| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XX/143/2016 Rady Miejskiej w Łobzie

z dnia 29 kwietnia 2016 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łobez dla działki nr ewid. 138 obręb nr 1 miasta Łobez

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.[1])) Rada Miejska w Łobzie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr VIII/58/2015 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łobez oraz po stwierdzeniu, że ustalenia planu nie naruszają ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łobez przyjętego uchwałą Nr XXVI/226/01 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 31 marca 2001 r., zmienionego uchwałą Nr VII/34/07 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 28 marca 2007 r. i uchwałą Nr XL/386/14 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 26 marca 2014 r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, obejmujący obszar o łącznej powierzchni 1,58 ha, oznaczony na rysunku planu.

2. Integralną częścią uchwały są następujące załączniki:

1) nr 1 - rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łobez opracowany w skali 1:1000;

2) nr 2 - wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy dla terenu objętego planem;

3) nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu,

4) nr 4 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

3. Na rysunku planu ustalono następujące elementy:

1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) przeznaczenie terenu;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy,

4) obszar pochówku nadziemnego-kolumbarium.

§ 2. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów - na rysunku planu oznaczono przeznaczenie terenów:

1) ZC - teren cmentarza;

2) ZI - teren zieleni izolacyjnej;

3) U - teren zabudowy usługowej;

4) Kp - teren parkingów.

§ 3. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) parametry kształtowania zabudowy i wskaźniki dotyczące zagospodarowania terenów elementarnych określono w ustaleniach szczegółowych;

2) nową zabudowę oraz rozbudowywane części budynków, należy lokalizować stosownie do nieprzekraczalnych linii zabudowy określonych na rysunku planu;

3) linia zabudowy nie dotyczy: okapów pilastrów, detali architektonicznych, realizacji ocieplenia wraz z warstwami osłonowymi budynków istniejących oraz obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej;

4) ustala się pokrycie dachów pochyłych tj. o nachyleniu powyżej 20o, dachówką ceramiczną, betonową, innym materiałem dachówkopodobnym w odcieniach czerwieni, odcieniach brązu, antracytu i czerni lub szlachetną blachą płaską miedzianą lub cynkowo-tytanową;

5) na obszarze planu zabrania się lokalizacji reklam wolnostojących, za wyjątkiem tablic informacyjnych usytuowanych przy bramach wejściowych cmentarza.

§ 4. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu - na terenie objętym planem ustala się ochronę środowiska poprzez wyposażenie terenów przeznaczonych pod zabudowę w zbiorcze zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków komunalnych oraz zorganizowany system odbioru odpadów.

§ 5. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - nakazuje się zachowanie elementów historycznego zagospodarowania terenu dawnego cmentarza ewangelickiego, w szczególności zachowanie zieleni występującej w formie szpalerów i alei.

§ 6. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych - nie występują.

§ 7. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości - nie ustala się.

§ 8. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów - parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy określono w § 13 - 16.

§ 9. Ustalenia dotyczące szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - na rysunku planu oznaczono obszar, na którym nakazuje się wykonywać pochówki nadziemne, w formie kolumbarium.

§ 10. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) obsługa komunikacyjna obszaru odbywać się będzie poprzez drogę położoną poza granicami planu;

2) ustala się rozbudowę sieci wodociągowej o minimalnej średnicy dn 90 mm;

3) ustala się odprowadzenia ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej;

4) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ustala się obsługę poprzez linie kablowe podziemne n/n lub s/n;

5) na terenie 4KP ustala się minimum 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych i minimum 1 miejsce dla pojazdu zaopatrzonego w kartę parkingową,

6) wody opadowe z terenu 4Kp odprowadzić do sieci kanalizacji deszczowej,
z pozostałych terenów ustala się odprowadzenie powierzchniowe na grunt;

7) w zakresie zaopatrzenia w ciepło budynków, dopuszcza się wszystkie rodzaje systemów grzewczych;

8) dopuszcza się realizację utwardzonych wewnętrznych ciągów komunikacyjnych wraz z oświetleniem;

9) gospodarkę odpadami prowadzić zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 11. Ustalenia dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowaniai użytkowania terenów - nie ustala się.

§ 12. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, a także obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji - nie wyznacza się.

§ 13. Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1ZI o powierzchni 0,18 ha i 2ZI o powierzchni 0,65 ha:

1) podstawowe przeznaczenie terenów - tereny zieleni izolacyjnej;

2) uzupełniające przeznaczenie terenów - dopuszcza się realizację komponowanego układu ciągów pieszych z towarzyszącą zielenią wysoką tworzącą aleje oraz lapidarium, dopuszcza się zachowanie pomników i obelisków;

3) stawka procentowa jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości - 0%.

§ 14. Ustalenia szczegółowe dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3ZC o powierzchni 0,55 ha:

1) przeznaczenie terenu - teren cmentarza, dopuszcza się realizację komponowanego układu ciągów komunikacyjnych pieszych z zielenią towarzyszącą wysoką;

2) warunki zabudowy i zasady zagospodarowania terenu:

a) powierzchnia biologicznie czynna - min. 30 % powierzchni terenu;

3) zasady obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

a) obsługa komunikacyjna - z drogi położonej poza granicami planu,

b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z §10,

c) parkowanie - na terenie 4Kp;

4) stawka procentowa jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości - 0%.

§ 15. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4Kp o powierzchni 0,12 ha:

1) przeznaczenie terenu - teren parkingu;

2) zagospodarowanie terenu i kształtowanie zabudowy:

a) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niż 5 % powierzchni terenu,

3) ustalenia komunikacyjne, ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

a) obsługa komunikacyjna - z drogi położonej poza granicami planu,

b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 10;

4) stawka procentowa od wzrostu wartości nieruchomości - 0%.

§ 16. Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem
5U o powierzchni 0,0559 ha i 6U o powierzchni 0,0309 ha:

1) przeznaczenie terenu - tereny zabudowy usługowej związanej z handlem artykułami pogrzebowymi, dewocjonaliami i kwiatami;

2) warunki zabudowy i zasady zagospodarowania terenu:

a) wysokość zabudowy - 1 kondygnacja nadziemna, nie wyżej niż 7,0 m,

b) geometria dachów - pochyłe, płaskie,

c) nachylenie połaci dachów pochyłych - do 40o,

d) powierzchnia zabudowy - nie więcej niż 40 % powierzchni terenu,

e) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niż 50 % powierzchni terenu,

f) wskaźniki intensywności zabudowy - do 0,3;

3) ustalenia komunikacyjne, ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

a) obsługa komunikacyjna - z drogi położonej poza granicami planu,

b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 10,

c) parkowanie - na terenie 4Kp;

4) stawka procentowa jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości - 0 %.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobza.

§ 18. Uchwała podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Gminy Łobez.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Bogdan Górecki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/143/2016
Rady Miejskiej w Łobzie
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łobez


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/143/2016
Rady Miejskiej w Łobzie
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łobez


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/143/2016
Rady Miejskiej w Łobzie
z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199, poz. 443, poz. 774, poz. 1265, poz. 1434, poz. 1713, poz. 1777, poz. 1830, z 2016 r., poz. 1890), Rada Miejska w Łobzie rozstrzyga, co następuje - zgodnie z art. 17 pkt 11 i 12 ww. ustawy do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uwagi nie wpłynęły.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/143/2016
Rady Miejskiej w Łobzie
z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Łobez dla działki nr ewid. 138, obręb nr 1miasta Łobez, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199, poz. 443, poz. 774, poz. 1265, poz. 1434, poz. 1713, poz. 1777, poz. 1830, poz. 1890) Rada Miejska w Łobzie rozstrzyga, że realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, nie wynika z ustaleń planu.


Uzasadnienie

Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego poprzedzone zostało podjęciem uchwały Nr VIII/58/2015 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łobez.

Wyniki analizy o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) przyjętej uchwałą Nr XIX/133/2016 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przerzestrzennego Gminy Łobez i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, uwzględniały uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia niniejszego projektu planu.

Procedura sporządzenia przedmiotowego planu przeprowadzona została zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.). Projekt planu został zaopiniowany i uzgodniony przez właściwe organy. W dniach od dnia 28 stycznia 2016 r. do dnia 19 lutego 2016 r. projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu. Dyskusję publiczną przeprowadzono w dniu 16 lutego 2016 r. W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 07 marca 2016 r., nie wpłynęła żadna uwaga.

W projekcie planu, w następujący sposób zostały uwzględnione wymagania określone
w art. 1 ust. 2 - 4 ustawy o planowaniu przestrzennym:

1) wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury - zostały zawarte w treści uchwały;

2) walory architektoniczne i krajobrazowe - zostały uwzględnione w treści uchwały;

3) wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i leśnych - zostały zawarte w treści uchwały;

4) wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - zostały zawarte w treści uchwały;

5) wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób niepełnosprawnych - zostały zawarte w treści uchwały;

6) walory ekonomiczne przestrzeni - zagadnienie nie dotyczy obszaru planu;

7) prawo własności - działka nr 138 jest własnością Gminy Łobez, zatem zagadnienie nie dotyczy obszaru planu;

8) potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa - zagadnienie nie dotyczy obszaru planu;

9) potrzeby interesu publicznego - przeznaczenie terenów elementarnych odpowiada potrzebom publicznym;

10) potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci szerokopasmowych - zostały zawarte w treści uchwały;

11) zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej - projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu, zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a także udostępniony w postaci elektronicznej na stronach internetowych gminy;

12) zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych - na każdym etapie sporządzania projektu planu dostęp społeczeństwa był zapewniony, a projekt planu udostępniany był zainteresowanym stronom;

13) potrzeby zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności - zagadnienie nie dotyczy obszaru planu;

14) interes publiczny i interesy prywatne, w tym zgłaszane w postaci wniosków i uwag, zmierzające do ochrony istniejącego stanu zagospodarowania terenu, jak i zmian w zakresie jego zagospodarowania, a także analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne - po ogłoszeniu i obwieszczeniu o przystąpieniu do sporządzenia planu zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wyznaczonym terminie nie wpłynęły wnioski osób fizycznych dotyczące ochrony istniejącego stanu zagospodarowania terenu, jak i zmian w zakresie jego zagospodarowania;

15) kształtowanie struktur przestrzennych przy uwzględnieniu dążenia do minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego - zagadnienie nie dotyczy obszaru planu;

16) lokalizowanie nowej zabudowy mieszkaniowej w sposób umożliwiający mieszkańcom maksymalne wykorzystanie publicznego transportu zbiorowego jako podstawowego środka transportu - zagadnienie nie dotyczy obszaru planu;

17) zapewnianie rozwiązań przestrzennych, ułatwiających przemieszczanie się pieszych
i rowerzystów - zagadnienie nie dotyczy obszaru planu;

18) dążenie do planowania i lokalizowania nowej zabudowy na obszarach o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, w granicach jednostki osadniczej, w szczególności poprzez uzupełnianie istniejącej zabudowy - zagadnienie nie dotyczy obszaru planu.

Obszar planu, wyposażony jest w niezbędne sieci infrastruktury technicznej (sieć wodociągową i elektroenergetyczną), nie przewiduje się znaczącego wpływu ustaleń projektu planu na finanse publiczne, w tym budżet gminy Łobez.

Z uwagi na to, że nie następuje wzrost wartości nieruchomości - obszar planu to dawny cmentarz ewangelicki z parkingiem i terenami zabudowy usługowej związanej z obsługą cmentarza, właścicielem terenu jest Gmina Łobez, a teren nie będzie przeznaczony do sprzedaży, w projekcie planu zastosowano zerową stawkę tzw. "opłaty planistycznej".

Uzasadnienie z upoważnienia Burmistrza Łobza podpisał: Krzysztof Czerwiński Zastępca Burmistrza.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 443, poz. 774, poz. 1265, poz. 1434, poz. 1713, poz. 1777, poz. 1830, poz. 1890.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »