reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XV/102/16 Rady Gminy Stargard

z dnia 26 lutego 2016 r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Stargard

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późniejszymi zmianami), art. 7 ust. 1 pkt 2, ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 z późniejszymi zmianami), oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012, poz. 299), Rada Gminy Stargard uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Stargard.

§ 2. Przedsiębiorca, ubiegający się o wydanie zezwolenia na prowadzenie na terenie gminy Stargard działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, powinien dysponować:

1) pojazdem lub pojazdami asenizacyjnymi:

a) spełniającymi wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617):

b) zarejestrowanymi i dopuszczonymi do ruchu oraz posiadającymi aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu, stosownie do wymagań przepisów o ruchu drogowym,

c) oznakowanymi w sposób trwały i widoczny, umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi,

d) zapewniającymi odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych przy świadczeniu usług,

e) zabezpieczonymi przed dostępem osób trzecich.

2) bazą transportową, zabezpieczoną przed dostępem osób nieupoważnionych, umożliwiającą:

a) parkowanie pojazdu asenizacyjnego na terenie utwardzonym,

b) mycie i dezynfekcja pojazdów,

c) utrzymanie w należytym stanie sanitarnym pojazdów, przeznaczonych do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, na terenie gminy Stargard zobowiązany jest zapewnić:

a) opróżnianie zbiorników bezodpływowych, wyłącznie na podstawie umowy i na warunkach w niej określonych,

b) prowadzenie działalności w sposób niepowodujący zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców oraz zanieczyszczenia terenu w sąsiedztwie zbiorników bezodpływowych, a także tras przejazdu pojazdów asenizacyjnych.

c) mycie, dezynfekowanie pojazdów przeznaczonych do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, zgodnie z wymogami § 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617).

§ 4. Przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, na terenie gminy Stargard, w zakresie miejsc przekazywania nieczystości ciekłych, zobowiązany jest do przekazywania nieczystości wyłącznie do stacji zlewnych przy oczyszczalniach ścieków.

§ 5. Wymagania określone w niniejszej uchwale nie zwalniają przedsiębiorcy z obowiązku spełnienia innych wymagań wynikających z odrębnych przepisów prawa ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz. z 2002 r., Nr 188, poz. 1576) i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r., w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r., Nr 193, poz. 1617).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stargard.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Edward Kosmal

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama