reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/221/2010 Rady Gminy Rozdrażew

z dnia 20 sierpnia 2010r.

w sprawie udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych z gminnego zasobu mieszkaniowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.), w zw. z art. 68 ust. 1 i 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, ze zm.), Rada Gminy Rozdrażew uchwala, co następuje.

§ 1. Określa się warunki udzielania bonifikat i ich stawki procentowe od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych z zasobu mieszkaniowego Gminy Rozdrażew w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców.

§ 2. 1. Bonifikaty na warunkach ustalonych niniejszą uchwałą udziela się od ceny ustalonej dla lokalu mieszkalnego w wysokości wartości rynkowej ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego, z uwzględnieniem ust. 2.

2. Od ceny ustalonej zgodnie z ust. 1 § 2, odlicza się udokumentowane nakłady poniesione przez najemcę na lokal, ulepszające go, w ciągu ostatnich 10 lat przed wykupem, pod warunkiem, że nie zostały one wcześniej rozliczone między stronami stosunku najmu.

§ 3. 1. Bonifikaty określone niniejszą uchwałą nie przysługują najemcom:

1) którzy są właścicielami lub współwłaścicielami w udziale większym niż 50% innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, także lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych w trakcie budowy,

2) którzy posiadają zaległości czynszowe lub innych zobowiązania wobec Gminy Rozdrażew,

3) którym od dnia zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego (przydziału lokalu mieszkalnego przez Gminę Rozdrażew) upłynęło mniej niż 3 lata.

2. W przypadku zaległości czynszowych dopuszcza się sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z bonifikatą, pod warunkiem uregulowania zaległych należności w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące, od dnia podpisania umowy cywilnoprawnej o wpłatę zaliczki na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem dokumentacji, niezbędnej do sprzedaży lokalu.

3. W dniu zawarcia umowy notarialnej nabywca nie może posiadać zaległości w płatnościach czynszowych za lokal mieszkalny, będący przedmiotem sprzedaży.

4. Ustaleń, o których mowa w ust. 1 pkt 1 dokonuje się na podstawie oświadczenia złożonego przez najemcę pod rygorem odpowiedzialności karnej.

§ 4. 1. Wysokość bonifikaty uzależniona jest od:

1) wysokości dochodów przypadających na członka rodziny w gospodarstwie domowym, obliczonych na podstawie zeznania rocznego (PIT) za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o wykup, a jeżeli zeznanie takie nie było przez wnioskodawcę składane - na podstawie zaświadczeń o osiągniętych dochodach:

a) jeżeli dochód ten nie przekracza kwoty najniższej emerytury ustalonej na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującej w dacie złożenia wniosku o wykup - bonifikata wynosi 30%,

b) jeżeli dochód ten przewyższa kwotę określoną w ust. 1 pkt 1 lit. a, a jest mniejszy niż minimalne wynagrodzenie za pracę - ustalone zgodnie z odrębnymi przepisami - obowiązujące w dacie złożenia wniosku o wykup - bonifikata wynosi 20%,

c) jeżeli dochód ten przekracza kwotę określoną w ust. 1 pkt 1 lit. b - bonifikata wynosi 10%,

2) długości okresu najmu: przy minimalnej wymaganej długości najmu, wskazanej w § 3 pkt 3 bonifikata wynosi 3% i wzrasta o 1% za każdy kolejny rok - do dnia złożenia wniosku o wykup lokalu.

2. Okres najmu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających najem zajmowanego lokalu przez obecnego najemcę oraz jego poprzednika prawnego: rodziców lub małżonka, jeżeli najemca wstąpił po nim w stosunek najmu.

3. Jeżeli najemca otrzymał obecny lokal w drodze zamiany, do okresu najmu, o którym mowa w ust. 1 wlicza się również okres najmu poprzedniego lokalu gminnego.

4. Okresy najmu, o których mowa w ust. 1 pt 2, ust. 2 i 3 liczy się uwzględniając pełne lata kalendarzowe.

§ 5. 1. Cena sprzedaży ustalona zgodnie z § 2, 3 i 5 może być zapłacona jednorazowo lub w ratach.

2. Wyraża się zgodę na udzielenie dodatkowej bonifikaty w wysokości 10% od ceny sprzedaży ustalonej zgodnie z § 2 przy sprzedaży lokali mieszkalnych przy zapłacie ceny jednorazowo.

§ 6. 1. Łączna wysokość bonifikat, udzielonych zgodnie z § 4 i 5 nie może przekroczyć 66 %.

2. Jeśli naliczone zgodnie z § 4 i 5 bonifikaty przekraczają wartość 66%, stosuje się bonifikatę w wysokości 66%.

§ 7. Bonifikaty, o których mowa w niniejszej uchwale stosuje się również do najemców lokali mieszkalnych, którzy złożyli wniosek o wykup lokali przed datą obowiązywania niniejszej uchwały i do tego dnia nie nabyli prawa własności.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rozdrażew.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Renata Zych-Kordus

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ślązak, Zapiór i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Ekspert we wszystkich dziedzinach prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama