reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr Nr 394/LVI/2010 Rady Gminy Czerwonak

z dnia 20 sierpnia 2010r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 268/XXXVII/2009 Rady Gminy Czerwonak z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Czerwonak

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 268/XXXVII/2009 Rady Gminy Czerwonak z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Czerwonak wprowadza się następujące zmiany:

1)§ 7 otrzymuje brzmienie: "§ 7. Ustala się warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy: 1. zamieszkiwanie w lokalu, w którym powierzchnia pokoi przypadająca na członka rodziny nie przekracza 5 m2, 2. zamieszkiwanie w lokalu, w którym brak jest instalacji wodnej lub kanalizacyjnej, 3. zamieszkiwanie w lokalu , w którym brak jest oddzielnej kuchni i wc, 4. zamieszkiwanie w lokalu lub budynku, którego stan techniczny uniemożliwia normalne z niego korzystanie. Warunki zamieszkiwania określone wyżej nie muszą być spełnione łącznie."

2)§ 8. skreślony

3)§ 9 otrzymuje brzmienie: "§ 9. 1. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu przysługuje osobom: 1) które zamieszkują w lokalu wchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy Czerwonak, w przypadku gdy: a) utraciły dotychczas zajmowane lokale w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy, pożaru lub innych nieprzewidzianych zdarzeń losowych, b) które zamieszkują w budynkach lub lokalach przeznaczonych do rozbiórki w związku ze stwierdzeniem przez organ nadzoru budowlanego zagrożenia dla życia lub zdrowia, c) które zamieszkują w budynku, który przeznaczony będzie do zbycia po wyprowadzeniu się wszystkich najemców, d) ubiegającym się o zamianę lokalu dotychczas zajmowanego na lokal o mniejszej powierzchni lub o niższym standardzie, e) które zamieszkują w budynku przeznaczonym do modernizacji lub remontu, f) które zamieszkują w budynku lub lokalu, gdy następuje zmiana jego przeznaczenia. 2) były zameldowane na stałe przez ostatnie 5 lat w gminie Czerwonak, 3) nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu i nie są właścicielami nieruchomości budynkowej lub gruntowej, 4) opuściły rodzinę zastępczą lub inną placówkę opiekuńczo - wychowawczą na skutek uzyskania samodzielności i pełnoletniości, w przypadku braku możliwości powrotu do domu rodzinnego, których poprzednim miejscem zamieszkania była gmina Czerwonak, 5) sytuacja zdrowotna wnioskodawcy lub członków jego rodziny według zaleceń lekarskich wymaga poprawy warunków mieszkaniowych, 6) utraciły dotychczas zajmowane lokale w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy, pożaru lub innych nieprzewidzianych zdarzeń losowych, 7) które najdłużej oczekują na lokal z zasobów mieszkaniowych gminy. 2. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przysługuje osobom: 1) którym na mocy prawomocnego orzeczenia sądowego nakazującego opróżnienie i opuszczenie lokalu, przyznano prawo do otrzymania lokalu socjalnego, 2) którym umowa najmu lokalu socjalnego wygasła i które osiągają dochody, o których mowa w § 5, 3) są bezdomne, a ostatnim miejscem ich zameldowania była Gmina Czerwonak, 4) u których występuje dysfunkcja w rodzinie potwierdzona przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 5) oczekującym na lokal socjalny, z uwagi na sytuację materialną i warunki zamieszkiwania. 3. W wyjątkowych przypadkach, uwzględniając szczególną sytuację rodzinno - mieszkaniową wnioskodawcy, bądź szczególne okoliczności sprawy, Wójt może przyznać lokal mieszkalny pomimo nie zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 i 2. O dokonanym przydziale Wójt informuje komisję mieszkaniową podając uzasadnienie swojej decyzji."

4)§ 12 otrzymuje brzmienie: "§ 12. Osoba, która otrzymała propozycję zawarcia umowy najmu lokalu z zasobu mieszkaniowego gminy, nie może odmówić jego przyjęcia bez uzasadnionej przyczyny. Odmowa powoduje wykreślenie z rejestru osób oczekujących na mieszkanie z zasobu mieszkaniowego gminy."

5)§ 14 otrzymuje brzmienie: "§ 14. 1. Załatwienie spraw najmu lokalu rozpoczyna się od złożenia do Wójta Gminy Czerwonak wniosku o najem lokalu mieszkalnego na obowiązującym druku - załącznik nr 2, wraz z: 2) zaświadczeniem o uzyskanych dochodach - załącznik nr 3, 3) innymi dokumentami, które mogą mieć wpływ na ustalenie kryteriów przydziału lokalu, 4) oświadczeniem o wyrażeniu zgody na podanie do publicznej wiadomości danych osobowych, 2. Do prowadzenia spraw związanych z zawieraniem umów najmu zobowiązany jest Wójt. 3.Złożone wnioski są weryfikowane pod względem spełniania kryteriów dochodu na członka gospodarstwa domowego i kryteriów określonych w § 7 nin. uchwały. Wnioski nie spełniające kryteriów zostaną odrzucone. Osoby, których wnioski spełniają kryteria zostaną wpisane na listę uprawnionych do zawarcia umów na lokale i lokale socjalne. 4. Umieszczenie danej osoby na liście osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy nie jest podstawą do domagania się przez tę osobę zawarcia umowy najmu lub wydania lokalu. 5. W celu zapewnienia kontroli społecznej, Wójt powołuje społeczną komisję mieszkaniową i określa zakres jej działań. 6. W przypadku pozyskania przez gminę wolnego lokalu lub lokalu socjalnego wydział merytoryczny sporządza listę co najmniej trzech osób, którym Wójt zaproponuje zawarcie umowy najmu, kierując się kryteriami określonymi w § 9. Lista ta jest opiniowana przez społeczną komisję mieszkaniową, która może też przedstawić swoje propozycje przydziału wolnego lokalu. Wójt po przeanalizowaniu propozycji wydziału i po zapoznaniu się z opinią społecznej komisji mieszkaniowej podejmuje decyzję o przydziale lokalu. 7. Społeczna komisja mieszkaniowa opiniuje wnioski osób o przedłużenie umowy najmu na lokale socjalne."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwonak.

§ 3. Uchwała wchodzi w Zycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Sławomir Wnuczek

Jestem aplikantem adwokackim Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. W swojej pracy wspierałem klientów w obszarze prawa podatkowego i postępowań.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama