reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/234/2010 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną

z dnia 25 sierpnia 2010r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu i Gminie Grabów nad Prosną oraz jej podległym jednostkom organizacyjnym

Na podstawie art. 59 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) Rada Miejska Grabowa nad Prosną uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa:

1)szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Miastu i Gminie Grabów nad Prosną oraz jej podległym jednostkom organizacyjnym,

2)organy i osoby do tego uprawnione do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności, o których mowa w pkt 1 oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1)kierowniku jednostki - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy i osobę, która zgodnie z obowiązującym statutem jest uprawniona do zarządzania podległą jednostką organizacyjną Miasta i Gminy Grabów nad Prosną,

2)należności - należy przez to rozumieć sumę należności:

a) głównej - będącej pojedynczym zobowiązaniem osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej względem Miasta i Gminy Grabów nad Prosną oraz jej podległych jednostek organizacyjnych, wynikającym w szczególności z dokumentu księgowego (faktury, rachunku, noty księgowej), umowy lub porozumienia, którego dotyczy,

b) odsetek od należności głównej,

c) ubocznych ( koszty sądowe, egzekucyjne i inne),

3)podległej jednostce organizacyjnej - należy przez to rozumieć jednostki budżetowe i samorządowy zakład budżetowy,

4)uldze - należy przez to rozumieć umorzenie, odroczenie terminu spłaty całości lub części należności lub rozłożenie na raty należności.

§ 3. Brak treści

1. Należności mogą być umarzane w całości lub części w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym gdy:

2)osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów , albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, którego łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000,- zł,

3)osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,

4)zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,

5)jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji,

6)należności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego,

7)sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika lub umorzył postępowanie upadłościowe z przyczyn, o których w art.13 oraz art.361 pkt 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze,

8)przemawiają za tym uzasadnione względy społeczne i gospodarcze,

9)ściągnięcie należności zagraża ważnym interesom dłużnika w szczególności jego egzystencji .

2. Umorzenie należności w przypadkach, określonych w ust. l pkt 1-7 może nastąpić z urzędu lub na wniosek dłużnika, a w przypadku określonym w ust. 1 pkt 8 wyłącznie na wniosek dłużnika.

3. Umorzenie należności musi być poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym, które wykaże przynajmniej jeden z przypadków umorzenia, o których mowa w ust. 1.

§ 4. Brak treści

1. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi kierownik jednostki, na wniosek dłużnika może odroczyć termin spłaty całości lub części należności, rozłożyć płatność całości lub części należności na raty, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes jednostki organizacyjnej. Dłużnik składając wniosek powołując się na trudną sytuację zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające ten stan rzeczy. Wniosek dłużnika nie spełniający tych wymogów nie będzie rozpatrywany.

2. Od należności, której termin spłaty odroczono lub rozłożono na raty nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od wydania jednostronnego oświadczenia woli lub zawarcia umowy, (porozumienia, ugody) do upływu terminu spłaty.

3. Jeżeli dłużnik nie spłaci należności odroczonej w terminie lub nie spłaci w pełnej wysokości ustalonych rat, należność staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi ustawowymi odsetkami za zwłokę obliczonymi od pierwotnych terminów płatności. Przez spełnienie terminu spłaty uważa się datę faktycznego wpływu należności na rachunek bankowy wierzyciela.

4. Okres terminu odroczenia płatności nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku.

5. Okres spłaty należności rozłożonej na raty nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku.

§ 5. Brak treści

1. Do udzielania ulg uprawnieni są:

1)kierownicy podległych jednostek organizacyjnych, jeżeli wartość należności nie przekracza kwoty 500,- zł,

2)w pozostałych przypadkach Burmistrz Miasta i Gminy Grabów nad Prosną.

2. Udzielenie ulgi dotyczącej należności przypadającej podległej jednostki organizacyjnej przekraczającej kwotę 500,- zł dokonuje Burmistrz Miasta i Gminy na podstawie uzasadnionego i udokumentowanego wniosku kierownika tej jednostki.

§ 6. Udzielenie ulgi następuje w formie pisemnej na podstawie przepisów prawa cywilnego ( jednostronne oświadczenie woli, umowa, porozumienie, ugoda).

§ 7. Brak treści

1. Kierownik podległej jednostki organizacyjnej przedstawia Burmistrzowi Miasta i Gminy sprawozdanie zawierające wykaz osób, którym udzielono ulgi do 20 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.

2. Burmistrz Miasta i Gminy do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału, w kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego wykazuje kwoty udzielonych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych oraz w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu przedstawia Radzie Miejskiej informacje o udzielonych ulgach.

§ 8. Do udzielenia ulg będących pomocą publiczną w odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.). Ulga będąca pomocą publiczną udzielana jest na wniosek dłużnika.

§ 9. Traci moc uchwała Nr XXXI/230/2010 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu i Gminie Grabów nad Prosną oraz jej podległym jednostkom organizacyjnym.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Grabów nad Prosną.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Grażyna Jaszczyk

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Malinowska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama