reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIX/238/16 Rady Miasta Kołobrzeg

z dnia 19 kwietnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia Programu "Kołobrzeska Karta Dużej Rodziny"

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 27 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. Karta Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014 r. poz. 1863, z 2015 r. poz. 1359, z 2016 r. poz. 195) Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program "Kołobrzeska Karta Dużej Rodziny" obowiązujący na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady


Wioletta Dymecka


Załącznik do Uchwały Nr XIX/238/16
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 19 kwietnia 2016 r.

Program "Kołobrzeska Karta Dużej Rodziny"

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Rada Miasta Kołobrzeg, uznając za priorytetowe i strategiczne działania na rzecz rodzin wielodzietnych, przyjmuje Program "Kołobrzeska Karta Dużej Rodziny", zwany dalej "Programem".

§ 2. Ilekroć w Programie jest mowa o rodzinie wielodzietnej - należy przez to rozumieć rodzinę zamieszkałą na terenie miasta Kołobrzeg, składającą się z rodziców (opiekunów prawnych) lub rodzica (opiekuna prawnego) oraz rodzinę zastępczą z terenu miasta Kołobrzeg, mającą na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku:

1) do 18 roku życia;

2) do 25 roku życia w przypadku kontynuowania nauki;

3) powyżej 25 roku życia, legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy.

§ 3. Program skierowany jest do rodzin wielodzietnych i ma na celu:

1) promowanie rodziny wielodzietnej i jej pozytywnego wizerunku;

2) wzmacnianie funkcji rodziny i poprawę sytuacji rodzin wielodzietnych;

3) wyrównywanie szans rozwojowych i życiowych dzieci z rodzin wielodzietnych.

§ 4. 1. Cele wskazane w § 3 realizowane są poprzez promocję i koordynację systemu ulg i dodatkowych świadczeń przyznawanych przez podmioty, które przystąpiły do Programu.

2. Do udziału w Programie mogą przystąpić podmioty, które w ramach prowadzonej przez siebie działalności i realizowanych usług wyrażą wolę stosowania ulg i dodatkowych świadczeń na rzecz rodzin wielodzietnych.

§ 5. Program jest realizowany w szczególności w zakresie:

1) usług społecznych;

2) kultury;

3) sportu i rekreacji.

§ 6. 1. Potwierdzeniem uprawnień rodziny wielodzietnej do korzystania z Programu jest "Kołobrzeska Karta Dużej Rodziny", zwana dalej "Kartą".

2. Prezydent Miasta Kołobrzeg określi w drodze zarządzenia wzór Karty, wzór wniosku o wydanie Karty oraz regulamin przyznawania Karty oraz przedłoży Radzie Miasta katalog przysługujących ulg w gminnych jednostkach celem podjęcia uchwały.

§ 7. Karta wydawana jest na okres 36 miesięcy.

§ 8. 1. Karta wydawana jest na wniosek:

1) rodzica dziecka, opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego;

2) pełnoletniego członka rodziny;

3) osoby sprawującej pieczę zastępczą.

§ 9. Kartę otrzymuje każdy członek rodziny wielodzietnej.

Rozdział 2.
Realizacja programu

§ 10. 1. Zadania wynikające z niniejszego programu będą realizowane w głównej mierze przez jednostki organizacyjne i instytucje kultury Gminy Miasto Kołobrzeg oraz Urząd Miasta Kołobrzeg, który będzie koordynatorem programu, a także poprzez organizacje realizujące zadania z zakresu działalności pożytku publicznego i podmioty prywatne wyrażające chęć uczestnictwa w Programie.

2. Koordynator Programu podaje do publicznej wiadomości informację o wysokości ulg przyznanych przez podmioty, które przystąpiły do Programu.

Rozdział 3.
Zasady finansowania i koszty programu

§ 11. Realizacja zadań odbywać się będzie w oparciu o dochody własne Gminy Miasto Kołobrzeg, zapisane w Dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
Rozdz. 85395 - Pozostała działalność. W przypadku pojawienia się możliwości, będą czynione starania o pozyskanie środków z innych źródeł.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

PIRXON

PIRXON SA (dawniej SmartMedia Sp. z o.o.) od 2004 roku optymalizuje procesy, dostarczając zaawansowane rozwiązania informatyczne polskim i zagranicznym firmom.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama