reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Łobzie

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VII/49/2015 Rady Miejskiej w Łobzie z 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr VII/49/2015 Rady Miejskiej w Łobzie z 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Zach.Pom. z 2015 r. poz. 1801 i 2210), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nr VIII/61/2015 Rady Miejskiej w Łobzie z 28 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr VII/49/2015 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. z 2015 r. poz. 2210).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1) § 2 uchwały Nr VIII/61/2015 Rady Miejskiej w Łobzie z 28 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr VII/49/2015 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. z 2015 r. poz. 2210), który stanowi:

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobza.";

2) § 3 uchwały Nr VIII/61/2015 Rady Miejskiej w Łobzie z 28 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr VII/49/2015 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. z 2015 r. poz. 2210), który stanowi:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.".

Przewodniczący Rady Miejskiej


Bogdan Górecki


Załącznik do obwieszczenia
Rady Miejskiej w Łobzie
z 30 czerwca 2016 r.

Uchwała Nr VII/49/2015
Rady Miejskiej w Łobzie
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

(tekst jednolity)

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.[1])) oraz art. 6l ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.[2])) Rada Miejska w Łobzie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na terenie sołectw, w drodze inkasa.

2. Wyznacza się inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na terenie sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 5% od kwot zainkasowanych.

§ 3. 1. Inkasent zobowiązany jest do wydawania pokwitowań osobom wnoszącym opłatę.

2. Inkasent przy wykonywaniu czynności inkasa zobowiązany jest posiadać zaświadczenie o pełnieniu funkcji inkasenta wydane przez Burmistrza Łobza. Wzór zaświadczenia określa załącznik nr 2 do uchwały.

3. [3]) Inkasent zobowiązany jest wpłacić pobrane kwoty w terminie siedmiu dni liczonych od dnia, w którym uiszczenie opłaty powinno nastapić.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/368/14 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r. poz. 640 i 4331)

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobza.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Bogdan Górecki


Załącznik Nr 1 do załącznika Nr 1
Zalacznik1.1.pdf


Załącznik Nr 2 do załącznika Nr 1
Zalacznik1.2.pdf


Uzasadnienie

Przepisy art. 6l ust. 2 ustawy o o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przewiduje możliwość pobierania w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pobór opłaty w drodze inkasa wprowadza organ stanowiący w uchwale, będącej aktem prawa miejscowego, w której jednocześnie wyznacza inkasentów i określa wynagrodzenie za inkaso jak również określa zasady poboru oraz rozliczania kwot pobranych przez inkasenta.

Podjęcie niniejszej uchwały stanowić będzie wypełnienie upoważnienia nadanego organowi stanowiącemu przepisami art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym, który określa, iż do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat
w granicach określonych w odrębnych ustawach.

Uzasadnienie podpisał Burmistrz Łobza mgr Piotr Ćwikła.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1593 oraz z 2015 r. poz. 87 i 122.

[3]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały Nr VIII/61/2015 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 28 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr VII/49/2015 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r., poz. 2210), która weszła w życie z dniem 17 czerwca 2015 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marlena Skiba

Dyrektor Zarządzający w firmie Usługi Doradcze Smart Solutions

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama