reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVIII/267/10 Rady Miasta Słupcy

z dnia 30 czerwca 2010r.

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

Na podstawie art.90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572, Nr 273, poz.2703, Nr 281, poz.2781, z 2005r. Nr 17, poz.141, Nr 94 poz.788, Nr 122, poz.1020, Nr 131, poz.1091, Nr 167, poz.1400, Nr 249, poz.2104 z 2006r. Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz.1532, Nr 227, poz.1658, z 2007 r. Nr 42, poz.273, Nr 80, poz.542, Nr 115, poz.791, Nr 120, poz.818, Nr 180, poz.1280, Nr 181, poz.1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz.917, Nr 216, poz.1370 i Nr 235, poz.1618 oraz z 2009 r. Nr 6, poz.33, Nr 31, poz.206 i Nr 56, poz.458 i Nr 219, poz.1706, z 2010r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz.320), Rada Miasta Słupcy uchwala :

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Słupcy.

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa:

1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego,

2) formy stypendium szkolnego,

3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego,

4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

§ 2. Na warunkach przewidzianych w niniejszym regulaminie stypendia szkolne są przyznawane zamieszkałym na terenie miasta Słupcy uczniom szkół wymienionych w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty.

Rozdział II. Sposób ustalania wysokości i formy stypendium szkolnego

§ 3. 1) Wysokość miesięcznego stypendium szkolnego w danym roku szkolnym wynosi 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych

2) W przypadku posiadania środków na ten cel w budżecie miasta, można zwiększyć przyznane stypendia o jednakową kwotę, nie więcej jednak niż do 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r.o świadczeniach rodzinnych.

§ 4. 1) Wysokość stypendium szkolnego realizowanego w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo ustala się przy odpowiednim zastosowaniu § 3.

2) Wysokość stypendium, o jakim mowa w ust.1 nie może przekroczyć łącznie dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.

§ 5. Stypendium szkolne może być udzielane w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, pomocy naukowych, odzieży sportowej itp.

3) pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania

4) świadczenia pieniężnego w sytuacjach , o których mowa w art. 90d ust.5 ustawy o systemie oświaty.

Rozdział III. Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

§ 6. 1) Wnioski o przyznanie pomocy materialnej dla ucznia pobiera się w szkole, do której uczeń uczęszcza, w Urzędzie Miasta lub w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

2) Wnioski składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej .

3) Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 7. 1) Ciałem o charakterze opiniodawczo - doradczym jest Komisja Stypendialna, powoływana przez Burmistrza Miasta Słupcy w drodze zarządzenia.

2) W skład Komisji wchodzą: Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i dwóch członków.

3) Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego wyznacza Burmistrz Miasta Słupcy.

4) Do zadań komisji należy:

a) sprawdzanie wniosków o stypendium szkolne pod względem poprawności formalnej,

b) opiniowanie wniosków ,

c) rozpatrywanie sytuacji materialnej uczniów, którym stypendium szkolne może być przyznane z urzędu.

5) Burmistrz może zlecać Komisji inne zadania niż wymienione w ust.4 związane z procedurą udzielania stypendium szkolnego.

6) Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół.

7) Obsługę biurową Komisji zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

§ 8. 1) Stypendium szkolne w formie przewidzianej w § 5 pkt 1 jest realizowane poprzez zapłatę należności za udział w zajęciach edukacyjnych przelewem na rachunek bankowy podmiotu zajęcia te organizującego.

2) Stypendium szkolne w formie rzeczowej, przewidzianej w § 5 pkt 2 jest udzielane po przedłożeniu rachunków lub faktur potwierdzających dany zakup i przekazane przelewem na konto wskazane przez wnioskodawcę.

3) Stypendium szkolne przewidziane w § 5 pkt 3 jest udzielane poprzez zwrot kosztów biletów miesięcznych na dojazdy do szkoły położonej poza miejscem zamieszkania ucznia albo poprzez sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów zamieszkania w miejscowości położenia szkoły.

4) Rachunki, faktury i kopie biletów, których mowa w ust. 2 i 3 należy dołączyć do wniosku o przyznanie stypendium.

Rozdział IV. Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

§ 9. Na zasiłki szkolne przeznacza się nie więcej niż 5% kwoty dotacji celowej otrzymanej przez Gminę Miejską Słupca z budżetu państwa.

§ 10. 1) Do przyznania zasiłku szkolnego stosuje się odpowiednio § 6 i § 7 ust. 4 niniejszego regulaminu.

2) Zasiłek szkolny przyznaje się oceniając sytuację materialną ucznia indywidualnie.

Rozdział V. Postanowienia końcowe

§ 11. Traci moc uchwała Nr XXIX/196/2005 Rady Miasta Słupcy z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów, zmieniona uchwałą Nr X/51/07 z dnia 28 czerwca 2007r. i uchwałą Nr XXXIX/208/09 z dnia 24 września 2009r.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Słupcy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Comarch

Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama