| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XVI/292/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 15 listopada 2016 r.

w sprawie połączenia Specjalistycznego Szpitala im. Prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie z Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Szczecinie

Na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 2-4, ust. 4 pkt 1 i ust. 7, art. 67 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.) oraz art. 18 pkt 19 lit. f, art. 89 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486), Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się o połączeniu następujących podmiotów leczniczych, działających w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Województwo Zachodniopomorskie jest podmiotem tworzącym:

1) Specjalistycznego Szpitala im. Prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie, ul. A. Sokołowskiego 11, 70-891 Szczecin, wpisanego do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, zakładów opieki zdrowotnej za numerem 0000001829, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;

2) Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie, ul. Arkońska 4, 71 - 455 Szczecin, wpisanego do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, zakładów opieki zdrowotnej za numerem 0000003593, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 2. Połączenie, o którym mowa w § 1, nastąpi poprzez przeniesienie całego mienia Specjalistycznego Szpitala im. Prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie (podmiot przejmowany) na Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie (podmiot przejmujący).

§ 3. 1. Dniem połączenia, o którym mowa w § 1, będzie dzień wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego Specjalistycznego Szpitala im. Prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie.

2. Z dniem połączenia podmiotów leczniczych opisanych w § 1, Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie:

a) przejmie udzielanie świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres zadań podmiotu przejmowanego,

b) wstąpi we wszystkie stosunki prawne, których podmiotem był podmiot przejmowany, bez względu na charakter prawny tych stosunków,

c) przejmie zobowiązania i należności wynikające z działalności podmiotu przejmowanego, według stanu na dzień połączenia,

d) przejmie mienie podmiotu przejmowanego według stanu na dzień połączenia.

3. Z dniem połączenia podmiotów leczniczych opisanych w § 1, pracownicy podmiotu przejmowanego stają się pracownikami podmiotu przejmującego na podstawie i zasadach określonych w art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.).

§ 4. Zobowiązuje się Dyrektora Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie do złożenia wniosku o wykreślenie podmiotu przejmowanego z rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą prowadzonego przez właściwego wojewodę oraz wniosku o dokonanie wpisu do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nie później niż w terminie 6 miesięcy lecz nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy, od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego


Teresa Kalina

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza FORUM r.pr. K. Piluś i s-ka sp.k.

Masowe odzyskiwanie wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »