reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XII/89/2016 Rady Gminy Osina

z dnia 20 maja 2016 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ułatwienia składania deklaracji, określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Osina, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa się do Wójta Gminy Osina w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany.

§ 3. 1. Deklarację, o której mowa w § 1, składa się w formie:

1) pisemnej w Urzędzie Gminy Osina lub

2) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jako załącznik w pliku o formacie .pdf, .doc (.docx) lub .jpg.

2. Deklaracje w formie elektronicznej muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

§ 4. Określa się następujący wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji, które należy przedłożyć na wezwanie organu:

1) Dokument potwierdzający zamieszkiwanie w innej gminie, kraju lub w innym niż miejsce zameldowania lokalu na terenie gminy - w przypadku deklaracji składanych przez właściciela, na której zamieszkują mieszkańcy;

2) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający reprezentowanie właściciela nieruchomości;

3) Umowę, wskazującą podmiot obowiązany do złożenia deklaracji na nieruchomości, jeżeli obowiązek ten dotyczy kilku podmiotów wskazanych w ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

4) Dokument potwierdzający stałą nieobecność mieszkańca na terenie nieruchomości, wystawiony przez odpowiednie instytucje, w szczególności:

a) domy spokojnej starości,

b) domy dziecka,

c) zakłady karne,

d) placówki opieki zdrowotnej,

e) jednostki wojskowe,

f) uczelnie wyższe w przypadku studentów uczących się w systemie dziennym, zamieszkujących poza gminą,

g) zakłady pracy w przypadku delegacji dłuższych niż dwa miesiące.

§ 5. Traci moc uchwała Rady Gminy Osina Nr XXV/151/2013 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r., poz. 1576).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osina.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Osina


Andrzej Łuczak


Załącznik do Uchwały Nr XII/89/2016
Rady Gminy Osina
z dnia 20 maja 2016 r.
Zalacznik1.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama