reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVIII.362.K.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

z dnia 16 grudnia 2015 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XI/107/15 Rady Gminy Postomino z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych

Na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 11 ust. 1 pkt 7 i art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się nieważność załącznika Nr 1 uchwały Nr XI/107/15 Rady Gminy Postomino z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E

Rada Gminy Postomino działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 6n ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) podjęła w dniu 13 listopada 2015 roku uchwałę Nr XI/107/15 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Uchwała wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 20 listopada 2015 roku.

Badając wstępnie przedmiotową uchwałę w dniu 25 listopada br. Kolegium powzięło wątpliwość co do zgodności z prawem postanowień zawartych w załączniku nr 1 uchwały.

W związku z powyższym Kolegium wszczęło postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały we wskazanym zakresie, a o wszczętym postępowaniu powiadomiono Przewodniczącego Rady Gminy Postomino pismem z dnia 2 grudnia 2015 r. (znak: K.0010.518.EW.2015), że w posiedzeniu Kolegium Izby w dniu 16 grudnia 2015 r. ma prawo uczestniczyć upoważniony przedstawiciel podmiotu, którego sprawa jest rozpatrywana, a do czasu zakończenia wszczętego postępowania przysługuje prawo wnoszenia wyjaśnień.

W posiedzeniu Kolegium Izby w wyznaczonym terminie nie uczestniczył przedstawiciel Gminy.

Rozpatrując sprawę przedmiotowej uchwały, Kolegium zważyło co następuje:

Rada Gminy Postomino określając wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych wprowadziła obowiązkowe załączniki do deklaracji:

- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych Rada postanowiła, że należy dołączyć "wykaz osób zamieszkujących na terenie nieruchomości z podaniem imienia i nazwiska oraz numeru pesel"

Zapisy powyższe pozostają w sprzeczności z dyspozycją zawartą w art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zgodnie z art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy, Rada Gminy powinna określić, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, uwzględniając konieczność prawidłowego obliczenia wysokości opłaty.Dołączanie do uchwały wykazów osób zamieszkujących na terenie nieruchomości nie znajduje uzasadnienia prawnego.

W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, wysokość opłaty ustalana jest w oparciu o liczbę osób zamieszkujących bądź liczbę gospodarstw domowych, a nazwiska i imiona osób zamieszkujących nieruchomość (wraz z numerem pesel) nie mają wpływu na wysokość ustalanej opłaty.

Należy zauważyć, że również WSA w Krakowie, w wyroku z dnia 11 października 2013 r. (sygn.. akt II SA/Kr 682/13, CBOSA) wskazał, iż " nie ma potrzeby podawania nazwisk i imion osób zamieszkujących daną nieruchomość. Wystarczającym byłoby podanie cyfry (liczby) osób zamieszkujących nieruchomość, lub nieruchomości. To czy składający deklarację poda np. 100 osób i dodatkowo każdą z imienia i nazwiska, czy też wskaże jedynie liczbę 100 osób - nie ma zanczenia dla ustalaneia wysokości opłaty. Deklaracja w sprawie wzoru oplat za gospodarowanie odpadami może służyć innym celom niż tylko obliczenie przez składającego taką deklaracje opłaty."

Wskazane wyżej naruszenie dotyczy dodatkowych obowiązkow nałożonych na mocy przedmiotowej Uchwały na podmioty składające deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgodnie z przepisami art. 94 Konstytucji RP oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym organy samorządu terytorialnego ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie.

W świetle powyższego załącznik nr 1 od uchwały pozostaje w sprzeczności z regulacjami prawa materialnego i stanowi istotne naruszenie prawa skutkujące, w myśl art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, stwierdzeniem nieważności uchwały w powyższym zakresie.

Na niniejszą uchwałę przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie


mgr Bogusław Staszewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Nowodworski Estates

Biuro Nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama