reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XVI/97/15 Rady Miejskiej w Gościnie

z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515 t.j.) oraz art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 t.j., poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854) i po uzyskaniu opinii Komisji Rady Miejskiej i wysłuchaniu propozycji Burmistrza Gościna, Rada Miejska
w Gościnie uchwala co następuje:

§ 1. W budżecie gminy na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) Dochody

Dz.

Rozd

§

Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej

Zwiększenia

Zmniejszenie

1

2

3

4

5

6

630

Turystyka

80.544

63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

80.544

6287

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych jednostek zaliczanych don sektora finansów publicznych

80.544

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

25.000

75416

Straż miejska

25.000

2310

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST

25.000

756

Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osób prawnych

398.845

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych

375.554

0310

Podatek od nieruchomości

375.554

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych

6.662

0340

Podatek transportowy

6.662

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw

16.629

0480

Wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

16.629

801

Oświata i wychowanie

40.403

80195

Pozostała działalność

40.403

2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do JST

40.403

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

30.646

90002

Gospodarka odpadami

14.490

2440

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych

14.490

90095

Pozostała działalność

16.156

0830

Wpływy z usług

11.000

2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do JST

5.156

Razem zamiany dochody

575.438

0

Zwiększenie dochodów

575.438

2) Wydatki

Dz.

Rozd

§

Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej

Zwiększenia

Zmniejszenia

1

2

3

4

5

6

600

Transport i łączność

10.000

60016

Drogi publiczne gminne

10.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4.000

4270

Zakup usług remontowych

6.000

630

Turystyka

10.000

63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

10.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5.000

4300

Zakup pozostałych usług

5.000

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

17.000

75412

Ochotnicze straże pożarne

17.000

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

7.000

4300

Zakup pozostałych usług

10.000

801

Oświata i wychowanie

88.484

80101

Szkoły podstawowe

20.000

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

20.000

80104

Przedszkola

20.000

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

20.000

80195

Pozostała działalność

48.484

4300

Zakup pozostałych usług

48.484

851

Ochrona zdrowia

16.629

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

16.629

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

5.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6.629

4300

Zakup pozostałych usług

5.000

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

362.740

90002

Gospodarka odpadami

19.490

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

5.000

4300

Zakup pozostałych usług

14.490

90015

Oświetlenie ulic placów i dróg

75.000

4260

Zakup energii

25.000

4300

Zakup pozostałych usług

50.000

90095

Pozostała działalność

268.250

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

100.000

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

18.250

4150

Dopłaty w spółkach prawa handlowego

45.000

4300

Zakup pozostałych usług

25.000

4430

Różne opłąty i składki

80.000

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

43.253

92109

Domy i ośrodki kultury

43.253

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

33.253

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

10.000

926

Kultura fizyczna

47.332

92601

Obiekty sportowe

47.332

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

22.332

1

2

3

4

5

6

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

5.000

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

5.000

4260

Zakup energii

15.000

Razem zamiany wydatków

585.438

10.000,00

Zwiększenie wydatków

575.438

Załącznik Nr 1 prezentuje wieloletni plan inwestycyjny.

§ 2. Budżet gminy na rok 2015 po dokonanych zmianach zamyka się po stronie

1) dochodów26.690.414,24 złz tego:

- dochody bieżące24.180.756,24 zł

- dochody majątkowe2.509.658,00 zł

2) wydatków26.512.627,78 złz tego

- wydatki bieżące21.361.310,78 zł

- wydatki majątkowe5.151.317,00 zł

3) Nadwyżka budżetowa177.786,46zł
Załącznik Nr 2 przychody i rozchody budżetu Gminy w 2015 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi, który dokona odpowiednich zmian w planie finansowym gminy.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Barbara Koleśnikow


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/97/15
Rady Miejskiej w Gościnie
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/97/15
Rady Miejskiej w Gościnie
z dnia 27 listopada 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Gościno

w 2015 roku

Lp.

Wyszczególnienie

§

Kwota

1

2

3

4

A

Dochody

x

26.690.414,24

B

Wydatki

x

26.512.627,78

1.

Nadwyżka

X

177.786,46

2

Finansowanie

x

3.

Przychody ogółem

x

692.213,54

- prywatyzacja majątku

944

- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

950

592.213,54

- planowane do zaciągnięcia w roku

budżetowym kredyty długoterminowe na rynku krajowym

952

- planowane do zaciągnięcia w roku

budżetowym pożyczki długoterminowe

na rynku krajowym

952

- przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych

951

100.000,00

- nadwyżka z lat ubiegłych

957

- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

955

4

Rozchody ogółem

x

870.000,00

- spłata kredytów

992

770.000,00

- spłata pożyczek

992

- spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie

zadań realizowanych z udziałem środków

pochodzących z budżetu UE

963

- pożyczki udzielone

991

100.000,00

- lokaty

994

- wykup innych papierów wartościowych

982

- rozchody z tytułu innych rozliczeń

995

-

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Kłosińska-Pyka

Aplikantka radcowska w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama