reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXV/227/2016 Rady Miasta Szczecinek

z dnia 25 maja 2016 r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół, dla których Miasto Szczecinek nie jest organem prowadzącym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r.
poz. 446) i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r. poz. 2156,
z późn. zm.) - Rada Miasta Szczecinek uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) szkole - rozumie się przez to niepubliczne: przedszkole, szkołę podstawową lub gimnazjum, posiadające uprawnienia szkoły publicznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, działające
na terenie Miasta Szczecinek;

2) uczniu - rozumie się przez to dziecko uczęszczające do szkoły;

3) gminie lub organie dotującym - rozumie się przez to rozumieć Miasto Szczecinek;

4) organie prowadzącym - rozumie się przez to osobę prawną lub osobę fizyczną prowadzącą szkołę lub przedszkole,

5) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r. poz. 2156,
z późn. zm.).

§ 2. Uchwała określa tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Szczecinek dla szkół,
o których mowa w § 1 pkt 1 oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte
we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji.

Rozdział 2.
Tryb postępowania o udzielenie dotacji

§ 3. 1. Dotacji udziela się na każdego ucznia, pod warunkiem, że organ prowadzący szkołę, złoży wniosek
o udzielenie dotacji i poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji planowaną liczbę uczniów nie później
niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

2. Wniosek o dotację powinien zawierać:

1) nazwę i adres szkoły;

2) nazwę i adres organu prowadzącego;

3) typ i rodzaj szkoły;

4) numer i datę zaświadczenia o wpisie szkoły do ewidencji szkół prowadzonej przez Burmistrza Miasta Szczecinek;

5) datę i numer decyzji nadającej uprawnienia szkoły publicznej;

6) nazwę rachunku bankowego oraz numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja;

7) planowaną liczbę uczniów, których dotyczy wniosek o dotację, z uwzględnieniem planowanej liczby uczniów
w okresie styczeń - sierpień oraz w okresie wrzesień - grudzień;

8) planowaną liczbę uczniów niepełnosprawnych z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności stwierdzonych orzeczeniem publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej.

3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 2, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Organ prowadzący szkołę zobowiązany jest do przekazywania w terminie do dnia 7 każdego miesiąca Miejskiej Jednostce Obsługi Oświaty w Szczecinku informacji o faktycznej liczbie uczniów według stanu na pierwszy dzień miesiąca, na który udzielana jest dotacja, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Rozdział 3.
Podstawa obliczania dotacji, tryb udzielania i rozliczania dotacji

§ 4. 1. Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki przysługują na każdego ucznia w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Szczecinek, pod warunkiem że osoba prowadząca szkołę poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. Dotacja dla szkół, o której jest mowa powyżej może zostać powiększona o kwotę dodatkowych środków zaplanowanych
w uchwale budżetowej Miasta Szczecinek na dany rok.

2. Dotacje dla niepublicznych przedszkoli niespełniających warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1b ustawy, przysługują na każdego ucznia w wysokości 75% ustalonych w budżecie Miasta Szczecinek wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Szczecinek w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Miasta Szczecinek, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości kwoty przewidzianej
na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Szczecinek, pod warunkiem że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole poda organowi właściwemu
do udzielania dotacji informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. Wyliczenia dotacji dokonuje się oddzielnie dla uczniów z oddziałów 5 i 9 godzinnych. Wysokość dotacji na ucznia w oddziale 5 godzinnym wynosi 50% wysokości dotacji na ucznia
w oddziale 9 godzinnym.

3. Niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego i szkoły podstawowe, które, zgodnie
z art. 71b ust. 2a ustawy, prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują z budżetu Miasta Szczecinek dotację w wysokości kwoty przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Szczecinek, pod warunkiem że osoba prowadząca przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego lub szkołę poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę dzieci, które mają być objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.

4. Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa w przepisach wydanych
na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy, niespełniających warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1c, otrzymuje
na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z budżetu Miasta Szczecinek
w wysokości 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Miasto Szczecinek, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz
za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Szczecinek, pod warunkiem, że osoba prowadząca niepubliczną formę wychowania przedszkolnego poda organowi właściwemu do udzielania dotacji informację o planowanej liczbie uczniów nie później
niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.

5. Do czasu naliczenia Miastu Szczecinek ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na dany rok budżetowy, dotacja będzie przekazywana zaliczkowo w oparciu o planowane kwoty subwencji oświatowej przyjęte w uchwale budżetowej.

6. Do wyliczenia dotacji przyjmuje się za końcowy termin uczęszczania do szkoły:

1) dzień 31 sierpnia, gdy uczeń uzyskuje promocję do wyższej klasy lub kończy naukę;

2) ostatni dzień miesiąca, w którym następuje skreślenie ucznia z listy uczniów.

7. Dotacja przekazywana jest w wysokości ustalonej na podstawie informacji, o której mowa w § 3 ust. 4.

8. Podstawą przekazania dla szkoły dotacji za miesiąc lipiec i sierpień jest informacja o liczbie uczniów podana na miesiąc czerwiec danego roku.

9. Organ prowadzący szkołę rozlicza się z otrzymanej dotacji w terminie do dnia 10 lipca za I półrocze oraz do dnia 20 stycznia roku następującego po roku udzielenia dotacji za cały rok, według wzoru stanowiącego załącznik
nr 3 do niniejszej uchwały. Organ prowadzący szkołę, która w roku budżetowym zakończyła działalność, zobowiązany jest do złożenia rozliczenia w ciągu 20 dni od dnia pobrania ostatniej części dotacji, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

10. Organ prowadzący szkołę zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych w ramach udzielonej dotacji, umożliwiającej przeprowadzenie kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.

11. Wszystkie dowody księgowe potwierdzające poniesione koszty z tytułu udzielonej dotacji (faktury, rachunki, listy płac, itp.) muszą zawierać opis "Kwotę ... (należy podać wartość) sfinansowano z dotacji budżetu Miasta Szczecinek".

Rozdział 4.
Tryb i zakres kontroli

§ 5. 1. Na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta Szczecinek pracownicy Urzędu Miasta Szczecinek mogą dokonywać kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania przyznanych dotacji.

2. Kontrola dotacji obejmuje:

1) zgodność ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazanych w informacjach, o których mowa w § 3 ust. 4 uchwały, na podstawie udostępnionej przez organ prowadzący dokumentacji, stanowiącej podstawę sporządzenia tych informacji;

2) prawidłowość pobierania oraz wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem określonym w art. 90 ust. 3d ustawy.

3. Kontrolę przeprowadza się w oparciu o udostępnianą przez organ prowadzący szkołę lub placówkę dokumentację organizacyjną, finansową i dokumentację przebiegu nauczania, stanowiącą podstawę sporządzenia informacji, o których mowa w § 3 ust. 4 uchwały oraz rozliczenia, o którym mowa w § 4 ust. 9 uchwały.

4. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje kontrolowany, a drugi kontrolujący.

5. Protokół kontroli podpisuje kontrolujący oraz organ prowadzący lub osoba przez niego upoważniona.

6. Po podpisaniu protokołu kontroli kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń i złożenia wyjaśnień co do ustaleń zawartych w protokole kontroli w terminie 14 dni.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczecinek.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016r.

Przewodnicząca Rady Miasta


Katarzyna Dudź


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/227/2016
Rady Miasta Szczecinek
z dnia 25 maja 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/227/2016
Rady Miasta Szczecinek
z dnia 25 maja 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/227/2016
Rady Miasta Szczecinek
z dnia 25 maja 2016 r.
Zalacznik3.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Juszczyk

doradca podatkowy w firmie inFakt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama