reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XVII/110/2016 Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 16 marca 2016 r.

w sprawie: uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Płoty

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2015 r., poz. 1515, zm. poz. 1045 i 1890) oraz art.11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 856, zm. z 2014r., poz.1794, Dz. U. z 2015r., poz.266), Rada Miejska
w Płotach uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Płoty", który stanowi załącznik do niniejszej uchwały, określający opiekę nad zwierzętami bezdomnymi oraz rozwiązanie problemu bezdomności zwierząt w gminie Płoty.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr V/28/2015 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 31 marca 2015r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Płoty oraz Uchwała Rady Miejskiej w Płotach Nr VI/37/2015 z dnia 07 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/28/215 Rady Miejskiej z dnia 31 marca 2015r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Jasina


Załącznik do Uchwały Nr XVII/110/ 2016
Rady Miejskiej w Płotach
z dnia 16 marca 2016r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI

ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT

NA TERENIE GMINY PŁOTY

Celem Programu jest zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz zwalczanie i zapobieganie bezdomności zwierząt domowych w Gminie Płoty

Rada Miejska w Płotach określa następujące cele Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt:

§ 1. 1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta i gminy Płoty poprzez wyłapywanie psów bezdomnych, zagubionych, wałęsających się, pozostających bez opieki właściciela, przebywających
w złych warunkach sanitarnych.

2. Zapewnienie opieki lekarsko - weterynaryjnej, schronienia i wyżywienia bezdomnym psom porzuconym i wyłapanym na terenie Gminy oraz zwierzętom, które utraciły właściciela. Całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt zapewni lek. wet. Pan Janusz Kożuchowski zam. Wicimice, gm. Płoty.

3. Poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych ( przy wsparciu lekarzy weterynarii) oraz uruchomienie mechanizmów wsparcia finansowego zachęcających mieszkańców do dokonywania adopcji, tj. szczepienia ochronne, przeciw wściekliźnie oraz zabieg sterylizacji na koszt Gminy.

4. Dążenie do zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt domowych poprzez sterylizację i kastrację dzięki uruchomieniu mechanizmów wsparcia finansowego ze strony Gminy, zachęcających właścicieli do ich dokonywania.

5. Edukacja wśród mieszkańców gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt domowych
i ciążących obowiązkach na właścicielach tych zwierząt.

6. Wyłapywanie bezdomnych psów w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Płotach, posiadających odpowiedni sprzęt i przeszkolenie w tym zakresie przeprowadzone przez Schronisko dla Zwierząt w Bydgoszczy (zaświadczenia z dnia 09.03.2011r.)
i przekazywanie ich do Schroniska dla Zwierząt w Kołobrzegu, z którym Gmina Płoty ma podpisaną stosowną umowę na 2016r.

Po przyjęciu do Schroniska każdy pies poddawany jest kwarantannie. Schronisko ma obowiązek zapewnić odpowiednie warunki bytowe, opiekę weterynaryjną, kwestię adopcji, co wynika z Regulaminu Schroniska zatwierdzonego przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg.

Procedura postępowania z psem przyjętym do schroniska:

a) 2 tygodniowa kwarantanna, która obejmuje: badania weterynaryjne, ewentualne leczenie jeśli zachodzi potrzeba. W przypadku psa zdrowego: szczepienie przeciw wściekliźnie, odpchlenie, odrobaczenie oraz zaczipowanie (podskórne wszczepienie mikroprocesora z 15 cyfrowym numerem). Suki dowiezione do Schroniska poddawane są zabiegowi sterylizacji. W przypadku psów kastracji poddawane są psy agresywne. Do końca kwarantanny pies jest pod szczególną obserwacją w pojedynczym, ogrzewanym boksie w budynku Schroniska.

b) Po okresie 2 tygodniowej kwarantanny:

- jeśli pies jest leczony - pozostaje w oddzielnym, ogrzewanym boksie aż do wyleczenia,

- pies zdrowy umieszczony zostaje w jednym z boksów z innymi psami, uwzględniając

zachowanie (charakter) i wielkość psa,

- każdy boks zapewnia swobodne poruszanie, w części zadaszonej i utwardzonej znajdują

się ocieplone budy (zimą ze słomą i zasłoniętym wejściem) i miski z wodą i karmą (ciepły,

gotowany posiłek mięsno - zbożowy). Poza częścią utwardzoną i zadaszoną w każdym

boksie jest część wybiegowa,

- szczenięta, które trafią do Schroniska odchowywane są w ogrzewanych boksach

znajdujących się w budynku,

- psy do 1 roku poddawane są szczepieniom ochronnym.

Dowodem przekazania psa do Schroniska jest pisemny protokół przekazania - przyjęcia sporządzony przez Gminę ze wszystkimi informacjami jakie posiada na temat zwierzęcia wraz z jego opisem - podpisany przez obie strony.

W przypadku odebrania psa ze Schroniska przez właściciela, jego adopcji lub śmierci Schronisko ma obowiązek zawiadomienia o tym Gminy w ciągu 14 dni od zdarzenia.

7. Uruchomienie w Urzędzie Miejskim w Płotach oraz w siedzibie Straży Miejskiej punktu informacyjnego ds. interwencji w sprawach: zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom, uwalniania zwierząt z pułapek, udzielanie pomocy lekarsko - weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, których właścicieli nie ustalono, przyjmowanie zgłoszeń i informacji o błąkających się zwierzętach itp.

§ 2. Rada Miejska w Płotach:

1. Przyjmuje, że realizacja działań służących przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt jest jednym
z elementów strategii rozwoju Gminy.

2. Ustala, że funkcję koordynatora działań dotyczących ograniczania bezdomności zwierząt pełni Referat Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji Samorządowych Urzędu Miejskiego w Płotach.

§ 3. 1. Realizację działań dotyczących bezdomności zwierząt prowadzi Burmistrz Płotów we współpracy
z Powiatową Inspekcją Weterynaryjną oraz organami lekarsko - weterynaryjnymi, Strażą Miejską, Policją, vZakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, poprzez egzekwowanie przestrzegania przez właścicieli zwierząt przepisów ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku.

2. W celu edukacji mieszkańców w zakresie walki z bezdomnością zwierząt:

- Gmina będzie propagować przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt, zapobiegających nadmiernemu, niekontrolowanemu wzrostowi populacji bezdomnych zwierząt
w formie ulotek, artykułów w prasie oraz innych akcji edukacyjnych,

- Gmina będzie informować o prawach i obowiązkach wynikających z faktu nabycia i posiadania psa lub kota.

3. W celu umożliwienia opieki dla zwierząt gospodarskich zapewnia się lokalizację tymczasowego pobytu dla nich w budynkach gospodarczych gospodarstwa rolnego Pana Piotra Jarzyny w Lisowie.

§ 4. 1. Rada Miejska w budżecie na 2016r. zapewniła środki finansowe w kwocie 73.500,00 zł na realizację zadań Gminy związanych z przeciwdziałaniem bezdomności zwierząt, tj. na:

- usypianie ślepych miotów,

- zakup kojca dwustanowiskowego, karmy i wyposażenia do tymczasowego przetrzymywania bezdomnych psów, ( nie dłużej jednak niż 3 dni; a w przypadku, gdy nie znajdzie się właściciel zwierzęcia lub nie trafi ono do adopcji umieszczanie w schronisku dla zwierząt). Tymczasowy kojec umieszczony zostanie na terenie przyległym do miejskiej oczyszczalni ścieków, przy ul. Koszalińskiej w Płotach, gdzie przez całą dobę pełnią dyżur pracownicy ZGKiM.

- umieszczanie psów w schronisku oraz ich utrzymanie,

- opieka nad wolno żyjącymi kotami poprzez zakup karmy dla wolontariuszy dokarmiających koty,

- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,

- zmniejszanie populacji bezdomnych zwierząt domowych poprzez sterylizację i kastrację dzięki uruchomieniu mechanizmów wsparcia finansowego ze strony Gminy, zachęcających właścicieli zwierząt do dokonywania tych zabiegów.

§ 5. Formy przeciwdziałania bezdomności psów:

1. Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu Gminy przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej, posiadającej odpowiednie przeszkolenie w tym zakresie - każdorazowo po zgłoszeniu, o pojawieniu się zwierzęcia na terenie miasta lub gminy.

2. Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację. Zwierzęta dostarczane do schroniska będą poddawane tym zabiegom w schronisku. Natomiast zwierzęta zaadoptowane przez mieszkańców będą poddawane tym zabiegom na koszt Gminy.

3. Prowadzenie działań mających na celu wyszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt.

4. Wprowadzenie mechanizmów wsparcia finansowego ze strony Gminy (poddanie szczepieniom, leczeniu) zachęcających do dokonywania adopcji zwierząt przed przekazaniem ich do schroniska.

5. W ramach "Programu" zabiegi weterynaryjne będą przeprowadzane przez lekarza weterynarii, tj. Pana Janusza Kożuchowskiego, z którym Gmina podpisze stosowną umowę na świadczenie usług weterynaryjnych w tym zakresie oraz zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych i losowych z udziałem zwierząt.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Mycka

ekspert specjalizujący się w tematyce samorządowej, działacz polityczny. Specjalizuje się głównie w polityce społecznej oraz ekonomice pracy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama