reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XVII.140.2015 Rady Gminy Darłowo

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515, 1890) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, 693, 1045, 1058, 1240, 1310, 1359, 1607, 1616, 1830, 1893) Rada Gminy Darłowo uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) usługach opiekuńczych - należy przez to rozumieć usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

2) świadczeniobiorcy - należy przez to rozumieć osobę, której zostały przyznane usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

3) ustawie o pomocy społecznej - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2015 r. poz.163, 693, 1045, 1058, 1240, 1310, 1359, 1607, 1616, 1830, 1893 ),

4) osobie samotnie gospodarującej - należy przez to rozumieć osobę samotnie gospodarującą w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej,

5) kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowym na osobę w rodzinie - należy przez to rozumieć kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowe na osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej,

6) ośrodek pomocy społecznej - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie.

§ 3. Usługi opiekuńcze przyznane świadczeniobiorcy wykonywane są wyłącznie na jego rzecz.

§ 4. 1. Świadczeniobiorca usług opiekuńczych ponosi opłatę ustaloną przez ośrodek pomocy społecznej w zależności od posiadanego dochodu.

2. Minimalny poziom dochodu, od którego jest obliczana wysokość opłaty, odpowiada aktualnie obowiązującemu kryterium dochodowemu osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie.

3. Przedziały dochodu uzyskiwanego przez osobę samotnie gospodarującą lub przypadającego na osobę w rodzinie określają poniższe tabele:

1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej:

Dochód osoby samotnie gospodarującej liczony w procentach w stosunku do aktualnie obowiązującego kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej określonego w ustawie o pomocy społecznej

Odpłatność w procentach liczona od ceny jednej godziny usług opiekuńczych

do 100 %

nieodpłatnie

powyżej 100 % do 150%

7 %

powyżej 150 % do 200 %

15 %

powyżej 200 % do 250 %

25 %

powyżej 250 % do 300 %

50 %

powyżej 300 % do 400 %

70 %

powyżej 400 %

100 %

2) w przypadku osoby w rodzinie:

Dochód osoby w rodzinie liczony

w procentach w stosunku do aktualnie obowiązującego kryterium dochodowego dla osoby w rodzinie określonego w ustawie o pomocy społecznej

Odpłatność w procentach liczona od ceny jednej godziny usług opiekuńczych

do 100 %

nieodpłatnie

powyżej 100 % do 150%

7 %

powyżej 150 % do 200 %

15 %

powyżej 200 % do 250 %

25 %

powyżej 250 % do 300 %

40 %

powyżej 300 % do 400 %

70 %

powyżej 400 %

100 %

4. Opłata za usługi opiekuńcze stanowi iloczyn ceny jednej godziny usług opiekuńczych, odpłatności w procentach liczonej od ceny jednej godziny usług opiekuńczych oraz liczby godzin usług opiekuńczych świadczonych w ciągu miesiąca.

5. Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom, których dochód nie przekracza aktualnie obowiązującego kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

§ 5. 1. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek świadczeniobiorcy usług opiekuńczych lub na wniosek członka rodziny świadczeniobiorcy i za jego zgodą, albo na wniosek pracownika socjalnego, świadczeniobiorca może zostać zwolniony z ponoszenia opłat na czas określony, jeżeli występuje co najmniej jedna z następujących sytuacji:

1) korzystanie z co najmniej dwóch rodzajów usług: usług opiekuńczych, specjalistycznych usług lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

2) ponoszenie opłat przez osobę zobowiązaną do odpłatności za pobyt członka rodziny w jednostce pomocy społecznej, placówce wychowawczej lub rehabilitacyjnej, po przedstawieniu dowodu wpłaty;

3) konieczność zabezpieczenia świadczeniobiorcy usług opiekuńczych w wysokim wymiarze powodującym, że odpłatność za te usługi zagraża egzystencji świadczeniobiorcy samotnie gospodarującego lub świadczeniobiorcy w rodzinie;

4) ponoszenie stałych, niezbędnych i uzasadnionych wydatków, których wysokość zagraża egzystencji świadczeniobiorcy samotnie gospodarującego lub świadczeniobiorcy w rodzinie, związanych z:

a) potrzebami mieszkaniowymi,

b) procesem leczenia, w tym z koniecznością rehabilitacji, zakupu leków, artykułów higienicznych lub pielęgnacyjnych a także stosowania określonej diety, po przedstawieniu dowodów zakupu;

5) ponoszenie udokumentowanych wydatków związanych z zapewnieniem świadczeniobiorcy dodatkowej opieki;

6) posiadanie co najmniej trojga małoletnich dzieci będących na utrzymaniu świadczeniobiorcy samotnie gospodarującego lub świadczeniobiorcy w rodzinie;

7) zdarzenie losowe.

2. Opłata za usługi opiekuńcze wnoszona jest przez świadczeniobiorcę lub jego opiekuna na rachunek bankowy ośrodka pomocy społecznej, albo w kasie ośrodka pomocy społecznej w terminie do piętnastego dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Darłowo.

§ 7. Tracą moc:

1) uchwała Nr XVI/215/2008 Rady Gminy Darłowo z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2008 r. Nr 54, poz. 1189),

2) uchwała Nr XXXVI/298/2013 Rady Gminy Darłowo z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/215/2008 Rady Gminy Darłowo z dnia 30 kwietnia 2008 r. sprawie określenia szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 2856).

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Darłowo


Grzegorz Hejno

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Juszczyk

doradca podatkowy w firmie inFakt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama