

dotacje na zadania bieżące

35

700

Gospodarka mieszkaniowa

60 000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

60 000

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnegozwiązane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

60 000

710

Działalność usługowa

288 449

71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

288 449

0830

Wpływy z usług

288 449

750

Administracja publiczna

73 467

75020

Starostwa powiatowe

55 024

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

55 024

75095

Pozostała działalność

18 443

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

18 443

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

6 150

75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

6 150

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

6 150

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

143 700

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

3 700

0920

Pozostałe odsetki

3 700

75622

Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

140 000

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

140 000

757

Obsługa długu publicznego

80 000

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

80 000

wydatki na obsługę długu

80 000

758

Różne rozliczenia

105 024

1 660 608

75814

Różne rozliczenia finansowe

105 024

0920

Pozostałe odsetki

50 000

0970

Wpływy z różnych dochodów

55 024

75818

Rezerwy ogólne i celowe

1 660 608

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

1 660 608

801

Oświata i wychowanie

5 904

5 904

82 362

80102

Szkoły podstawowe specjalne

10 080

świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 080

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

9 000

80105

Przedszkola specjalne

2 400

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2 400

80110

Gimnazja

9 574

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

9 574

80111

Gimnazja specjalne

4 000

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

4 000

80134

Szkoły zawodowe specjalne

15 600

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

15 600

80195

Pozostała działalność

5 904

5 904

40 708

0970

Wpływy z różnych dochodów

5 904

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

40 708

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

5 904

851

Ochrona zdrowia

8 143

85111

Szpitale ogólne

7 000

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

7 000

85149

Programy polityki zdrowotnej

1 143

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

1 143

852

Pomoc społeczna

252 620

250 000

2 620

13 300

85201

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

2 620

2 620

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

2 620

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

2 620

85203

Ośrodki wsparcia

250 000

6430

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

250 000

85218

Powiatowe centra pomocy rodzinie

9 000

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

9 000

85220

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

4 300

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

4 300

85295

Pozostała działalność

250 000

6420

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

250 000

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

22 182

35 482

8 300

85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

849

14 149

8 300

0830

Wpływy z usług

849

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

10 804

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

3 345

dotacje na zadania bieżące

8 300

85333

Powiatowe urzędy pracy

21 333

21 333

0970

Wpływy z różnych dochodów

3 533

2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

17 800

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

17 800

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

3 533

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

8 464

163 632

85403

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

82 494

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

82 494

85406

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

33 100

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

30 000

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

3 100

85420

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

39 574

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

39 574

85446

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

8 464

8 464

0970

Wpływy z różnych dochodów

8 464

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

8 464

926

Kultura fizyczna

13 050

92601

Obiekty sportowe

1 750

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

1 750

92695

Pozostała działalność

11 300

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

11 300

dochody

886 343

250 000

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

106 583

1 670 501

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

180 672

105 882

dotacje na zadania bieżące

8 335

świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 080

wydatki na obsługę długu

80 000

razem

886 343

250 000

287 255

1 865 798


Załącznik nr 2 do uchwały Nr XIII/100/2015
Rady Powiatu w Policach
z dnia 20 listopada 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2015 r.

w złotych

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Plan

na 2015 r.

1

2

3

4

Rozchody ogółem:

919 500

1.

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

§ 992

919 500

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kinga Witko

doradca w zakresie testowania oprogramowania i zarządzania jakością

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama