reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVIII.341.K.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

z dnia 16 grudnia 2015 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr VII/SXVII/96/15 Rady Miasta Wałcz z dnia 1 grudnia 2015 r. zmieniającej Uchwałę Nr VI/SXLI/237/13 Rady Miasta Wałcz z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.) oraz art. 11 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się nieważność uchwały Nr VII/SXVII/96/15 Rady Miasta Wałcz z dnia 1 grudnia 2015 r. zmieniającej Uchwałę Nr VI/SXLI/237/13 Rady Miasta Wałcz z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości - w części objętej § 3 w zakresie sformułowania "po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od".

§ 2. Umarza się postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności § 1 ust. 1 uchwały Nr VII/SXVII/96/15 Rady Miasta Wałcz z dnia 1 grudnia 2015 r.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwała Nr VII/SXVII/96/15 Rady Miasta Wałcz z dnia 1 grudnia 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr VI/SXLI/237/13 Rady Miasta Wałcz z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości, wpłynęła do Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 7 grudnia 2015 r.

Przedmiotowa uchwała budziła wątpliwości w zakresie określenia w § 1 zmiany nie istniejącego § 1 ust. 3 pkt 21 w uchwale Nr VI/SXLI/237/13 Rady Miasta Wałcz z dnia 12 listopada 2013 roku. Ponadto przedmiotowa uchwała budziła wątpliwości, co do zgodności z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, ze zm.) ze względu na postanowienie § 3 uchwały, przewidujące, iż "Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r." Z przepisów art. 4 i 5 cyt. ustawy wynika natomiast, iż w ustawie tej w celu ustalenia późniejszego terminu stosowania aktu normatywnego przewidziane jest określenie dłuższego terminu jego wejścia w życie niż termin czternastodniowy, natomiast odrębny zapis o obowiązywaniu aktu odnosi się tylko do nadania mu wstecznej mocy obowiązującej.

O powyższych wątpliwościach Przewodniczący Rady Miasta Wałcz powiadomiony został pismem z dnia 8 grudnia br. (znak pisma: K.0010.570.JW.2015). W treści pisma wskazano, że w posiedzeniu Kolegium Izby w dniu 16 grudnia 2015 r. ma prawo uczestniczyć upoważniony przedstawiciel podmiotu, którego sprawa jest rozpatrywana, a do czasu zakończenia wszczętego postępowania przysługuje prawo wnoszenia wyjaśnień.

Kolegium Izby ostatecznie zbadało przedmiotową uchwałę na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2015 r. W posiedzeniu Kolegium Izby uczestniczyli przedstawiciele Miasta Wałcz i udzielili dodatkowych wyjaśnień w przedmiotowej sprawie. Skarbnik Miasta Wałcz - Rafał Fischer - podtrzymał pisemne wyjaśnienie Burmistrz w zakresie wprowadzonych zmian stawek podatku od nieruchomości przez Radę Miasta, a przede wszystkim dot. negowania tych zmian w akcie prawnym w czasie trwania vacatio legis.

Radny Rady Miasta - Maciej Goszczyński - poinformował, iż ustalenia Rady w kwestionowanej uchwale z uwagi na fakt, że dokonane zostały na korzyść podatników wprowadzono w akcie prawnym jeszcze nie obowiązującym.

Kolegium Izby po ostatecznym zbadaniu kwestionowanej uchwały stwierdziło, co następuje:

Przepis końcowy badanej uchwały, w myśl którego uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r. jest niezgodny z art. 4 ust.1 cyt. ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych (…). Z powołanego przepisu ustawy wynika, iż w celu ustalenia późniejszego terminu stosowania aktu normatywnego przewidziane jest określenie dłuższego terminu jego wejścia w życie niż termin czternastodniowy, a odrębny zapis o obowiązywaniu aktu, w myśl art. 5 tej ustawy, odnosić można tylko do nadania mu wstecznej mocy obowiązującej. Z momentem wejścia w życie aktu normatywnego związane jest bowiem jego obowiązywanie, o ile - zgodnie z regułą powołanego art. 5 cyt. ustawy - nie zostanie mu nadana wsteczna moc obowiązująca. Ponadto formuła zakwestionowanego § 3 uchwały Nr VII/SXVII/96/15, według której uchwała wchodzi w życie "w terminie" 14 dni od dnia ogłoszenia, pozostaje w sprzeczności z zasadą powołanego art. 4 cyt. ustawy, iż akt normatywny wchodzi w życie "po upływie" 14 dni od ogłoszenia.

W tym stanie rzeczy Kolegium stwierdziło nieważność § 3 przedmiotowej uchwały w części wymienionej w sentencji.

Natomiast Kolegium Izby rozpatrując zgodność z prawem zapis § 1 ust. 1 badanej uchwały uchylający zmianę dokonaną uchwałą Nr VII/SXV/82/15 z dnia 10 listopada 2015 r., którą wprowadzono maksymalną stawkę podatku od nieruchomości dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie handlu, gdy powierzchnia jest większa od 700 m2, zwróciło istotną uwagę na fakt, iż Rada rezygnując z tego zapisu, działała na korzyść podatników. W związku z powyższym, Kolegium mając na uwadze utrwalone orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego stwierdziło, że istnieją istotne przesłanki do zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości w okresie vacatio legis.

Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium umorzyło postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności § 1 ust. 1 uchwały Nr VII/SXVII/96/15 Rady Miasta Wałcz z dnia 1 grudnia 2015 r.

Na niniejszą uchwałę przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie


mgr Bogusław Staszewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Studia I, II stopnia, studia podyplomowe, dyplom University of London, biznes, zarządzanie, finanse, filologie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama