reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVI/146/2016 Rady Gminy Warnice

z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Warnice na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz.446, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie 13.392.921,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące 12.624.048,00 zł,

2) dochody majątkowe 768.873,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie 13.661.421,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 12.539.434,90 zł,

2) wydatki majątkowe 1.121.986,10 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 268.500,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z pożyczek w wysokości 268.500,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:

1) przychody 311.000,00 zł,

2) rozchody 42.500,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 15.000,00 zł,

2) celowe w kwocie 35.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 35.000,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 4 i Nr 5.

§ 7. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 8) w kwocie 187.893,84 zł, z tego:

a) w ramach funduszu sołeckiego 187.893,84 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 51.000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (Załącznik nr 9).

2. Ustala się wydatki w kwocie 36.000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie 15.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

4. Ustala się wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska w Gminie (załącznik nr 10) w kwocie:

a) dochody 12.000,00 zł,

b) wydatki 12.000,00 zł.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 600.000,00 zł,

2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty 207.000,00 zł,

3) finansowanie planowanego deficytu budżetu, do kwoty 61.500,00 zł,

4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 42.500,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek , o których mowa w § 9, do wysokości kwot w nich określonych.

§ 11. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 6) w kwocie 43.537,00 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

a) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 7) w kwocie 130.000,00 zł.

§ 12. Ustala się dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Załącznik nr 12) w kwocie 41.040,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy,

3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/146/2016
Rady Gminy Warnice
z dnia 30 grudnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

BUDŻET GMINY 2017-część opisowa 30.12.2016


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/146/2016
Rady Gminy Warnice
z dnia 30 grudnia 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI-146-2016


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/146/2016
Rady Gminy Warnice
z dnia 30 grudnia 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI-146-2016


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/146/2016
Rady Gminy Warnice
z dnia 30 grudnia 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI-146-2016


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/146/2016
Rady Gminy Warnice
z dnia 30 grudnia 2016 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI-146-2016


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/146/2016
Rady Gminy Warnice
z dnia 30 grudnia 2016 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI-146-2016


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVI/146/2016
Rady Gminy Warnice
z dnia 30 grudnia 2016 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI-146-2016


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVI/146/2016
Rady Gminy Warnice
z dnia 30 grudnia 2016 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVI-146-2016


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVI/146/2016
Rady Gminy Warnice
z dnia 30 grudnia 2016 r.
Zalacznik9.pdf

Załacznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVI-146-2016


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVI/146/2016
Rady Gminy Warnice
z dnia 30 grudnia 2016 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVI-146-2016


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXVI/146/2016
Rady Gminy Warnice
z dnia 30 grudnia 2016 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVI-146-2016


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXVI/146/2016
Rady Gminy Warnice
z dnia 30 grudnia 2016 r.
Zalacznik12.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXVI-146-2016


Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXVI/146/2016
Rady Gminy Warnice
z dnia 30 grudnia 2016 r.
Zalacznik13.pdf

Materiały inf. do budżetu 2017 tabela zadłużenia


Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXVI/146/2016
Rady Gminy Warnice
z dnia 30 grudnia 2016 r.
Zalacznik14.pdf

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXVI-146-2016

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Marek Brodowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Andziak

Księgowy / Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama