reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XVI/92/15 Rady Miejskiej w Gościnie

z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie okreśelnia stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515 t.j.) oraz art. 5, 6, 7 i 20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849 t.j. z 2015r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283, poz. 1777) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 roku (M. P. z 2015r. poz.735), Rada Miejska w Gościnie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się stawkę podatku od nieruchomości w wysokości:

1. od gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków za wyjątkiem wymienionych w ust. 1 lit. a, 0,89zł od 1 m2 powierzchni,

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług wypoczynkowych i turystycznych, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,47zł od 1 m2 powierzchni,

2) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 4,58 zł od 1 ha powierzchni,

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,37zł od 1 m2 powierzchni,

4) niezbudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia
9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego 3 zł od 1m2 powierzchni,

2. od budynków lub ich części:

1) mieszkalnych 0,75zł od 1 m2 pow. użytkowej,

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej za wyjątkiem wymienionych w ust. 2 lit. a, b, 20,60 zł od 1 m2 pow. użytkowej,

a) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług wypoczynkowych i turystycznych 7,90 zł od 1 m2 pow.użytkowej,

b) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług żywienia zbiorowego dzieci w szkołach i przedszkolach 7,10 zł od 1 m2 pow. użytkowej,

3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,68 zł od 1 m2 pow. użytkowej,

4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,65 zł od 1 m2 pow. użytkowej,

5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 7,68zł od 1 m2 pow. użytkowej,

7. od budowli - 2 % ich wartości, określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych

§ 2. Pobór podatku od osób fizycznych następuje w drodze inkasa przez inkasentów.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Gościno Nr II/7/2014 z dnia 5 grudnia 2014 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gościna.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Barbara Koleśnikow

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Monika Brzostowska

Konsultant podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama